You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. Bu bağlamda Başkanlığımız öğrenci merkezli bir üniversite olmanın bilinciyle hareket ederek akademik ve idari birimler ile uyum içerisinde çalışmakta, gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak planlanan eğitim öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamaktadır.Öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve irtibatlı diğer kurumlara güvenli ve hızlı bilgi belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini esas alan bir çaba içerisindedir.

Temel değerlere saygılı, ekip çalışmasına önem veren, kalite standartlarından ödün vermeyen, toplam kalite anlayışını benimsemiş, öğrenci, personel ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutan, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ve hesap verebilir bir çalışma anlayışını sürdürmekteyiz.

 

Misyonumuz

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi kendine görev edinmiş bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine içinde, evrensel standartlarda yürütmektedir.

Vizyonumuz

Öğrenim kazanımlarını kaliteli olarak geliştirip ulusal ve uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirmek için ilgili birimlerle uyum içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

 

Hizmetlerimiz.

• Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür, ihtiyaç durumunda yürürlükte olan mevzuatın değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

• Eğitim öğretim sürecine ilişkin  esasların uygulanmasını sağlar.

• Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder.

• Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

• Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve yayınlanmasını sağlar.

• Öğrenci işleri Web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

• Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu vb. rapor ve sunumları hazırlar.

• İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

• Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar ve günceller.

• Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

• Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

• Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

• Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli uygulanmasını sağlar.

• İlk kayıt, ders kayıt, ekle bırak ve kesin kayıt işlemlerini yürütür.

• Yatay ve dikey geçişlerde kontenjanlarının takibi ve uygulanmasını sağlar.

• Öğrenci katkı payı işlemlerini yürütür.

• Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler, ilgili işlemleri yürütür.

• Çift anadal ve yandal esaslarının belirlenmesini sağlar, bunlarla ilgili iş işlemleri yürütür.

• Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

• Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütür.

• ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS, ABAYS veri tabanı ve öğrenci bilgi sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlar ve talep edilen istatistiki verileri hazırlar.

• Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

• Öğrenci Bilgi Sistemini (OBS) işlevsel olarak kullanıma hazır halde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

• Eğitim öğretim komisyonu kararlarını takip eder ve birimlerarası gerekli koordinasyonu sağlar.

• Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

• Mezun takip modülünün hazırlanmasını ve gerekli bilgilerin depolanmasını sağlar.

• Bilgi edinme aracılığıyla sorulara cevap verir.

• Öğrenci konseyi temsilciliği seçim işlerini yürütür