You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

TARİHÇE

Yozgat Bozok Üniversitesi, Bakanlar Kurulunun 01/03/2006 tarih ve 5467 sayılı, 17/03/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile kurulmuştur. Üniversitemiz; 2006 yılında müstakil olarak kurulmuş olsa da altyapısı çok eskilere dayanmaktadır. Yozgat İlinde 1982 yılında Erciyes Üniversitesine bağlı kurulan Yozgat Meslek Yüksekokulu ile 1989 yılında Gazi Üniversitesine bağlı diğer bir Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin temelini oluşturmaktadır. Bu iki meslek yüksekokulu 1994 yılında birleştirilerek Erciyes Üniversitesine bağlanmıştır. Erciyes Üniversitesine bağlı olarak 1992 yılında Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ve Ziraat Fakültesi, 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 1996 yılında da Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Akdağmadeni MYO 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyete geçmiştir. 2006 yılına kadar Erciyes ve Cumhuriyet Üniversitelerine bağlı olarak eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokullar Bozok Üniversitesine bağlanarak müstakil bir yapı kazanmıştır.

Üniversitemiz; Yozgat ili, Merkez ilçesi Atatürk Yolu üzerinde 4070 dekarlık bir alanda Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü ve Bilal Şahin Batı Kampüsünde yer almaktadır. Merkez Yerleşkesine ek olarak Yozgat merkezde Rektörlük Protokol Binası, Diş Hekimliği binası, Esentepe Mevkii’nde yerleşkeleri bulunmaktadır. Merkez dışında ise; Sorgun, Akdağmadeni, Yerköy, Boğazlıyan, Şefaatli, Çekerek ve Sarıkaya ilçelerindeki yerleşkeleri ile birlikte 7632 dekarlık bir alanda, eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş aşamasını tamamlayarak gelişimine hız kazandıran Üniversitemiz; 2006-2007 Akademik yılında 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile başladığı eğitim-öğretim faaliyetlerine, 2021-2022 eğitim- öğretim yılında 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Teknopark, 1 Teknoloji- Transfer Ofisi ve Rektörlüğe bağlı 4 bölüm ile devam etmektedir.

Kurulduğu 2006 yılından bu yana üniversitemiz insan kaynakları açısından da oldukça gelişmiştir. 1000’e yakın akademik personel, 1000’den fazla idari ve destek hizmet personeli ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Öğrenim gören öğrenci sayısı on dört yıl içinde yaklaşık %400 artarak 20.000’leri geçmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Üniversitemiz, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” başlıklı projesi ile “İhtisaslaşan Üniversiteler” arasına girmiştir.

MİSYONUMUZ

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adalet: Üniversitemiz bütün süreçlerinde adaleti tesis etmeyi önemser.

Özgürlük: Üniversitemiz, fikir ve vicdan özgürlüğünün bilimsel gelişmenin ve etkili öğrenmenin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanır.

Hoşgörü: Üniversitemiz tüm süreçlerinde, paydaşlarını saygı, sevgi ve anlayışla kucaklar.

Üretkenlik: Üniversitemiz bütün mensuplarının üretken olmasını ve bu sayede insanlığa değer katmalarını önemser.

Girişimcilik: Üniversitemiz, paydaşlarının her türlü pozitif girişimcilik çabalarını tüm imkânlarıyla teşvik etmeyi önemser.

Katılımcılık: Üniversitemiz yönetimin karar alma, planlama, uygulama ve önlem alma süreçlerinde paydaşlarının katılımına büyük değer atfeder.

Kalite Odaklılık: Üniversitemiz tüm süreçlerini kalite odaklı olarak yürütür.

Çevreye Duyarlılık: Üniversitemiz bütün mensuplarıyla birlikte çevre ve doğaya saygılı, küresel çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir bir çevre anlayışını önemser.

Hesap Verebilirlik: Üniversitemiz tüm süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaya büyük önem verir.

FARKLILAŞMA STRATEJİMİZ

Konum Tercihi: Girişim Odaklılık

Başarı Bölgesi Tercihi: Endüstriyel Kenevir alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve diğer akademik alan ve birimlerde belirlenen başarı bölgesi.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (Ayrıntılara ulaşmak için 2022-2026 yılı Stratejik Planı İncelenebilir)

Amaç 1. Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

Hedef 1.1 Eğitim-öğretim programları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

Hedef 1.2 Öğrenme kaynakları zenginlerştirilecek, erişilebilirlik arttırılacak ve karma eğitimle yürütülen ders oranı yükseltilecektir.

Hedef 1.3 Öğrenci motivasyon ve yetkinlikleri artırılacaktır,

Hedef 1.4 Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırılacaktır,

Hedef 1.5 Lisansüstü eğitim kapasitesi geliştirilecektir.

Amaç 2. Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini artırmak

Hedef 2.1 Üniversitenin uluslararası indeksli dergilerdeki görünürlüğü artırılacaktır,

Hedef 2.2 Dış destekli proje kapasitesi artırılacaktır,

Hedef 2.3 Endüstriyel Kenevir alanındaki ihtisaslaşma faaliyetleri artırılacaktır,

Hedef 2.4 Bilim insanı yetiştirilmesi ve araştırmacıların desteklenmesi kapsamında faaliyetler artırılacaktır,

Hedef 2.5 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı artırılacaktır.

Amaç 3. Üniversite içinde yenilikçi ve girişimci bir atmosfer geliştirmek

Hedef 3.1 Bozok Teknopark’ta özel sektör, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yürütülen yenilikçi girişim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacaktır,

Hedef 3.2 Yenilikçilik ve girişimcilik farkındalığına yönelik eğitim-öğretim ve diğer etkinlikler artırılacaktır,

Hedef 3.3 Girişimciliğe yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır,

Hedef 3.4 Endüstriyel Kenevir alanı dışında üniversite – sektör iş birliği ile gerçekleştirilen (yıllık yeni kabul edilen) proje sayısı artırılacaktır,

Hedef 3.5 Üniversite adresli yıllık patent, faydalı model ve tasarım sayısı artırılacaktır.

Amaç 4. Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırmak

Hedef 4.1 Üniversite bünyesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı artırılacaktır,

Hedef 4.2 İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartları yükseltilerek, çeşitleri artırılacaktır,

Hedef 4.3 İlimizde bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri üreticilere tanıtarak, katma değeri yüksek olan ürünlere ve özgün yöntemlerle üretim    yapmaya yönlendirecek ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik paydaşlar ile ortak çalışmalar yapılacaktır,

Hedef 4.4 Medya okuryazarlığı kapsamında halkın kullanımına açık iletişim kanalları geliştirilecektir,

Hedef 4.5 Bölgesel ve ulusal bazda hayvan sağlığına ilişkin sorunlara çözüm üretmek amacıyla Hayvan Hastanesinin kurulum çalışmalarına başlanacak ve klinik   hizmetleri açılacaktır.

Amaç 5. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Hedef 5.1 İç Kontrol Sisteminin tüm şartlarının uygulanması sağlanacak ve izlenecektir,

Hedef 5.2 Üniversitemiz insan kaynaklarının niteliksel yetkinlikleri ve memnuniyet düzeyleri artırılacaktır,

Hedef 5.3 Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Yönetim Sistemi oluşturulacaktır,

Hedef 5.4 Üniversitemizin kurumsal imajı geliştirilecektir,

Hedef 5.5 Üniversitemizin fiziki alanları iyileştirilecektir

Yönetmelikler

ÖĞRENCİ

Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lİsans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak)
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
   

AKADEMİK VE İDARİ

Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

ÖĞRENCİ

  Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

  Yozgat Bozok Üniversitesi Tek Ders Sınavı Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş,Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik,Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi

  Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitimler Uygulama Yönergesi 

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akademi Uygulama Yönergesi 

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi

  Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Teknik Gezi Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Lisans Programları Pedagojik Formasyon Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi

 Yabancı Uyruklu/Yurt Dışından Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

 Bozok Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

 İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

 

AKADEMİK VE İDARİ

 Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü (YOBÜKEN) Yönergesi

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akademi Uygulama Yönergesi 

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (YOBÜTTO) Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli İşletme Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

 Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

 Yozgat Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

 Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kıyafet Yönergesi 

 Bozok Üniversitesi Vakfınca 01 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

 Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

 Yozgat Bozok Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi    Puanlama Tablosu

 Bozok Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge

 Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (YOBÜ-MEYOK) Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi

 Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına İlk Defa ve Yeniden Atanma Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi

Kurumsal Kimlik

Bozok Logolarımız

Orijinal logoyu indir

Siyah logoyu indir

Beyaz logoyu indir

YOBÜ Logolarımız

Orijinal logoyu indir

Sloganlı logoyu indir

Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME

Bilgi Edinme Hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 31. maddesine göre hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik “27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemiz 24.09.2004 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Üniversitemiz Genel Sekreterliği Bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin kurulmasına ve bu birim içinde “Bilgi Edinme Birimi” nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için BAŞVURU FORMLARINI DOLDURARAK başvurabilirsiniz.

 

Bilgi Edinme Başvuru Formu ( Gerçek Kişiler için )
Bilgi Edinme Başvuru Formu ( Tüzel Kişiler için )
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller