You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prof. Dr. Uğur TEMİZ

- Seyitgazi Emirdağ arasında Emirdağ grabeni batı kenarının neotektonik özellikleri ve depremselliği, UĞUR TEMİZ,  BAP, 5000 TL (Tamamlandı)

- Yozgat ilinin Türkiye nin Tektonik Yapısı İçerisindeki Yeri ve Depremsellik Açısından Kırıklı Yapılarının Araştırılması, UĞUR TEMİZ, BAP, 10000 TL (Tamamlandı)

- Kırşehir Yöresinin Neotektoniği ve Depremselliği, UĞUR TEMİZ, BAP, 5000 TL (Tamamlandı)

- FBA-05-23 (Erciyes Üniversitesi, BAP): Yozgat İli'nin Türkiye nin Tektonik Yapısı İçerisindeki Yeri ve Depremsellik Açısından Kırıklı Yapılarının Araştırılması (HASAN ÇELİKCANER KAYA ÖZERUĞUR TEMİZ), 17.10.2005 -17.10.2007 , 30000 TL (Tamamlandı)

- Yaprakhisar Güzelyurt Aksaray travertenlerinin U Th yöntemiyle yaşlandırılması ve Neotektonik önemi (SERKAN AKBAYNURSEL ÖKSÜZUĞUR TEMİZİSMAİL
 KOÇAK
10.12.2015 -08.03.2018 , 19500 TL  (Tamamlandı)

- Salanda Travertenlerinin Jeokimyası, Aktif Tektoniği ve Morfolojisi (İSMAİL KOÇAKUĞUR TEMİZNURSEL ÖKSÜZSERKAN AKBAY28.11.2017 -22.05.2018 , 31008,55
  TL 
(Tamamlandı)

Nallıhan (Ankara) ilçesi kuzeyinde yüzeyleyen Üst Kretase birimlerinin jeolojisi, planktonik foraminifer, nannofosil biyostratigrafisi ve paleoekolojik özelliklerinin belirlenmesi
  (Yakup Ünvermiş, CANER KAYA ÖZERUĞUR TEMİZ, Yunus Emre Sönmezer) 17.04.2017 -16.05.2019 (Tamamlandı)

Doç. Dr. Ersin KOLAY

- İnce taneli zeminlerde geçirgenliğin santrifüj yöntemiyle tayini, (ERSİN KOLAY), BAP, 30.09.2009 -24.09.2012 , 2926 TL (Tamamlandı)

- Agregaların polimer ile modifiye edilmiş bitümlü ılık karışımların suya bağlı bozulmaları üzerindeki etkisi, (ERSİN KOLAY), BAP, 05.06.2013 -11.03.2015 , 9343,01
   TL 
(Tamamlandı)

- Gelingüllü Yozgat barajındaki riprap malzemesinin jeomekanik özelliklerinin incelenmesi, (ERSİN KOLAY), BAP, 24.01.2014 -17.03.2016 , 7195 TL (Tamamlandı)

- Salanda Fay Zonunda (Nevşehir-Kırşehir) yüzeyleyen travertenlerinin jeolojik, teknolojik ve mühendislik özelliklerinin incelenmesi, (Bozok Üniversitesi BAP projesi). Yürütücü

-  Yozgat Çevresindeki Zayıf Kayaçların (Marn ve Bozunmuş Magmatik Kayaçlar), Bozunmaya Bağlı Olarak Fizikomekanik Sınıflandırılmaları ve Mühendislik Özelliklerinin
   Belirlenmesi (EUBAP– 01-58-2, Erciyes Üniversitesi BAP projesi). Yürütücü

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

- Eymir Sorgun ve Cihanpaşa Yozgat Bölgesi Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, (NURSEL ÖKSÜZ), BAP, 14.06.2009 -10.06.2011 ,
  10000 TL, 
(Tamamlandı)

 Yozgat Bölgesi Ofiyolitlerine Bağlı Gelişen Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, (NURSEL ÖKSÜZ), BAP, 01.09.2009
  -18.03.2011 , 25000 TL

Sarıçal Sivas Yıldızeli Demir Cevherleşmesinin Jeokimyası ve Kökeni, (NURSEL ÖKSÜZ), BAP, 17.01.2014 -09.09.2015 , 9290 TL

Kırşehir Kırıkkale Ankara civari demir aramaları MTA Genel Müdürlüğü projesi, (NURSEL ÖKSÜZ), BAP, 14.06.1998 -07.04.2000

- Keskin Kırıkkale Çevresindeki Pb Zn Cevherleşmesinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması A Ü Bilimsel Araştırma Projesi, (NURSEL
   ÖKSÜZ), BAP, 07.06.1998 -09.04.2000, 1590 TL (Tamamlandı)

Sarıkaya YOZGAT Demir Cevherleşmesinin Oluşumu Projede araştırmacı Erciyes Üniversitesi, (NURSEL ÖKSÜZ), BAP, 11.04.2004 -06.04.2007, 10000 TL (Tamamlandı)

Karamadazı (Kayseri) Skarn Demir Yatağının Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, (NURSEL ÖKSÜZ), BAP, 06.01.2016 -02.02.2017, 4407,00 TL (Tamamlandı)

Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER

- İzmit İli Kuzeyinde Yer Alan Atbaşı Formasyonu nun Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi, (CANER KAYA ÖZER), BAP, 01.10.2011 -15.09.2013 (Tamamlandı)

Amasra Cide Bartin arasinda kalan bölgenin planktonik foraminifera ve nannoplankton biyostratigrafisi, (CANER KAYA ÖZER), BAP, 05.06.2006 -05.03.2009 (Tamamlandı)

Nallıhan (Ankara) ilçesi kuzeyinde yüzeyleyen Üst Kretase birimlerinin jeolojisi, planktonik foraminifer, nannofosil biyostratigrafisi ve paleoekolojik özelliklerinin
  belirlenmesi, (Yakup Ünvermiş,CANER KAYA ÖZER,UĞUR TEMİZ,Yunus Emre Sönmezer), 17.04.2017 -16.05.2019 (Tamamlandı)

Doç. Dr. Güllü KIRAT

- Maden Elazığ Çevresinde Drenaj Jeokimyası, (GÜLLÜ KIRAT), BAP, (CEMAL BÖLÜCEK,GÜLLÜ KIRAT), 01.01.2002 -01.01.2004 , 2500 TL (Tamamlandı)

Maden Elazığ Cu yataklarındaki asit maden Drenajlarında sülfat indirgeyici bakteri deneyleri, (LEYLA KALENDER,CEMAL BÖLÜCEK,SEVDA KIRBAĞ,GÜLLÜ
  KIRAT
,MEHMET DENİZ TURAN), 01.01.2007 -01.01.2008 , 5000 TL (Tamamlandı)

Görgü (Yeşilyurt-Malatya) Pb-Zn Yataklarından Kaynaklanan Metallerin Yörede Yetişen Bitkilere Yansımaları, (LEYLA KALENDER,GÜLLÜ KIRAT,CEMAL
  BÖLÜCEK
,AHMET SAĞIROĞLU), 01.01.2008 -01.01.2009 , 20000 TL (Tamamlandı)

Görgü Yeşilyurt Malatya Pb Zn Yatakları Ve Çevresindeki Metallerin Bitkilere Yansımaları, (CEMAL BÖLÜCEK,GÜLLÜ KIRAT), 24.03.2008 -24.03.2009 , 3000 TL (Tamamlandı)

Akdağmadeni (Yozgat) Kurşun - Çinko Yatağından Kaynaklanan Metallerin Toprak Ve Bitkilerde Dağılımı, (GÜLLÜ KIRAT,CEMAL BÖLÜCEK), 15.08.2011-15.08.2012 , 25000
   TL 
(Tamamlandı)

Yozgat - Yerköy - Terzili köyü Red-Bed Tipi Bakır ve Vanadyum Cevherleşmelerinin Ekonomik Önemi, (GÜLLÜ KIRAT,NASUH AYDIN), 22.06.2015-19.01.2017 , 18988,9
   TL 
(Tamamlandı)

Red – Bed tipi Cu cevherleşmesi ve çevresinde yetişen indikatör bitkilerin belirlenmesi (Yerköy), Yozgat, Türkiye, (GÜLLÜ KIRAT,İSMAİL AKDENİZ,NASUH AYDIN), 26.04.2017
  -09.02.2018 , 9817.6 TL 
(Tamamlandı)

Gümüşhacıköy (Amasya) Pb-Zn-Ag Yataklarının çevresinde yetişen Euphorbia cyparissias bitkisinin jeokimyasal ve biyoakümülatör özellikleri, GÜLLÜ KIRAT12.04.2018
  -11.03.2020 , 11.941,60 TL 
(Tamamlandı)

Doç. Dr. Berna YAVUZ PEHLİVANLI

- Orta Toroslardaki Pb Zn Yatakları S Kükürt İzotop Karakteristikleri, (EMİN ÇİFTÇİ,BERNA YAVUZ PEHLİVANLI), TÜBİTAK, 01.02.2003 -01.02.2005 , 10000 TL (Tamamlandı)

Bigadiç Balıkesir çevresi borat yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri bunların derinliğe bağlı değişimleri ile manyetik rezonans yöntemiyle bazı yüksek teknolojik
  özelliklerin incelenmesi, (BERNA YAVUZ PEHLİVANLI,ŞÜKRÜ KOÇ,İSMAİL KOÇAK), TÜBİTAK, 01.01.2008 -01.01.2009 (Tamamlandı)

Hırka Formasyonu Beypazarı Ankara Bitümlü Şeyllerinin Gama Ray Spektrometresi Yöntemiyle Radyoaktif Madde İçerikleri Ve Bunların Kökensel İlişkilerinin İncelenmesi,
  (ŞÜKRÜ KOÇ,BERNA YAVUZ PEHLİVANLI,ALİ SARI,DERYA KOCA,İSMAİL KOÇAK), BAP, 01.02.2009 -01.02.2011 , 56000 TL (Tamamlandı)

Nallihan Ankara Türkiye Civari Bitümlü Seylerinde Organik ve Biyojeokimyasal Incelemeleri, (ALİ SARI,BERNA YAVUZ PEHLİVANLI,ŞÜKRÜ KOÇ,DERYA
  KOCA
), BAP, 09.03.2009 -09.03.2011 (Tamamlandı)

Kırka Eskişehir borat yatağının mineralojik jeokimyasal ve teknolojik özellikleri Yardımcı Araştırmacı, (ŞÜKRÜ KOÇ,BERNA YAVUZ PEHLİVANLI,İSMAİL
  KOÇAK
), BAP, 25.02.2010 -25.02.2012 (Tamamlandı)

- ALT EOSEN YAŞLI ÇELTEK FORMASYONU SORGUN YOZGAT TÜRKİYE OIL ŞEYLLERİNİN ORGANİK JEOKİMYASI VE NADİR TOPRAK ELEMENT KARAKTERİSTİKLERİ,
  (DERYA KOCA,BERNA YAVUZ PEHLİVANLI), BAP,  21.06.2015 -31.01.2017 , 17500 TL (Tamamlandı)

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÜNAL ÇAKIR

- Akgüney Kabadüz Ordu BakIr Kurşun Çinko Yatağinin Jeolojisi, (Esra ÜNAL ÇAKIR), BAP (Tamamlandı)

- Akdagmadeni YOZGAT Yöresi Kursun Çinko Yataklarinda Kursun ve Kükürt Izotoplari Jeokimyasi Incelemeleri, (Esra ÜNAL ÇAKIR), BAP (Tamamlandı)

- Hazinemağara ve Kırkpavli Gümüşhane Kursun Çinko Cevherleşmelerinin Jeolojisi, (Esra ÜNAL ÇAKIR), BAP (Tamamlandı)

- Dursunbey (Balıkesir) Kurşun - Çinko Yatağının Element ve İzotop Jeokimyası İncelemeleri, (Esra ÜNAL ÇAKIR), BAP, 22.06.2015 -22.06.2017 (Tamamlandı)