You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Personel Görev Tanımları

 

İzzet ÜNLÜ (Daire Başkanı)

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak birimler arasında düzenli çalışmayı sağlar.
 • Daire Başkanlığının misyon ve vizyonunu belirler, tüm çalışanlar ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.
 • Daire Başkanlığında gerçekleştirilen işlerin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.
 • Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.
 • Kurum/kuruluş ve şahıslardan Daire Başkanlığına gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
 • Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar ve kalite gelişim çalışmalarını yürütür.
 • Daire Başkanlığında yürütülen işler ile ilgili yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

İsmail ERTUĞRUL (Şube Müdürü)

 • Kültür işleri, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi işlerini yürütmek.
 • Başkanlığımız satın alma ve tahakkuk işlerini yürütmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.
 • Birim Kalite Sorumlusu

Şerafettin YAKUPOĞLU (Şube Müdürü)

 • Spor organizasyonlarını takip etmek.
 •  Yemek sözleşmesinin İdaremizi bağlayan maddeleri doğrultusunda merkezi yemekhane iş ve işlerini takip etmek.
 • Kiraya verilen kantin, kafeterya vb. taşınmazların sözleşme maddeleri uyarınca iş ve işlemlerin takip etmek (kira artış dönemleri, elektrik, doğalgaz ve su sayaçları takibi gibi.)
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.
 • Birim Kalite Komisyonu üyesi.

Ayhan AVŞAR (Şef)

 • Spor organizasyonları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kiraya verilen taşınmazların sözleşme maddeleri uyarınca iş ve işlemlerini yürütmek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

 Sevcan ÜÇ ASLAN (Şef)

 • Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının tüm mal ve hizmet alımlarını kanun ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirip yürütülmesini sağlamak.
 • Maliye Bakanlığınca yayınlanan bütçe hazırlama rehberine bağlı olarak Başkanlığımız bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Usta öğretici, Antrenör ve Eğitmen çalıştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
 • Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin görevlendirmeleri dâhilinde yolluk-yevmiyelerinin ödemesini yapmak.
 • Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu staj işlemlerinin ödeme işlemlerini yapmak.
 • Yemek hakediş ve Yemek yürütme kurullarını takip etmek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Gonca YILMAZ (Gıda Mühendisi)

 • Öğrencilerin ve personellerin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ham madde alımından, depolanması, işlenmesi ve tüketilmesine kadar olan aşamalarda gıda güvenliğini sağlamak
 • Yemekhane binasının ve mutfağının, temiz düzenli olmasını ve hizmet veren personelin temizlik ve hijyene dikkat etmesini sağlamak
 • Araç ve gereçlerin (tepsi, çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak, kazan vb.) servis öncesi  ve servis sonrası hijyenik bir ortamda temiz halde bulundurulmasını sağlamak
 • Gelen gıda maddelerinin muayenesinin yapılması ve bu ürünlerden mevzuata uygun  olarak numuneler alarak kurumun gerekli gördüğü laboratuvarlarda tahlilinin yapılması  işlerini takip etmek
 • İhtiyaca uygun olarak alınan gıda maddelerinin muayenelerinin yapılıp mutfağa  alınmasından sonra depolama, hazırlama, pişirme ve servisinin yapılmasına kadar geçen  sürelerde kontrollerini yapmak
 • Gıdaların depolandığı, hazırlandığı, pişirildiği ve servis edildiği depo, mutfak ve yemekhanelerde  rutin ilaçlama takibini yapmak
 • Taşıyıcı firmalar ve malzeme alınan firmaların üretim tesislerini Muayene  Komisyonu eşliğinde denetlemek
 • Aylık yemek menüsünü hazırlamak
 • Üniversite bünyesinde bulunan yemekhaneleri ve kantinlerini denetlemek
 • Yemekhane mutfağını denetlemek
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Sümeyya KILINÇ (Diyetisyen)

 • Öğrencilerin ve personellerin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ham madde alımından, depolanması, işlenmesi ve tüketilmesine kadar olan aşamalarda gıda güvenliğini sağlamak
 • Yemekhane binasının ve mutfağının, temiz düzenli olmasını ve hizmet veren personelin temizlik ve hijyene dikkat etmesini sağlamak
 • Araç ve gereçlerin (tepsi, çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak, kazan vb.) servis öncesi  ve servis sonrası hijyenik bir ortamda temiz halde bulundurulmasını sağlamak
 • Gelen gıda maddelerinin muayenesinin yapılması ve bu ürünlerden mevzuata uygun  olarak numuneler alarak kurumun gerekli gördüğü laboratuvarlarda tahlilinin yapılması  işlerini takip etmek
 • İhtiyaca uygun olarak alınan gıda maddelerinin muayenelerinin yapılıp mutfağa  alınmasından sonra depolama, hazırlama, pişirme ve servisinin yapılmasına kadar geçen  sürelerde kontrollerini yapmak
 • Gıdaların depolandığı, hazırlandığı, pişirildiği ve servis edildiği depo, mutfak ve yemekhanelerde  rutin ilaçlama takibini yapmak
 • Taşıyıcı firmalar ve malzeme alınan firmaların üretim tesislerini Muayene  Komisyonu eşliğinde denetlemek
 • Aylık yemek menüsünü hazırlamak
 • Üniversite bünyesinde bulunan yemekhaneleri ve kantinlerini denetlemek
 • Yemekhane mutfağını denetlemek
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Yasin Enes GÖKER ( Diş Hekimi )

 • Medikoya başvuran hastaları muayene eder, rapor ve reçete yazar.
 • Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastaları bilgilendirir.
 • Dişeti hastalıklarının tedavisini ve takibini yapar.
 • Diş taşı temizliği yapar. Dişlere dolgu kanal tedavisi gibi işlemleri uygular.
 • Birimin verimliğini ve kalitesini arttırmak için yapılan tüm düzenlemelere yardımcı olur.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Birim tarafından belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olur.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

Havva DİREKÇİ ( Hemşire )

 • Enjeksiyon yapar, serum takar, bandaj yapar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer
 • Hemşirelikte ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür, mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır
 • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insanın onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurur
 • Hastaların tıbbi tedavileri için doktorla işbirliği yapar
 • İlaçların güvenli saklanmasını, acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar, ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder
 • Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıt ve istatistikleri yapar
 • Mediko Sosyal Merkezinin temizlik, tertip ve düzenini kontrol etmek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Mehtap KOÇ (Sağlık Teknikeri )

 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında diş hekimi ile iş birliği yapmak.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Erdem TONBUL (Bilgisayar İşletmeni)

 • Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının tüm mal ve hizmet alımlarını kanun ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirip yürütülmesini sağlamak.
 • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması iş ve işlemleri ile ödenecek ücret ve SGK işlemlerini yürütmek.
 • Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu staj işlemlerinin ödeme işlemlerini yapmak.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Beytullah KILINÇARSLAN (Bilgisayar İşletmeni)

 • Öğrenci toplulukları, sosyal-kültürel faaliyetler, personel izin işleri ve Kültür Birimi yazı işlerini yürütmek.
 • Öğrenci toplulukları, birimler, kurum-kuruluşlar ve kişilerden Başkanlığa yapılan başvuruların Kültür ve Sanat Komisyonuna sunulmasını sağlamak.
 • Kültür ve Sanat Komisyonu tutanaklarını hazırlamak, alınan kararlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimler/kişiler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Üniversitemiz kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde tüm birimlerle işbirliği içerisinde olmak ve görüş alış verişinde bulunmak,
 • Birim Kalite Komisyonu Üyesi.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Birim faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Birim arşivi sorumlusu.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Sebahattin CANPOLAT (Bilgisayar İşletmeni)

 • Taşınır Kayıt Yetkilisi ve depo sorumlusu.
 • Taşınırların depo kontrolü, barkod işlemleri ve sayım işlemlerini yapmak.
 • Öğrenci ilişik kesme işlemlerini yürütmek. 
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Mustafa KARAKOÇ (Sürekli İşçi)

 • Yemekhanede öğrenci ve personel kart dolum işlerini yürütmek.
 • Yenilen yemeklerin günlük ve haftalık raporlarını almak, misafirlere verilen yemeklerin sayılarını tutmak.
 • Kantin kafeterya yazışmalarını yapmak.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Özlem KARTAL ( Sürekli İşçi-Sekreter)

 • Daire Başkanlığının telefon irtibatlarını sağlamak, gelen misafirleri ağırlamak, başkanlığa gelen yazıları imzaya sunmak ve ilgililere dağıtmak, Daire Başkanının ve Şube Müdürlerinin katılacağı toplantıların kayıtlarını tutmak ve hatırlatmak.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Süleyman ŞENGÜL (Sürekli İşçi)

 • Kongre Kültür Merkezi’nin lavabo, salonlar, koridor, bina çevresi vb. tüm yerlerin temizlik işlerini yürütmek.
 • Mediko Sosyal Merkezi’nin temizlik işlerini yürütmek.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Sevcan ÇAĞLIOĞLU (Sürekli İşçi)

 • Kongre Kültür Merkezi’nin lavabo, salonlar, koridor, bina çevresi vb. tüm yerlerin temizlik işlerini yürütmek.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Kürşat DOĞDU (Sürekli İşçi)

 • Kongre Kültür Merkezi’nin lavabo, salonlar, koridor, bina çevresi vb. tüm yerlerin temizlik işlerini yürütmek.
 • Mediko Sosyal Merkezi’nin temizlik işlerini yürütmek.
 • İş ve işlem takip planında belirtilen sorumluluk alanı ile ilgili çalışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Görev alanında kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yürütmek.

Güncelleme Tarihi: 30.06.2022