You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YÖNETİM

MÜDÜR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Volkan DEMİREL

https://abis.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=1067

 

MÜDÜR YARDIMCISI                                                      

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER                                                           

https://pbs.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=18

 

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Selçuk DOĞAN 

https://abis.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=1261

YÖNETMELİK

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(RESMÎ GAZETE  7 Ağustos 2017 – Sayı : 30147 Sayfa: 9-11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BOZOK TÖMER): Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,

b) Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı rehber ve yayınlar hazırlamak,

d) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

e) Türkçe’nin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmetiçi kurslar düzenlemek,

i) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmek,

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda, Müdür tarafından tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün olduğu taraf lehine karar alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 29/4/2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

ÖĞRETİM SİSTEMİ

Öğretim Sistemi

2018-2019 öğretim yılında ilk mezunlarını veren Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOZOK TÖMER), Türkiye Türkçesinin yabancılara öğretimi alanında faaliyet göstermektedir.

BOZOK TÖMER’de yabancılara Türkiye Türkçesi öğretilirken şu ilkeler esas alınmaktadır:

BOZOK TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmakta ve okuma-anlama, yazılı anlatım, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenmektedir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

BOZOK TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşmaktadır. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken gündelik hayatta kendilerine gerekli olan kelime ve kalıpları da kullanma becerisine sahip olmaktadır.

BOZOK TÖMER’de her öğretim yılının başında, Türkçe Seviye Tespit/ Muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınav sonuçlarına göre BOZOK TÖMER Yönetim Kurulunun belirlediği düzeye ait notu alamayan öğrenciler ise BOZOK TÖMER tarafından düzeylerine göre Türkçe hazırlık programlarına alınır veya kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarca Türkçe dil yeterliklerini tamamlamak üzere bir yıl süreyle izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Türkçe Seviye Tespit/ Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için C1 düzeyinde en az 70 puan almak gerekir.

BOZOK TÖMER’de Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına–Common European Framework (CEF) uyumlu olmak üzere beş kurda (A1, A2, B1, B2, C1) 960 saat Türkiye Türkçesi öğretimi toplam 9-10 aylık sürede tamamlanmaktadır. BOZOK TÖMER’in ders gün ve saatleri ara tatil ve resmi tatiller çıkarıldıktan sonra her öğretim yılının başında ilan edilmektedir.

BOZOK TÖMER Yönetim Kurulu’nun aldığı karara istinaden Başlangıç Düzeylerinde (A1-A2) başarılı olmak için her kur sonunda yapılan sınavlardan en az 50 puan; Orta Düzeylerde (B1-B2) başarılı olmak için en az 60 puan; İleri Düzeyde (C1) başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir.

BOZOK TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilmekte ve yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; akıllı tahta, bilgisayar, yansıtma cihazı vb. teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulmaktadır.

ÖDEME BİLGİLERİ

HALKBANK YOZGAT MERKEZ ŞUBESİ

HESAP ADI: Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

HESAP NO: 06000083

IBAN NO: TR060001200978500006000083

 

* Bir kur ücreti 1150 Türk lirasıdır.

**BOZOK TÖMER'e kayıt yapılırken A1 ve A2 kur ücreti (2300 TL) peşin olarak yukarıdaki banka hesabına ödenmelidir.

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU - 2021

/upload/dosya/q8ku.docx

 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU - 2020

/upload/dosya/u5w7.docx

İLETİŞİM

 

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü

İlahiyat Fakültesi Binası Kat:1 

Atatürk Yolu 7.km  66900 / YOZGAT

 

Telefon : 0 354 242 10 31

E-posta : tomer@yobu.edu.tr

  bozoktomer

 Bozok Tömer

 

 

PERSONEL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Volkan DEMİREL

Müdür

m.volkan.demirel@yobu.edu.tr

0 354 242 10 31 - 6142

https://abis.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=1067            

                        

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER

Müdür Yardımcısı

a.eminsahiner@yobu.edu.tr

0 354 242 10 31 - 6129

https://pbs.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=18

 

Öğr. Gör. Selçuk DOĞAN

Müdür Yardımcısı

selcuk.dogan@yobu.edu.tr

https://abis.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=1261

 

Öğr. Gör. Akın UYAR

akin.uyar@yobu.edu.tr

0 354 242 10 31 - 6116

https://pbs.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=999

 

Aysel KILIÇ

Sekreter

aysel.kilic@yobu.edu.tr

0 354 242 10 31 - 6123

https://pbs.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=14

 

Ramazan ERDOĞAN

Memur

ramazan.erdogan@yobu.edu.tr

0 354 242 10 31 - 6140

https://pbs.bozok.edu.tr/goster.php?lookup=1199

 

Muammer ÇELEBİ

Temizlik İşleri Personeli

0 354 242 10 31 - 6138

HABERLER

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ: “YOZGAT'TA KÜLTÜR ELÇİLERİNİ AĞIRLAYACAĞIZ.”

Yozgat TV’nin canlı yayın konuğu olan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2020-2021 Öğretim yılında hedeflenen yabancı öğrenci sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci sayısının 24 bine ulaştığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ; “Bunun yanı sıra üzerinde ihtimamla durduğumuz Uluslararasılaşma çalışmalarımızla 140 kadar olan yabancı öğrenci sayımızı bu yıl itibariyle 1000’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda bir kısım Somalili öğrencilerimiz Yozgat’a geldi, TÖMER’de Türkçe eğitimlerine başlayacaklar. Devamında dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrencilerimizi Yozgat’ta misafir edeceğiz. Ülkemizin kültür elçileri olarak bir evladımız gibi onlara sahip çıkıp ağırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

 “Kararlılıkla, Başarıya” sloganı ile öğrencileri güvenli ve huzurlu şehir olan Yozgat’a davet ettiklerini ve öğrencilerin bu çağrıya kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, her ne kadar güz dönemi için pandemi koşulları göz önünde bulundurularak uzaktan eğitim kararı aldılarsa da şartlar oluşur oluşmaz süreyi çok uzatmadan, gerekli sağlık koşullarını sağlayıp bir an önce öğrencilerle buluşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Haberin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız: http://bozok.edu.tr/basin/haber/rektorumuz-prof-dr-ahmet-karadag-yozgat-tvde-canli-yayin-konugu-oldu,tr-1374.aspx

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Volkan DEMİREL (Başkan)                                              

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER (Üye)                                                                                               

Öğr. Gör. Selçuk DOĞAN (Üye)  

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Özge UĞURELLİ (Üye)

 

   

 

 

 

BASINDA BOZOK TÖMER

BOZOK TÖMER, 'AKADEMİK TÜRKÇE ÇALIŞTAYI'NDA

09-10 Mart 2018 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi bünyesinde Kayseri'de gerçekleştirilen “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçe Çalıştayı”nda Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi de (BOZOK TÖMER) yer aldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ile Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERÜ TÖMER) tarafından düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçe Çalıştayı” nda Bozok Üniversitesi  Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi de (BOZOK TÖMER) yer aldı.

Erciyes Üniversitesi ERSEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya; Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Türkçe Eğitim Koordinatörü Ali Işık’ın yanı sıra çeşitli üniversitelerin TÖMER ve Dil Merkezlerinden çok sayıda öğretim elemanı katıldı.
Üniversitemiz TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER’in  bulunduğu çalıştayda, yabancı öğrenciler için “Akademik Türkçe” konusu çeşitli yönleriyle ele alındı.

16.03.2018 Haber Kaynağı: http://www.yozgatcamlik.com/egitim/bozok-tomer-akademik-turkce-calistayinda-h1730.html

15.03.2018 Haber Kaynağı: http://www.yozgathabergzt.com/haber-bozok-tomer-adindan-soz-ettirdi-8274.html

 

40 FARKLI ÜLKEDEN GELDİLER. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, 40 ÜLKEDEN 150 ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere kapılarını açan Yozgat Bozok Üniversitesi, 40 ülkeden 150 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Azerbaycan, Türkmenistan gibi başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Filistin, Irak, Mısır, Suriye, Afganistan, Cibuti gibi ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler yükseköğrenim hayatını Yozgat’ta sürdürüyor.
12 fakülte, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 12 Araştırma merkezi, 4 Araştırma destek birimi, rektörlüğe bağlı 4 birim, yaklaşık 2 bin akademik ve idari personeli ile birlikte eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerini 20 bini aşkın öğrencisi ile sürdüren Yozgat Bozok Üniversitesi, aynı zamanda uluslararası eğitimiyle dikkat çekiyor.
Uluslararası öğrenciler, Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BOZOK TÖMER) Türkçe öğrendikten sonra kazandıkları fakültelerde eğitimlerine başlıyor. Yozgat’ta öğrenim gören uluslararası öğrenciler, öğrenim süresi boyunca şehrin tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı buluyor. Üniversitede düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerde de rol alan öğrenciler; üniversite yönetiminin, diğer öğrenci arkadaşlarının ve halkın da yakın ilgisinden dolayı kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor.


“Türkiye’de eğitim çok iyi”
Dunia Alpurah isimli Filistinli öğrenci yaptığı açıklamada “Ben Filistin’den geldim burada kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Burası çok rahat, eğitimi de çok iyi, hocalarımız alanında uzmanlar. Bozok TÖMER’de Türkçe öğrendim. Türkiye’yi seviyorum. Türkiye’de sadece eğitim değil, her şey çok iyi. En önemlisi de savaşsız yaşayabilmek. Türkiye’yi çok seviyorum” dedi. Zekeria Moumin Daubad ise, “Cibutiliyim, 23 yaşındayım Yozgat’ta yaşıyorum. Yozgat insanları samimidir, dürüsttür Yozgat halkını çok sevdim. Beş ay önce Türkiye’ye geldim ve hiç Türkçe bilmiyordum. Bozok TÖMER sayesinde Türkçe öğrendim. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerini de çok seviyorum, çok mutluyum. Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’nin eğitimini seviyorum o yüzden buraya geldim.” şeklinde konuştu.


“Üniversitemizde 40 ülkeden 150 öğrenci eğitim görüyor”
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey yaptığı açıklamada üniversitede 150 civarında uluslararası öğrencinin eğitim aldığını söyleyerek “Yaklaşık 40 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Onları şehrimizin imkânlarından yararlandırıyoruz, onlara üniversitemizde diğer öğrencilerimize sağladığımız imkânlardan bir miktar daha fazla olanak sağlama imkânımız oluyor. Bu onlar için bir avantaj oluyor tabi. Aslında son 4 yılda Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı eskisine göre çok fazla arttı. Yükseköğretim Kurulu’nun bu yöndeki çabaları çok önemli neticeler verdi. Bu çabalardan bizim de önümüzdeki yıllar için hedeflerimiz çok daha fazla uluslararası öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesi’nde eğitim almasını sağlamaktır. Buna göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun için şehirde de alt yapımız önemli ölçüde hazırlanmış durumda. Özellikle Afrika’dan, Orta Asya’dan, Türk Cumhuriyetlerinden ve Balkanlardan önümüzdeki yıllarda çok daha fazla öğrenci alabileceğimizi ümit ediyoruz ve hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. İnşallah bu noktada Yozgat Bozok Üniversitesi olarak hem ülkemize hem şehrimize hem de bilim dünyasına önemli katkılar sunacağımızı düşünüyoruz. Özellikle lisansüstü öğrenci sayısını artırmaya çalışıyoruz” dedi.


“Lisansüstü öğrencilerin sayısını artırmayı hedefliyoruz”
Rektör Karacabey açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerimiz sayısal olarak fazla. Yozgat’a geldiklerinde kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Kendi ülkelerindeymiş gibi rahat olduklarını ifade ediyorlar. Yıldan yıla da kendi yakınlarından, şehirlerinden yeni öğrenci getiriyorlar. Bu arada Türk Cumhuriyetlerinden özellikle Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan’dan da önemli sayıda öğrencimiz var. Uluslararası öğrencilerin başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere Üniversitemizin diğer fakülte ve bölümlerine ilgisi var. Lisansüstü öğrencilerin sayısını dünyanın her ülkesinden gelebilecek şekilde artırmaya çalışıyoruz. Şu anda lisansüstünde bir miktar öğrencimiz var. Bunlar genellikle mühendislik alanında yüksek lisans ve doktoralarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda da bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bu noktada da arkadaşlarımızın büyük gayreti var. 2017 yılında Üniversitemize kazandırdığımız Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOZOK TÖMER), 20182019 öğretim yılında faaliyetlerine başladı. Burada uluslararası öğrencilerimiz Türkiye Türkçesi eğitimi alıyorlar.” dedi.
“Yozgat kültürünü kendi ülkelerine taşıyorlar”


Yozgat’ta eğitim gören uluslararası öğrencilerin kentin kültürünü ülkelerine taşıdıklarını da anlatan Rektör Karacabey, “Bizim kültürümüzü kendi ülkelerine taşıyorlar. Aslında uluslararası öğrencilerin bizim açımızdan sadece Türkiye’de eğitim almış olmalarının yanında, bizim kültürümüzü kendi ülkelerine götürmeleri, dünyanın çeşitli yerlerine kültürümüzü taşımaları da çok önemli. Özellikle Yozgat’ımıza gelen öğrenciler Türkiye’nin genel kültürünü aldıkları gibi Yozgat’ın özel kültürünü de benimsemekte. Yozgat’a kültürel olarak adapte olmakta zorlanmamaktadırlar. Burada sadece okuldaki arkadaşlarıyla değil, şehre çıktıları zaman esnafla ve diğer insanlarla muhatap oluyorlar ve Yozgat’ın kültürünü önemli ölçüde benimsemiş oluyorlar. Bunu bir ‘kültür elçiliği’ vazifesi olarak düşündüğümüz için, bir başka ülkede okul açmak yerine dışarıdaki öğrenciyi Türkiye’ye getirip eğitimini Türkiye’de yapmanın çok daha faydalı olduğu düşünüyoruz. Bu bağlamda; yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin sayısının artırılması daha fazla gerekli hale geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak; bizim üniversitemizde eğitim görmeleri ve Yozgat kültürünü kendi ülkelerine taşımaları bizim için ayrı bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

27.02.2019 Haber Kaynağı: https://www.haberturk.com/yozgat-haberleri/67179079-40-farkli-ulkeden-geldileryozgat-bozok-universitesi-40-ulkeden-150-uluslararasi-ogrenciye

 

TRT HABER "GÖNÜLLÜ ELÇİLER" PROGRAMI 50. BÖLÜM - YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ / BOZOK TÖMER

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin yabancı öğrencilere sunduğu imkanlar, BOZOK TÖMER'de Türkçe eğitiminin nasıl yapıldığı, sosyal hayata olan uyumları ve adaptasyon süreçleri ile ilgili bilgiler ekranlara yansıtılıyor.

06.04.2019 Video Kaynağı: https://www.youtube.com/watch?v=BwTghEyVd5E&t=609s 

KALİTE KOMİSYONU

BOZOK TÖMER KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Volkan DEMİREL (Başkan)                                              

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER (Üye)                                                                                               

Öğr. Gör. Selçuk DOĞAN (Üye)  

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Özge UĞURELLİ (Üye)

 

Birim Kalite Temsilcisi

Öğr.Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç ve Hedefler:

  • Mevcut sayıyı artırmak.
  • Öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapmak
  • Uluslararası çerçevede tanınırlığı artırmak

Temel Politikaları ve Öncelikleri:

  • Merkezimizin ulusal ve uluslararası imajını güçlendirmek için eğitim kalitesini artırıcı çalışmalarda bulunmak, 
  • Uluslararası çerçevede tanınmak için çalışmalar yapmak

MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak ve ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel değerde bilgi üretecek donanımlı ve nitelikli insan yetiştirmek, eğitim-öğretim standartları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kurum haline gelmektir.

Vizyonumuz

Merkezimizde kapsamlı programlar açarak, uluslararası standartlar ve eğitim-öğretim kuruluşlarının uygulamalarını takip ederek işbirliği içerisinde çağdaş bilimsel bilgiye ulaşmak, bilgi gücünü ve kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışmak, mevcut yapıyı geliştiren ve sorunlara çözüm üretebilen uluslararası standartlara sahip elemanlar yetiştirmektir.

 

KALİTE POLİTİKASI