You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Serkan PIÇAKCI
Fakülte Sekreteri

1735

 

 

Birim Adı: FAKÜLTE SEKRETERİ

Personel: Serkan PIÇAKCI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1-Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak.

2-Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

3-Akademik eleman alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak.

4-Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol ederek birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek.

5-Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek.

6-Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak.

7-İdari personel ile ilgili kadro ihtiyaçlarını planlamak.

8-Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek

9-Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak.

10-Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak.

11-Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak.

12-Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak.

13-İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatı temin etmek.

14-Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak.

15-Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek.

16-Dekanın ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak.

17-Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak.

18-İdari personelin performanslarının değerlendirilmesi, gerekli personelin rotasyona tabi tutulması ve hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak.

19-Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.

20- Fakültenin idari yapısının yönetilmesini, denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi hazırlamak, kadro ihtiyaçlarını belirlemek,

21-Dekanın vereceği diğer görevleri yapmak.

22- Görevlerden dolayı Dekana karşı sorumludur.

BİLGİ KAYNAKLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 4. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği,
 5. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 6. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 7. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
 8. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 9. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
 10. Ders Yükü Tespiti Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
 11. 5018 sayılı Kanun, Taşınır Mal Yönetmeliği
 12. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 13. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
 14. Kamu Zararlarına ilişkin usul ve esaslar
 15. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
 16. Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 17. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 18. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 19. Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 20. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 21. Diğer ilgili mevzuatlar.