You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Genel olarak birimimizin amacının, yükseköğrenim gören Özel gereksinimli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Engelli Öğrenciler Birimi’ne verilen görev ve dolayısıyla birimimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Özel gereksinimli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem Özel gereksinimli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de Özel gereksinimlilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Özel gereksinimlilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve Engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yükseköğretim kurumları Engelsiz Üniversite biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

g) Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

ğ) Maddi güçlüğü bulunan Özel gereksinimli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

h) Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

ı) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini Özel gereksinimli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; Özel gereksinimli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

i) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların Özel gereksinimli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

j) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde Engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.