You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İç Kontrol Sistemi

Görev Tanımları

 

GÖREV TANITIM FORMU

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Bölümü

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Görevi

Sağlık Hizmetleri ​ M.Y.O. Müdürü / Harcama Yetkilisi

Üst Yönetici/Yöneticileri

Rektör

 

 

 

 

 

 

 

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Meslek Yüksekokulu ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere okulun aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak seçer.

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULARI

2.1 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen görevleri yapmak.

2.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonunu belirlemek; bunu, Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşmak ve  gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

2.3 Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulunun birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak düzenli çalışmayı sağlamak.

2.4 Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, kurulların kararlarını uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2.5 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

2.6 Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

2.7  Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

2.8 Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak.

2.9 Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak.

2.10 Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

2.11 Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

2.12 Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit etmek, çözüme kavuşturmak ve gerektiğinde üst makamlara iletmek.

2.13 Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

2.14 Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.

2.15 Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

2.16 Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.3 Yozgat Bozok Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

3.4 İmza yetkisine sahip olmak,

3.5 Harcama yetkisi kullanmak.

3.6 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

3.7 Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

3.8 Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

4. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Rektör

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlığı, Öğretim Üyeleri, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul İdari Birimleri

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

7. SORUMLULUK:

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.


GÖREV TANITIM FORMU

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Birimi

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu     Müdürlüğü

Görevi

Yüksekokul Sekreteri

Üst Yönetici

Müdür

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Yüksekokul Müdürüne karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1 Yüksekokulda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak.

2.2 Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek ve değişiklikleri takip etmek.

2.3 Yüksekokulda gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

2.4 Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlamak.

2.5 Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak.

2.6 Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlamak.

2.7 Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu’nun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek, gerektiğinde üst makamlara gerekli bilgileri vermek,

2.8 Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlamak; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

2.9 Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

2.10 Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap vermek.

2.11 Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

2.12Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım etmek.

2.13 İdari personelin izinlerini yüksekokuldaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek.

2.14 Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe etmek.

2.15 Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

2.16 Yüksekokul öğrencilerine gerekli sosyal hizmetlerin verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

2.17 Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

3.YETKİLERİ

3.1.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2.Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.3.İmza yetkisine sahip olmak,

3.4.Gerçekleştirme yetkisi kullanmak.

3.5.Emrindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

4.EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürü

5.ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Bürosu, Teknikerler, Güvenlik Görevlileri, Hizmetli Personeli

6.BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

7.SORUMLULUK:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.


GÖREV TANITIM FORMU

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Bölümü

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Görevi

Müdür Yardımcısı
(Akademik İşlerden Sorumlu)

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür

 

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulunun aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

2.  GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1 Rektörlük Onayı ile Yüksekokul Müdürünün olmadığı zamanlarda müdürün yerine vekalet eder.

2.2 Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

2.3 Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

2.4 Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapılmasını sağlamak.

2.5 Yüksekokul Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

2.6 Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Yüksekokul Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

2.7 Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

2.8 Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

2.9 Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

2.10 Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak,

2.11 Bilimsel faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin izlemek,

2.12 Yüksekokul politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaları yapılmasını sağlamak,

2.13 Sistem, mevzuat, metot, teknik ve öğrenme kaynaklarının geliştirmek,

2.14 İş dünyası ve toplumla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu, öğretim elemanlarının sektör deneyimlerinin artırılması, staj faaliyetleri, işe yerleştirme çalışmaları ve mezunlarla ilişkileri düzenlemek,

2.15 Bilgilendirme, yönlendirme, motivasyon ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

2.16 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.3 Vekalet halinde Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu temsil yetkisini kullanmak.

3.4 İmza yetkisine sahip olmak,

3.5 Vekalet halinde Harcama yetkisi kullanmak.

3.6 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

4. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürü

5.  BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

5.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

5.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

5.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

5.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

6. SORUMLULUK:

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.


GÖREV TANITIM FORMU

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Bölümü

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Görevi

Müdür Yardımcısı
(İdari İşlerden Sorumlu)

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür

 

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulunun aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

2.  GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1 Rektörlük Onayı ile Yüksekokul Müdürünün olmadığı zamanlarda müdürün yerine vekalet eder.

2.2 Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

2.3 Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

2.4 Yüksekokul Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

2.5 Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Yüksekokul Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

2.6 Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

2.7 Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

2.8 Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

2.9 Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdür ve Yüksekokul Sekreterine yardımcı olmak,

2.10 Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Yüksekokul Sekreterine yardımcı olmak,

2.11 Yüksekokul öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmaları yapmak,

2.12 Yüksekokul politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaları yapılmasını sağlamak,

2.13 Yüksekokul basım-yayım işleri ile ilgili her türlü düzenleme çalışmalarını yapmak,

2.14 Sistem, mevzuat, metot, teknik ve öğrenme kaynaklarının geliştirmek,

2.15 Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlamak

2.16 İş dünyası ve toplumla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu, öğretim elemanlarının sektör deneyimlerinin artırılması, staj faaliyetleri, işe yerleştirme çalışmaları ve mezunlarla ilişkileri düzenlemek,

2.17 Bilgilendirme, yönlendirme, motivasyon ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

2.18 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.3 Vekalet halinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu temsil yetkisini kullanmak.

3.4 İmza yetkisine sahip olmak,

3.5 Vekalet halinde Harcama yetkisi kullanmak.

3.6 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

4. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürü

5.  BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

5.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

5.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

5.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

5.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

6. SORUMLULUK:

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.


GÖREV TANITIM FORMU

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Bölümü

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Görevi

Bölüm Başkanı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür

 

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Yüksekokul Müdürüne karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1 Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor etmek.

2.2 Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

2.3 Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

2.4 Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

2.5 Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.

2.6 Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek Müdürlüğe iletmek.

2.7 Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütüp, raporları Müdürlüğe sunmak.

2.8 Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.

2.9 Yüksekokul Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.

2.10 Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.

2.11 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek.

2.12 Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

2.13 Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.

2.14 Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

2.15 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

3.YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.3 İmza yetkisine sahip olmak,

3.4 Emrindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

4.EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

5.ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Öğretim Elemanları

6.BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

7.SORUMLULUK:

Bölüm Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.


GÖREV TANITIM FORMU

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Birimi

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Görevi

Bilgisayar İşletmeni

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür/Yüksekokul Sekreteri

 

 

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulundaki gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro işlemlerini yapar.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1 Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.

2.2 Öğrenci işleri ile ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.

2.3 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi işlemlerini yerine getirmek. (Mutemed ise)

2.4 Taşınırlarla ilgili bütün işlemleri takip etmek (Taşınır sorumlusu ise)

2.5 Personel işlemlerini yürütmek

2.6 Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak,

2.7 Kendisine verilen görevleri diğer idari personellerle işbirliği içinde yürütmek

2.8 Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

2.9 Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

3.YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

4.EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

5.BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

5.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

5.2 En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.

5.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

5.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

6.SORUMLULUK:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu sekreteri, Müdür Yardımcısı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.


GÖREV TANITIM FORMU

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Ünitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Görevi

Tekniker

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür/Yüksekokul Sekreteri

 

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda teknik işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1 Teknik işleri en iyi şekilde yaparak eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak.

2.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kalite sistemi çerçevesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

2.3 Sorumlusu olduğu laboratuvar için, laboratuvardan sorumlu öğretim elemanının talep ettiği bilgileri vermek.

2.4 Yüksekokuldaki bütün alet ve ekipmanların, sorunsuz bir şekilde kullanımını sağlamak, bakım-onarım işlerini düzenli olarak takip emek ve yapılan değişikliklere ait kayıtları tutmak.

2.5 Yüksekokul Sekreterliğine laboratuvar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmek.

2.6 Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak.

2.7 Laboratuvar ekipmanlarının kullanıma hazırlanmasında laboratuvardan sorumlu öğretim elemanına yardımcı olmak.

2.8 Sorumlusu olduğu laboratuvarların altyapı bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptırmak.

2.9 Yüksekokul kütüphanesi ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

3.YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

4.EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Sekreteri

5.BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

5.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

5.2 En az Ön Lisans okul mezunu olmak.

5.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

5.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

6.SORUMLULUK:

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Teknikeri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Sekreteri, Müdür Yardımcısı Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.