You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BOSUYAM MÜDÜRÜ

a. Merkezi temsil etmek,

b. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarındaki koordinasyon grupları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

d. Personelle birlikte Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e. Merkezin yönetim kurulunu, personelini ve etkinliklerini denetlemek.

YÖNETİM KURULU

a. Koordinasyon gruplarından gelen öneri ve istekleri değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak,

b. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c. Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek ve bu belgeleri düzenlemek.

 

MÜDÜR YARDIMCISI

 • BOSUYAM’ın faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, önerilerini Müdüre sunmak,
 • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kurum içi (öğretim elemanı, öğrenciler, idari personel) personelin eğitim ihtiyaçlarını yılda en az 3 kez uygulanacak anketlerle belirlemek, sonuçlarını analiz edip Müdüre sunmak (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık aylarında anket uygulaması yapılacaktır. Her dönemin son ayında sonuçlar analiz edilecektir).
 • Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar diğer birimlerde kurs açma niteliklerine sahip öğretim elemanları ile kurs açılması konusunda ön görüşmeleri yapmak,
 • Kurs açacak öğretim elemanlarına eğitsel ve teknik destek vermek, gerekiyorsa ilgili birimle/birimlerle iş birliği yapmak,
 • Açılan kursların sağlıklı sürdürülebilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak,
 • Her kurs sonunda memnuniyet anketinin uygulanmasını sağlamak, analizlerini yapmak ve sonuçları Müdüre sunmak,
 • Kurs öğretim elemanı ile “Kurs Eğitmeni Görev ve Sorumlulukları”nı paylaşmak,
 • Kalite ve stratejik plan çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmaları izlemek,
 • Yönetim kurulunda raportörlük yapmak,
 • Banka hesaplarının hareketlerini takip etmek (kursiyer ücretleri, diğer hareketler vs.)
 • Merkezin personelini ve etkinliklerini denetlemek,
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

BOSUYAM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 • KPSS, DGS, ALES sınavlarına yönelik Matematik dersi kursları açmak,
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

BOSUYAM BÜRO PERSONELİ

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ve fiziksel olarak gelen-giden evrakları kaydetmek, birer nüshasını klasöre eklemek, havale edilen evrakı ilgililere iletmek,
 • Merkezin kurslarla ile ilgili yazışmalarını (koordinasyon grubu evraklarının saklanması, sertifika-başarı belgesi-katılım belgesi hazırlanması, imzalatılması ve dağıtımı, Öğretim Elemanları ücretlerinin hesaplanması, evrakların dosyalanması) yürütmek,
 • Kursiyerlerin uzaktan eğitim sürecine katılımının sağlanması için UZEM’le görüşmeleri yapmak,
 • BOSUYAM web sayfası ve elektronik posta hesabı ile ilgili yanıtlama, güncelleme, düzenleme çalışmalarını yürütmek (Kursların duyurularının fiziksel ve sanal ortamda ilanı, ön kayıt yapanlarla görüşülmesi, banka dekontlarının alınması, kurs başlangıç tarihlerinin duyurulması),
 • Kalite ve stratejik plan çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmaları izlemek,
 • İmzalanan evrakların ilgili yerlere zimmet, posta, e-mail, faks ile gönderilmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurulmasını sağlamak,
 • Gündeme alınan evrakları Merkez Müdürüne vermek, Kurul Kararlarını yazarak kararların ekleri ile ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
 • Banka hesaplarının hareketlerini takip etmek (kursiyer ücretleri, diğer hareketler vs.),
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.