You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM), Yükseköğretim Kurulu'nun 3 Eylül 2012 tarih ve 5728 sayılı kararıyla kurulmuş olup yönetmeliği 15 Ekim 2012 tarih ve 28442 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Merkez, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) Araştırma Altyapısı Projesi kapsamında Erdoğan Akdağ Kampüsünde toplam kullanılabilir alanı 3600 m² olan bir alanda inşa edilmiştir. 

BİLTEM, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesi, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

BİLTEM bünyesinde; Çok Amaçlı X-Işını Difraktometresi (MP-XRD), Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (WD-XRF), İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS), Hidrür Sistemli-Grafit Fırınlı-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (HG-GF-FAAS), Jel Geçirgenlik Kromatografisi/Boyut Ayırım Kromatografisi (GPC/SEC), İyon Kromatografisi (IC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), Hall Etkisi Ölçüm Sistemi (HEMS), Parçacık Görüntülemeli Stereo Hız Ölçme Sistemi (Stereo PIV), Dijital Görüntüleme Sistemli Polarize Araştırma Mikroskobu, katı ve sıvı numune hazırlamada kullanılan hassas teknolojik cihazlar yer almaktadır. Bu cihazların kurulumu ve eğitimleri tamamlanarak analizler yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca disiplinlerarası çalışmalarda en çok kullanılan Alan Emisyonlu-Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılım Spektrometresi (FE-ESEM-EDS) cihazının alımı da yapılmıştır. Bunun dışında ELISA ve Solar Simülatör cihazlarının satın alma işlemleri, kurulumları ve eğitimleri tamamlanmıştır. Ayrıca kurumumuz Kalkınma Bakanlığı 2018-2019 altyapı projeleri çerçevesinde 2 adet proje için daha desteğe uygun görülmüştür. Bu kapsamda her iki proje için (Akreditasyon ve Toksikoloji Laboratuvarının Geliştirilmesi altyapı projeleri)  en geç 2019 yılı sonunda tamamlanacak ve kurumumuz Akredite bir kurum haline gelecektir.  Bununla birlikte 2017 yılında kurulan Toksikoloji Laboratuvarının geliştirilmesi ile kurumumuz bu alanda önemli bir yere sahip olacaktır.