You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TUSEM

Sürekli Eğitim Uyguma ve Araştırma Merkezi D. S. İşl. Hesap No: 1860662835 IBAN No: TR55 0001 2009 7850 0006 0000 74

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hasan GÜNER BERKANT(Başkan)

Prof. Dr. Belgin ÇOŞGE ŞENKAL (Üye)

Prof.Dr. Tansel HACIHASANOĞLU (Üye)

Doç.Dr. Çağdaş CAZ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan GÜÇLÜ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Simge AKSU (Üye)

Dr.Öğr. Üyesi Dilşat PEKER ÜNAL(Üye)

 

BANKA HESABI

BANKA HESAP NO ( HALK BANKASI YOZGAT ŞUBESİ)
 

TR550001200978500006000074

ALICI : Yozgat Bozok Üniv. Dön.Ser.İşl.Müd.

 

YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 18.09.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26647

 

 


BOZOK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

b) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez (BOSUYAM): Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları


MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları; resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara, kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, araştırma ve proje yapmak, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1)Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilecek Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir veya görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Altı aydan fazla görevi başında bulunamayan Müdürün görevi sona erer. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarındaki koordinasyon grupları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak en az iki ayda bir kez ve gerektiğinde daha sık üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Koordinasyon gruplarından gelen öneri ve istekleri değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek ve bu belgeleri düzenlemek.


Koordinasyon grupları

MADDE 11 – (1) Sürekli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde veya bu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre önerilerde bulunmak üzere aşağıdaki koordinasyon grupları oluşturulur


a) Fakültelerde; fakülte dekanının başkanlığında bölüm başkanlarından,

b) Enstitülerde; Müdür veya yardımcısının başkanlığında, anabilim dalı başkanlarından ve bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından,


c) Yüksekokullarda; Müdür veya yardımcısının başkanlığında, bölüm (program) başkanlarından veya bu birimlerin görevlendirecekleri birer öğretim elemanından,


ç) Rektörlüğe bağlı bölümlerde; bölüm başkanının başkanlığında, yardımcılarından birisi ve bir öğretim elemanından oluşan koordinasyon grupları kurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer


Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

İLETİŞİM

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BOSUYAM)

ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI

KAT 3

YOZGAT

TEL: (0 354) 242 11 14

Dahili: 2188

e-posta :  bosuyam@yobu.edu.tr

BELGELER VE FORMLAR

YOKLAMA LİSTESİ

 Sem Yoklama Listesi için TIKLAYINIZ

PERSONEL

 

Prof. Dr.Hasan Güner BERKANT

Bosuyam Müdürü

h.guner.berkant@yobu.edu.tr

Avesis Akademik Profil Sayfası

Dahili: 7857

                                        


 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilşat Peker ÜNAL

Bosuyam Müdür Yrd.

dilsat.unal@bozok.edu.tr

Avesis Akademik Profil Sayfası

                                Dahili: 7869

       

  

 


 

 

Didem KOKU

Memur

didem.koku@bozok.edu.tr

Dahili: 2188

       

                                        

FORMLAR VE BELGELER

KURSİYER BAŞVURU FORMU

Forma erişmek için TIKLAYINIZ

AÇILMASI PLANLANAN KURSLAR

-Temel İngilizce Kursu ( A1 düzeyinde)

-Tıp Fakültesi-Eğiticilerin Eğitimi Kursu

-Kaz Yetiştiriciliği Kursu

-Etkili İletişim, Diksiyon ve Beden Dili

-ALES ve DGS Hazırlık Kursu

-Temel İstatistik Kursu

-İleri İstatistik Kursu

-Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kursu

-İngilizce Sunu Yapma (Presentation) Kursu

-NLP (Nöro Linguistik Program) Eğitimi

-DGS-Türk Dili Eğitimi

-İngilizce Konuşma Kursu

-Akademik Yazma Kursu

-Proje Hazırlama Eğitimi

-DGS Matematik Hazırlık Kursu

-DGS Türkçe Hazırlık Kursu

 

 

TAMAMLANAN KURSLAR

- Sertifikalı Kaz Yetiştiriciliği Kursu :

Kursun Başlangıç ve Bitişi: 15.02.2020-16.02.2020

Kurs Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi MehmetAkif BOZ

Kurs Ücreti: 75 TL

Kurs Saati: 20 Saat

- Sertifikalı Spor Koçluğu Kursu:

Kursun Başlangıç ve Bitişi: 22.02.2020 -03.08.2020

Kurs Eğitmeni: Doç.Dr. Çağdaş CAZ

Kurs Ücreti: 400 TL

Kurs Saati: 3 hafta 28 saat 

 

- Sertifikalı İngilizce Konuşma Kursu:

Kursun Başlangıç ve Bitişi: 25.02.2020-06.05.2020

Kurs Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜÇLÜ

Kurs Ücreti: Öğrenci 500 TL Dışardan Katılım 550 TL

Kurs Saati: 6 Hafta 48 Saat

 

- İngilizce Akademik Yazma Kursu :

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 06.10.2020 - 26.11.2020

Kursun Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Belkıs Zeynep ÖZIŞIK

Kursun Ücreti : 400 TL

Kursun Saati : 2 gün 5 saat

-Akademik Proje Hazırlama Kursu : 

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 14.11.2020 - 27.12.2020

Kursun Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Enes AKYÜZ

Kursun Ücreti : 150 TL

Kursun Saati : 42 saat

 

-Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazımı :

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 26.12.2020 - 23.01.2021

Kursun Eğitmeni : Doç.Dr.Çağdaş CAZ

Kursun Ücreti : 100 TL

Kursun Saati : 20 saat

 

-Tıp Fakültesi 5.Eğiticilerin Eğitimi Programı

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 08.02.2021 - 19.02.2021

Kursun Eğitmeni : Prof.Dr. Tayip DUMAN, Prof.Dr. Hasan Güner BERKANT, Prof.Dr.Murat KORKMAZ, Dr.Öğr.Üye.Dilşat PEKER ÜNAL, Dr.Öğr.Üye.Hatice ÇİLSALAR SAĞNAK, Dr.Öğr.Üye.Mehmet Volkan DEMİREL, Dr.Öğr.Üye.Mehmet Kağan KATAR, Dr.Öğr.Üye.Filiz AKAR, Dr.Öğr.Üye.Gözde SIRGANCI

Kursun Ücreti : 350 TL

Kursun Saati : 60 saat

 

-Temel İngilizce Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 22.02.2021 - 16.04.2021

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Emel ÇÖZELİ

Kursun Ücreti : 250 TL

Kursun Saati : 48 saat

 

-Kaz Yetiştiriciliği Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 08.03.2021 - 11.04.2021

Kursun Eğitmeni : Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ

Kursun Ücreti : 200 TL

Kursun Saati : 75 saat

 

-ALES Matematik Hazırlık Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 15.03.2021 - 25.04.2021

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Kenan KORKMAZ

Kursun Ücreti : 200 TL

Kursun Saati : 54 saat

 

-DGS Matematik Hazırlık Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 15.03.2021 - 06.06.2021

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Kenan KORKMAZ

Kursun Ücreti : 300 TL

Kursun Saati : 72 saat

 

-Kaz Yetiştiriciliği Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 17.04.2021 - 09.05.2021

Kursun Eğitmeni : Doç.Dr. Mehmet Akif BOZ

Kursun Ücreti : 25 TL

Kursun Saati : 60 saat

 

-Refleksoloji Kursu 

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 08.05.2021 - 23.05.2021

Kursun Eğitmeni : Doç.Dr. Çağdaş CAZ

Kursun Ücreti : 100 TL

Kursun Saati : 12 saat

 

-Kaz Yetiştiriciliği Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 07.06.2021 - 09.07.2021

Kursun Eğitmeni : Doç.Dr. Mehmet Akif BOZ

Kursun Ücreti : 200 TL

Kursun Saati : 75 saat

 

-YDS/YÖKDİL İngilizce Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 16.06.2021 - 25.08.2021

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Emel ÇÖZELİ

Kursun Ücreti : 900 TL

Kursun Saati : 117 saat

 

-Kayın (İstiridye) Mantarı Yetiştiriciliği Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 28.06.2021 - 02.07.2021

Kursun Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAKUPOĞLU

Kursun Ücreti : 50 TL

Kursun Saati : 20 saat

 

-ALES Matematik Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 30.06.2021 - 19.09.2021

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Kenan KORKMAZ

Kursun Ücreti : 300 TL

Kursun Saati : 72 saat

 

-Temel Matematik Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 30.06.2021 - 19.09.2021

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Kenan KORKMAZ

Kursun Ücreti : 300 TL

Kursun Saati : 72 saat

 

-Proje Hazırlama Eğitimi

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 04.12.2021-19.12.2021

Kursun Eğitmeni : Prof.Dr.Mustafa BÖYÜKATA

Kursun Ücreti : 250 TL

Kursun Saati : 72 saat

 

-Probleme Dayalı Öğrenme Eğitici Eğitimi Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 27.11.2021-28.11.2021

Kursun Eğitmeni :  Prof.Dr.Selma AYDIN

                           Prof.Dr.Murat KORKMAZ

                           Doç.Dr.Sercan SARI

                           Dr.Öğr.Üyesi Sevgi ULUSOY TANGÜL

Kursun Ücreti : 300 TL

Kursun Saati : 17 saat

 

-Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 27.11.2021-26.12.2021

Kursun Eğitmeni :  Öğr.Gör.Şahin TUĞRUL

Kursun Ücreti : 300 TL

Kursun Saati : 60 saat

 

-İDECAD Betonarme ve Çelik Bina Tasarımı Sertifikasyon Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 18.12.2021-23.01.2022

Kursun Eğitmeni :  Öğr.Gör.Abdullah Kadir MENGE

Kursun Ücreti : 100 TL

Kursun Saati : 60 saat

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 28.02.2022-03.03.2022

Kursun Eğitmeni :  Doç.Dr.Soner ÖZEN

                                Dr.Öğr.Üyesi Sevim ÖZULUKALE DEMİRBİLEK

                               Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜMÜŞ

                                Öğr.Gör.Cem AKOL

Kursun Ücreti : 100 TL

Kursun Saati : 16 saat

 

-YDS-YÖKDİL SORU ÇÖZÜM KURSU

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 17.01.2022 - 11.03.2022

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Emel ÇÖZELİ

Kursun Ücreti : 650 TL

Kursun Saati : 48 Saat

 

-KPSS ve DGS Temel Matematik Kursu 

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 18.12.2021 - 03.04.2022

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör. Taner YILMAZ

Kursun Ücreti : 400 TL

Kursun Saati : 96 Saat

 

-Dikey Geçiş Sınavı Matematik Hazırlık Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 18.12.2021 - 03.04.2022

Kursun Eğitmeni : Öğr.Gör.Kenan KORKMAZ ve Öğr.Gör.Halis Aykut COŞKUN 

Kursun Ücreti : 200 TL

Kursun Saati : 72 Saat

 

-Temel İspanyolca Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 21.04.2022 - 09.06.2022

Kursun Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Doğa Filiz SUBAŞI

Kursun Ücreti : 150 TL

Kursun Saati : 16 Saat

 

-Flamenko Dans Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 20.04.2022 - 01.06.2022

Kursun Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Doğa Filiz SUBAŞI

Kursun Ücreti : 200 TL

Kursun Saati : 8 Saat

 

-Yin Yoga Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 20.04.2022 - 01.06.2022

Kursun Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Demet TAŞKAN

Kursun Ücreti : 200 TL

Kursun Saati : 8 Saat

 

-Masaj Eğitmenliği Kursu

Kursun Başlangıç ve Bitişi : 16.04.2022 - 29.05.2022

Kursun Eğitmeni : Doç.Dr.Çağdaş CAZ

Kursun Ücreti : 650 TL

Kursun Saati : 64 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN KURSLAR

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

Memnuniyet Anketine Erişmek İçin Lütfen Tıklayınız 

VİZYONUMUZ ve MİSYONUMUZ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

MİSYON:

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanarak; vatandaşların, kamu ve özel sektörde çalışanların, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kendilerini geliştirmek istedikleri konularda eğitim programları düzenleyerek, bireylere bilgi, beceri, değer ve tutumlar kazandırıp yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

VİZYON:

-Toplumun eğitim taleplerini karşılayarak bilgi, görgü ve beceri düzeylerini artırmak,

-Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen yenilikçi uygulamalar sayesinde, sahip olduğumuz mesleki bilgi ve becerileri kendini geliştirmek isteyen bireylerin beklentileri ile örtüştürmek ve bütünleştirmek,

-Yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaşması için toplumda ulaşabildiğimiz bütün bireylere eğitim desteği vermek.

 

KALİTE KURULU

Prof. Dr. Hasan GÜNER BERKANT(Başkan)

Prof. Dr. Belgin ÇOŞGE ŞENKAL (Üye)

Prof.Dr. Tansel HACIHASANOĞLU  (Üye)

Doç.Dr. Çağdaş CAZ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan GÜÇLÜ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Simge AKSU (Üye)

Dr.Öğr. Üyesi Dilşat PEKER ÜNAL(Üye)

 

İŞ AKIŞI

BOSUYAM İş Akışına erişim için lütfen Tıklayınız

KURS AÇMA BAŞVURU FORMU

Form erişimi için lütfen Tıklayınız

YÖNERGELER

Yönergeye ulaşmak için lütfen Tıklayınız

İÇ PAYDAŞ (ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ) ANKETİ

Bozok Üniversitesinin çok değerli öğretim elemanları ve öğrencileri,
BOSUYAM İç Paydaş Anketi BOSUYAM ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Görüşlerinizi bekliyoruz. 
 
Ankete Erişmek İçin TIKLAYINIZ

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

Değerli paydaşlarımız, 
BOSUYAM Dış Paydaş Anketi Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Görüşlerinizi bekliyoruz. 
 
 
Ankete Erişmek İçin TIKLAYINIZ

DEĞERLERİMİZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

DEĞERLERİMİZ: Sosyal sorumluluk kapsamında toplumun ve kursiyerlerin eğitim ihtiyacını karşılamak, paydaşların memnuniyetini sağlamak için, taleplere ve ihtiyaçlara göre strateji belirleyen, açık iletişim kuran, yenilikçi, ekip çalışmasına önem veren, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları aksatmadan yürütmeye çalışan, Yozgat’ın ve Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan nitelikte kurumsal değerlere sahip olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ: BOSUYAM kalite politikası Yozgat Bozok Üniversitesi kalite politikası ile paralellik ve bütünlük göstermektedir. Üniversitemiz kalite politikasına

https://bozok.edu.tr/kalite/sayfa/yonetim-sistemi-politikasi,tr-1843.aspx linkinden erişim sağlanabilir.

 

 

KURS EĞİTMENİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

KURS EĞİTMENİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sayın öğretim elemanımız,

BOSUYAM kapsamında vereceğiniz kursta size yol göstermesi amacıyla aşağıdaki işlem basamakları hazırlanmıştır. Bu basamakları izlemeniz kurs sürecinin sağlıklı işlemesini kolaylaştıracaktır. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

 

 

Yapılacak işlemler

Eğitim öncesi

 

 

 • Eğitim süresince kullanacağı ders izlencesini planlamak ve BOSUYAM’a iletmek
 • Eğitim süresince kullanacağı ders notlarını ve öğretim materyallerini eğitim öncesinde BOSUYAM’a bildirmek, temin edilmesi konusunda BOSUYAM’a rehberlik etmek, materyalleri kullanıma hazır hale getirmek

 

Eğitim sırasında

 • BOSUYAM tarafından kendisine tahsis edilen eğitim ortamında teorik ve/veya uygulamalı öğretme-öğrenme faaliyetini gerçekleştirmek
 • Eğitim sürecinde kursiyerlerin yoklamalarını almak, eğitim sırasında oluşabilecek eğitsel sorunlara BOSUYAM’la iş birliği yaparak çözümler oluşturmak

 

Eğitim sonunda

 • Eğitim bitiminde sınav sorularını hazırlamak, sınav gözetmenliği yaparak sınavı gerçekleştirmek, sınavı değerlendirmek, varsa sınav itirazlarını BOSUYAM’la değerlendirmek
 • Sınav sonuçlarına göre katılım belgesi, başarı belgesi ya da sertifika alacak kursiyerleri BOSUYAM’a bildirmek
 • Yoklama ve sınav belgelerini düzenlemek, devamsızlık ya da başarısızlık durumlarını BOSUYAM’a bildirmek ve ilgili belgeleri BOSUYAM’a teslim etmek

 

 

 

 

 

 

test

içerik

GÖREV TANIMLARIMIZ

BOSUYAM MÜDÜRÜ

a. Merkezi temsil etmek,

b. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarındaki koordinasyon grupları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

d. Personelle birlikte Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e. Merkezin yönetim kurulunu, personelini ve etkinliklerini denetlemek.

YÖNETİM KURULU

a. Koordinasyon gruplarından gelen öneri ve istekleri değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak,

b. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c. Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek ve bu belgeleri düzenlemek.

 

MÜDÜR YARDIMCISI

 • BOSUYAM’ın faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, önerilerini Müdüre sunmak,
 • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kurum içi (öğretim elemanı, öğrenciler, idari personel) personelin eğitim ihtiyaçlarını yılda en az 3 kez uygulanacak anketlerle belirlemek, sonuçlarını analiz edip Müdüre sunmak (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık aylarında anket uygulaması yapılacaktır. Her dönemin son ayında sonuçlar analiz edilecektir).
 • Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar diğer birimlerde kurs açma niteliklerine sahip öğretim elemanları ile kurs açılması konusunda ön görüşmeleri yapmak,
 • Kurs açacak öğretim elemanlarına eğitsel ve teknik destek vermek, gerekiyorsa ilgili birimle/birimlerle iş birliği yapmak,
 • Açılan kursların sağlıklı sürdürülebilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak,
 • Her kurs sonunda memnuniyet anketinin uygulanmasını sağlamak, analizlerini yapmak ve sonuçları Müdüre sunmak,
 • Kurs öğretim elemanı ile “Kurs Eğitmeni Görev ve Sorumlulukları”nı paylaşmak,
 • Kalite ve stratejik plan çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmaları izlemek,
 • Yönetim kurulunda raportörlük yapmak,
 • Banka hesaplarının hareketlerini takip etmek (kursiyer ücretleri, diğer hareketler vs.)
 • Merkezin personelini ve etkinliklerini denetlemek,
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

BOSUYAM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 • KPSS, DGS, ALES sınavlarına yönelik Matematik dersi kursları açmak,
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

BOSUYAM BÜRO PERSONELİ

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ve fiziksel olarak gelen-giden evrakları kaydetmek, birer nüshasını klasöre eklemek, havale edilen evrakı ilgililere iletmek,
 • Merkezin kurslarla ile ilgili yazışmalarını (koordinasyon grubu evraklarının saklanması, sertifika-başarı belgesi-katılım belgesi hazırlanması, imzalatılması ve dağıtımı, Öğretim Elemanları ücretlerinin hesaplanması, evrakların dosyalanması) yürütmek,
 • Kursiyerlerin uzaktan eğitim sürecine katılımının sağlanması için UZEM’le görüşmeleri yapmak,
 • BOSUYAM web sayfası ve elektronik posta hesabı ile ilgili yanıtlama, güncelleme, düzenleme çalışmalarını yürütmek (Kursların duyurularının fiziksel ve sanal ortamda ilanı, ön kayıt yapanlarla görüşülmesi, banka dekontlarının alınması, kurs başlangıç tarihlerinin duyurulması),
 • Kalite ve stratejik plan çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmaları izlemek,
 • İmzalanan evrakların ilgili yerlere zimmet, posta, e-mail, faks ile gönderilmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurulmasını sağlamak,
 • Gündeme alınan evrakları Merkez Müdürüne vermek, Kurul Kararlarını yazarak kararların ekleri ile ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
 • Banka hesaplarının hareketlerini takip etmek (kursiyer ücretleri, diğer hareketler vs.),
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.