You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GÖREV TANIMLARI


Koordinatörün Görevleri

a) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kuruluna başkanlık etmek.

b) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (YOBU-MEYOK) Yönergesinin esaslarına göre YOBÜ-MEYOK’un işleyişini sağlamak.

c) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun kararlarını Rektörlüğe iletmek.

d) Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak.

e) YOBÜ-MEYOK' un faaliyetleri ile ilgili olarak Rektöre rapor vermek.

 

Koordinatör Yardımcılarının Görevleri

a) Koordinatör’ün izinli veya görevli olduğu durumlarda koordinatörlüğe vekâlet etmek.

b) Danışma Kurulu, Program Kurulları ve Bilim Dalı Kurulu kararlarını Müdürler Kurulu gündemine hazırlamak.

 

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun Görevleri

Kurul, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (YOBU-MEYOK) Yönergesinin 5. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için kararlar alır.

 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (YOBU-MEYOK) Yönergesi Madde 5

a) Üniversite içerisinde yeni meslek yüksekokulları ve bunlara bağlı bölüm ve programların açılması ile ilgili olarak Senatoya görüş bildirmek,

b) Meslek yüksekokullarındaki mevcut insan kaynağının daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi noktasında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Meslek yüksekokullarının akademik ve idari personel ihtiyaç ve taleplerini tüm birimler için bütüncül bir şekilde ele alarak planlamak ve bu konuda Rektöre görüş bildirmek,

d) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarında yapılması gereken görevleri belirlemek ve takibin yapılmasını sağlamak,

e) Mesleki eğitimi tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemesini, öğrencilerin niteliklerini geliştirici çalışmalarda bulunulmasını sağlamak,

f) Akademik ve idari personelin meslek içi eğitim ve öğretimlerinin planlanması, verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların düzenlenmesini sağlamak,

g) Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim plan taslaklarının hazırlamasını, eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlamak,

h) Eğitimde, kaynak yaratma potansiyeli ve üretkenliği artırıcı düzenlemeler yapılmasını, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerinin karşılanması için gerekli planlama ve uygulama çalışmaları yapmak ve desteklemek,

ı) Öğretim programları ve uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktır.

 

Program Kurullarının Görevleri

Program Kurulları, ilgili bilim alanında eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programlar için;

a) Müdürler Kuruluna tavsiye niteliğinde karar almak,

b) Endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

c) Durum analizleri yapmak,

ç) Nitelikli işgücü yetiştirebilmek için öneriler geliştirmek,

d) Üniversite – sektör işbirliğini arttırıcı tedbirler önermek,

e) İlgili bilim alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda program ve uygulamalara yönelik güncel bilgi ve yöntemleri takip etmek,

f) Meslek odaları ile işbirliğinin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

g) Programların özelliğine göre inceleme gezileri planlamak,

ğ) Meslek odalarının yıllık faaliyet planları ile düzenlediği mesleki faaliyetlere öğrencilerin katılımı için önerilerde bulunmaktır.

 

Danışma Kurulunun Görevleri

Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş, meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında işbirliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak.

 

Bilim Dalı Kurulunun Görevleri

Aynı programlardaki derslerin veya farklı programlarda bulunan benzer derslere ve bu derslere ilişkin teorik, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve benzeşmesine ilişkin öneriler sunmak.