You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Resmi Gazete Tarihi: 18.09.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26647

 

 


BOZOK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

b) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez (BOSUYAM): Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları


MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları; resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara, kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, araştırma ve proje yapmak, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1)Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilecek Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir veya görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Altı aydan fazla görevi başında bulunamayan Müdürün görevi sona erer. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarındaki koordinasyon grupları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak en az iki ayda bir kez ve gerektiğinde daha sık üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Koordinasyon gruplarından gelen öneri ve istekleri değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek ve bu belgeleri düzenlemek.


Koordinasyon grupları

MADDE 11 – (1) Sürekli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde veya bu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre önerilerde bulunmak üzere aşağıdaki koordinasyon grupları oluşturulur


a) Fakültelerde; fakülte dekanının başkanlığında bölüm başkanlarından,

b) Enstitülerde; Müdür veya yardımcısının başkanlığında, anabilim dalı başkanlarından ve bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından,


c) Yüksekokullarda; Müdür veya yardımcısının başkanlığında, bölüm (program) başkanlarından veya bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından,


ç) Rektörlüğe bağlı bölümlerde; bölüm başkanının başkanlığında, yardımcılarından birisi ve bir öğretim elemanından oluşan koordinasyon grupları kurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer


Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.