You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

 

MALİYE ANABİLİM DALLARI VE KONULARI

 

Fakültemizde Maliye Bölümü beş anabilim dalına ayrılmıştır. Söz konusu anabilim dalları ve ilgilendikleri başlıca konular aşağıdaki gibidir: 

1. Maliye Teorisi: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Kamu Borçları, Kamusal Mallar, Dışsallıklar, Vergi Teorisi, Vergi Yükü, Verginin Yansıması, Vergi Psikolojisi, Vergi Uyumu, Mali Teşvik Sistemi, Ar-Ge Harcamaları, Mahalli İdareler Maliyesi, Mükellef Davranışları, Vergi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Yükselen Ekonomiler ve Kamu Maliyesi, Mali Sosyoloji.

2. Mali Hukuk: Vergileme İlkeleri, Mükellefin Ödevleri, Mükellef Hakları, Vergilendirme Süreci, Vergi Kabahatleri ve Suçları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, Vergi İdaresi, Vergi Denetimi, Vergi Yargısı, Vergi İcrası, Uluslararası Vergileme, Kişilerin Vergilendirilmesi, Kurumların Vergilendirilmesi, Transfer Fiyatlandırması, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı, E-Vergileme Sistemi, Finans Kesimin Vergilendirilmesi.

3. Mali İktisat: Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi, Kamu Kesimi Dengesi, Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası, Ekonomik Kalkınma ve Vergileme, Refah Ekonomisi ve Optimal Vergileme, Refah Ekonomisi ve Ekonomik Kalkınma, Refah Ekonomisi ve Gelir Bölüşümü, Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar, Politik Kurumlar ve Mali Kapasite, Gelir Dağılımı ve Kamu Politikaları, Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası, İnovasyon ve Kamu Politikaları, Kamu Sektöründe Etkinlik, Kamu Hizmetlerinin Kalitesi.

4. Bütçe Ve Mali Planlama: Kamu Bütçesi, Bütçe Sistemleri, Bütçe İlkeleri, Bütçe Süreci, Bütçe Uygulamaları, Bütçe Denetimi, Bütçe Hakkı, Mali Planlama, Katılımcı Bütçeleme, Yeni Bütçeleme Yaklaşımları, Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik, Hazine İşlemleri, Kamu İhale İşlemleri, Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme.

5. Maliye Tarihi: İslamiyet Öncesi Dönem, İslamiyet Sonrası Dönem, Cumhuriyet Dönemi, Türk Tarihi Dışı Maliye Tarihi.