You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOBÜ-MEYOK'UN ÇALIŞMA ALANLARI

a) Üniversite içerisinde yeni meslek yüksekokulları ve bunlara bağlı bölüm ve programların açılması ile ilgili olarak Senatoya görüş bildirmek,

b) Meslek yüksekokullarındaki mevcut insan kaynağının daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi noktasında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Meslek yüksekokullarının akademik ve idari personel ihtiyaç ve taleplerini tüm birimler için bütüncül bir şekilde ele alarak planlamak ve bu konuda Rektöre görüş bildirmek,

d) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarında yapılması gereken görevleri belirlemek ve takibin yapılmasını sağlamak,

e) Mesleki eğitimi tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemesini, öğrencilerin niteliklerini geliştirici çalışmalarda bulunulmasını sağlamak,

f) Akademik ve idari personelin meslek içi eğitim ve öğretimlerinin planlanması, verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların düzenlenmesini sağlamak,

g) Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim plan taslaklarının hazırlamasını, eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlamak,

h) Eğitimde, kaynak yaratma potansiyeli ve üretkenliği artırıcı düzenlemeler yapılmasını, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerinin karşılanması için gerekli planlama ve uygulama çalışmaları yapmak ve desteklemek,

ı) Öğretim programları ve uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktır.

İletişim
  • 0(354)217 89 91
  • Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
  • genel.sekreterlik@bozok.edu.tr
  • bozokuniversitesi@hs01.kep.tr