You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kuruluş Tarihi: 12.12.2018

Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Özlem BAPBACI

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

Tanım

Madde 1- Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Maliye Topluluğu” 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 47’nci maddesi esas alınarak hazırlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı toplulukların kuruluş ve işleyiş esaslarını belirleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Topluluk Yönergesi’ne bağlı olarak Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda gelişmelerine yardım etmek, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek üzere kurulmuştur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan topluluk çalışmaları Rektörlük tarafından belirlenen yerlerde ilgili kurallar dahilinde sürdürülür.

 

Dayanak

Madde 2- Bozok Maliye Topluluğu “Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.

Amaç

Madde 3-

 

  1. Topluluk bünyesinde yer alan öğrencilerin ve okulumuz öğrencilerinin de sorumluluk almalarını sağlayacak kolektif fayda amaçlı çalışmalarına destek olacak, üniversite yaşamının daha verimli ve etkin geçmesine olanak sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yapmak
  2. Topluluk bünyesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısının incelenerek Bozok Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerinin ve Fakülte kapsamında yer alan diğer bölüm öğrencilerinin bilgilendirilmesini sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak
  3. Bölümümüz kapsamında verilecek olan teorik bilgilerin yanında bölümümüz öğrencilerinin mesleki alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak, alanında uzman kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak öğrencilerin eğitim sonrası iş imkanlarına yön verecek olan bilgilerin topluluk tarafından organize edilen konferans, panel, seminer, söyleşi ve diğer benzeri faaliyetlerle sağlanmasına katkıda bulunmak
  4.  Yozgat Bozok Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerinin diğer üniversitelerinin ilgili toplulukları ile iletişim içerisinde bulunmasına imkan verecek olan sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
  5. Amaçları belirtilmiş olan Bozok Maliye Topluluğu Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çalışır ve hiçbir dini ve siyasi faaliyete taraf olamaz. Yapılacak olan konferans, panel, seminer, söyleşi ve diğer benzeri faaliyetlerde hiçbir şekilde amaç dışı konular ve kişisel çıkarları ön planda tutacak olan tartışmalara ve faaliyetlere giremez.

 

Topluluğun Çalışma Alanları

Madde 4-

  1. Bozok Maliye Topluluğu, üniversite-devlet-özel sektörün konferans, panel, seminer, söyleşi ve diğer benzeri faaliyetlerle bir araya gelmelerine olanak sağlamayı hedefler
  2. Topluluğun diğer üniversitelerde tanınırlığının arttırılması için diğer üniversitelerle karşılıklı çalışmalara öncülük edilmesini sağlar
  3. Topluluk öğrencilerinin alanında uzman kişi ve kuruluşlarla sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmasını hedefler

 

Topluluğun Çalışma Şekil ve Esasları

Madde 5- Bozok Maliye Topluluğu “Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Toplulukları Yönergesinde” belirtilen esaslara göre kurulur ve faaliyetleri sırasında yönergede belirtilen hususlara uyar.

1) Bozok Maliye Topluluğu, topluluk adına tahsis edilmemiş mekanları izinsiz kullanamaz,

2) Siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasetle uğraşamaz,

3) Bozok Maliye Topluluğu Akademik Danışmanı’nın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemez,

4) Bozok Maliye Topluluğu Rektör, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Etkinlik Komisyonu ve Akademik Danışman tarafından belirlenen her türlü talimata uygun olarak hareket eder,

5) Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda “Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” esastır.

 

Üyelik

Madde 6- Bütün Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri bu topluluğa üye olabilir. Ancak;

1) Üyelik, başvuru formunun üye adayı tarafından doldurulup imzalanarak yönetim kuruluna teslim edilmesiyle gerçekleşir.

2) Topluluk amaçlarıyla bağdaşmayan tavır ve davranış sergileyen ve aktif olmayan üyelerin üyeliği, yönetim kurulu kararıyla askıya alınabilir.

3) Üyeliğine son verilmiş öğrenciler tekrar üyeliğe kabul edilemez.

4) Üye istediği anda istifasını sunmasıyla üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

5) Yönetim Kurulu üyesi istifasını bir hafta önce bildirmek durumundadır.

6) Bu yapılan tanımlara uymayan kişiler (Yozgat Bozok Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli) fahri üye ya da öğretici-çalıştırıcı sıfatıyla çalışmalarda görev alabilir.

7) Yozgat Bozok Üniversitesi ile ilişiği kesilen üyelerin topluluk ile de ilişiği kesilir.

 

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 7-

1) Topluluk amaçlarına bağlı kalmak.

2) Faaliyetlerde aktif olarak görev almak.

3) Aldığı görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmak.

 

Üyelikten İhraç

Madde 8- Üyenin;

1) Topluluğun amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunması;

2) Kendisine verilen görev ve yetkileri kötüye kullanması;

3) Belgelerde usulsüzlük yapması;

4) Topluluğun çalışmalarını engelleyici faaliyetler göstermesi;

5) Geçerli bir mazeret olmaksızın topluluk faaliyetlerine bir eğitim öğretim yılı boyunca katılımda bulunmaması;

6) Topluluk sorumluluğunda olan ya da ortak kullanılan araç ve gereçlere gerekli özeni göstermemesi, verdiği zararı karşılamaması;

hallerinde yönetim kurulunun oy çokluğuyla üyeliği askıya alınır, ilk genel kurulda üyeliğinin sona erdirilip erdirilmeyeceği oylanarak salt çoğunlukla ihraç edilebilir.

 

Danışmanlık

Madde 9- (1) Danışman Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden oluşur,

(2) Danışman öğretim elemanlarının görev süresi iki yıl olup görev süresi sonunda yeniden atanabilir.

(3) Akademik Danışman, topluluğun teklifiyle Komisyon tarafından atanır.

 

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 10 –(1) Kulüp kurucuları kendi aralarında yaptıkları seçimle “Geçici Yönetim Kurulunu” seçerler.

(2) Geçici Yönetim Kurulu listesi, tüzükle birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verilir. Etkinlik Komisyonu onayından sonra, topluluk faaliyetlerine ve üye kaydına başlanır.

(3) Geçici yönetim kurulu, kulübün kuruluşundan en geç 30 gün içerisinde ilk olağan genel kurulunu yapar.

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Maliye Topluluğu Organları

Genel Kurul

Madde 11- (1) Topluluk üyelerinden oluşur.

(2) En yetkili karar birimidir.

(3) Genel kurul toplulukla ilgili tüm konuları görüşüp karara bağlar.

(4) Yönetim ve Denetleme Kurulunu, bu kurulların yedek üyelerini ve tüzükte belirtilen diğer kurulları seçer.

(5) Genel kurul olağan toplantılarını yılda iki defa gerçekleştirir.

(6) Seçim için toplanan genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı zaman seçim bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılır.

(7) Oylamalar kapalı, sayımlar açık salt çoğunluk ilkesine bağlı olarak yapılır.

(8) Toplantının idaresi genel kurulda seçilecek divan kuruluna aittir.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 12-(1) Yönetim veya Denetleme Kurulunca yapılacak davet üzerine ya da üyelerin yüzde 51 ilgili konuyu belirten imzalı bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvurması üzerine yapılır.

(2) Toplantının idaresi genel kurulda seçilecek divan kuruluna aittir.

(3) Yönetim Kurulu, toplantının yapılacağı yer ve zamanı en az beş iş günü öncesinde ilan eder.

(4) Olağanüstü Genel Kurulda, üyelerin salt çoğunluğunun isteği ile Yönetim Kurulu görevden alınabilir.

(5) Olağanüstü Genel Kurulda toplanma amacı dışında hiçbir konu görüşülemez.

 

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimi

Madde 13- (1)Topluluk organlarının seçiminde hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz.   

(2) Seçimler yeni yönetim kurulunun oluşturulması için her yılın Kasım ayında Genel Kurulda yapılır.

(3) Seçimlere sadece Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Maliye Topluluğu üyeleri katılabilir.

 

Yönetim Kurulu Oluşumu

Madde 14- (1) Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir sekreter ve üç üyeden oluşur.

(2) Görev süresi bir yıldır.

(3) Yönetim Kurulu gerekli hallerde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine yapılır.

(4) Toplantıya katılan her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Eşitlik durumlarında başkanın oyu iki oy sayılır.

(5) Toplantı ve karar yeterlilik sayısı salt çoğunluktur.

 

Genel Üye Toplantıları

Madde 15- (1) Toplantının idaresi Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

(2) Genel üye toplantıları Topluluk içinde haberleşmenin sağlanması, yapılan işlerin aktarılması ve topluluk üyelerinin çalışmalara katılımlarını sağlamak amacıyla yapılır.

(3) Gündemi Yönetim Kurulu, üyelerin arzu ve isteklerini göz önünde bulundurarak belirler.

(4) Genel üye toplantılarında alınan kararlar öneri niteliğindedir. Asıl uygulanacak kararlar, Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olanlardır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Madde16- (1) Faaliyetlerin denetlenmesinden, çalışmaların iyi bir şekilde yürütülmesinden, tüzüğün amacına uygun bir şekilde uygulanmasından, demirbaş eşyalardan sorumludur.

(2) Topluluğun Üniversite içi ve Üniversite dışında yürütülen tüm faaliyetlerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir, SKSDB Rektörlük onayını alır. Tüm faaliyetler için Rektörlük onayı zorunludur.

(3) Görev süresi sonunda yıl içi faaliyet raporunu düzenler, bu raporu Haziran ayı başında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına yazılı olarak sunar.

(4) Genel üye toplantılarının yer ve zamanını tayin eder.

(5) Yönetim Kurulu’nda alınan kararları gerekli yerlere bildirir ve uygulamaya çalışır.

(6) Faaliyet grupları oluşturarak, topluluk içinden görevliler seçer ve gerektiğinde görevlerine son verir.

(7) Seçim tarihini belirler.

(8) Genel Kurulu seçime çağırır.

(9) Üye kayıtlarını yapar.

(10) Alınan bütün kararları Akademik Danışman’a bildirerek onayını alır.

(11) Geçerli bir mazereti olmaksızın, Yönetim Kurulu Toplantısı’na üç kez üst üste katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Madde 17- a) Başkan

(1) Topluluk ve Yönetim Kurulunun temsilcisidir.

(2) Topluluk yönetim ve hizmet çalışmalarını etkin hale getirir, çalışmalara işlerlik kazandırır.

(3) Yönetim Kurulu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasında koordinasyonu sağlar.

(4) Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

(6) Topluluğa gerekli bütün ihtiyaçlarını akademik danışmanına bildirir.

Akademik danışman bu ihtiyaçların temini için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına yazılı olarak başvurur.

7) Topluluk içindeki eksik yönleri tespit edip gidermeye çalışır.

8) Dönem sonunda topluluk bütün belgelerini yeni yönetime devretmede aracıdır.

9) Bütün belge ve defterlerin işlenmesini ve kontrolünü sağlar.

 

b) Başkan Yardımcısı

1) Başkan olmadığı zaman Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

2) Topluluk Üniversite içinde ve dışında tanıtımından sorumludur.

 

c) Muhasip Üye

1) Demirbaşlardan ve demirbaş kayıtlarından sorumludur.

2) Gerekli bütün ihtiyaçları başkan ile karar verip karşılama hususunu akademik danışmana bildirir.

 

d) Sekreter

1) Genel üye toplantısı ve Yönetim Kurulu toplantısında rapor tutar.

2) Alınan kararları hazırladığı raporla tüm üyelere sunar.

3) Medya ile iletişimi sağlar.

4) Üyeler ile ilgili bilgi toplar ve saklar.

 

e) Üyeler

1) Üç kişiden oluşmaktadır.

2) Hazırlanan broşür, dergi, tanıtım gibi faaliyetlerin yazı kurulunu meydana getirirler.

3) Üyelerin birbiri ile olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeye çalışırlar.

4) Demirbaş eşya güvenliğinden sorumludurlar.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelikten ayrılması

Madde 18-Herhangi bir sebepten dolayı yönetim kurulundan ayrılan üyenin yerine sıradaki yedek yönetim kurulu üyesi geçer.

 

Denetleme Kurulunun Seçimi ve Oluşumu

Madde 19- (1) Bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşur.

(2) Başkan, kurulu temsil eder, toplantıları idare eder.

(3) Görev süresi bir yıldır.

(4) Genel kurulda en çok oy alan üç adaydan oluşmaktadır.

(5) En çok oy alan denetleme kurulu başkanı olur.

(6) Genel kuruldan bu üç kişiden sonra gelen en çok oy alan üç kişi yedekleri oluşturur.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Sorumluluğu

Madde 20- (1) Üyelikten çıkarılmayla ilgili itirazları inceler.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını inceler.

(3) Üyelerin yarısından bir fazlasının imzalı dilekçesiyle yönetim kurulu kararlarını incelemeden geçirebilir.

(4) Genel Kurula karşı sorumludur.

(5) İncelemeler sonucunda ortaya çıkacak olan topluluğa aykırı durumların yönetim tarafından değiştirilmesini gerekçeleriyle talep eder.

 

Denetleme Kurulunun Boşalması

Madde 21-(1) Herhangi bir sebepten dolayı denetleme kurulundan ayrılan üyenin yerine sıradaki yedek denetleme kurulu üyesi geçer.

 

Seçim Kurulu

Madde 22 - (1) Denetleme Kurulunun tavsiye edeceği üyelerden Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Seçim koşullarını belirler.

(3) Adaylık başvurularını kabul eder.

(4) Oy pusulaları ve sandıkları hazırlar.

(5) Seçimlerin uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

(6) Seçim sonucunu ilan eder.

 

Topluluğun Tutacağı Evraklar

Madde 23 -(1) Üye kayıt defteri.

(2) Gelen giden evrak defteri.

(3) Demirbaş defteri.

(4) Karar defteri.

 

Mali İşler

Madde 24- (1) Topluluğa yapılacak bağış ve yardımlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının belirleyeceği ilgili hesaba yapılır.

(2) Topluluk bütçesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesidir.

(3) Üyelerden aidat alınmaz.

 

Uygulama

Madde 25-

Bu tüzük, Rektör onayıyla yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.