You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, 08.08.2011 tarih ve B.30.0.EÖB.101.03.01-5120-033350 sayılı YÖK kararıyla açılmıştır. Bölümümüz Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalları 18.01.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karara göre açılmıştır.

İlahiyat Fakültelerinde bölümler, öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı birimler olmayıp, birbirine yakın bilimsel alanlara ve araştırma yöntemlerine sahip anabilim dallarından oluşan birimlerdir. Fakültemizde, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü olmak üzere üç bölüm vardır. Öğrencilerimiz her üç bölümün derslerini almak ve başarmak zorundadır.

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak İslam'ın inanç, ibadet, hukuk, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak İslam ilim ve kültür mirasını akademik bir anlayışla ve temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere ana kaynaklara dayalı olarak inceler. Günümüz gelişmeleriyle ortaya çıkan güncel dini sorunlara yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden de yararlanarak çözümler üretmeye çalışır.

İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dini bilgi eğitim ve öğretimini temel ilke edinen bölümümüzde, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati olmak üzere altı Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Tefsir Anabilim Dalı

Tefsir, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ve “Kur’an ilimleri” ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur’an’ın daha iyi anlaşılıp yorumlanmasının usul ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla ele alan anabilim dalıdır. Bu anabilim dalının dersleri, Kur’an imlâsının geçirdiği tarihî süreci, Kur’an’ı teori ve pratik olarak doğru okumanın esaslarını, onu sağlıklı bir şekilde yorumlamanın ilkelerini, Kur'ân'ın ele aldığı ana konuları, Müslüman toplumlarda tefsir ilminin oluşum ve gelişim tarihini, bu süreç boyunca oluşan eserleri,  tefsir ilminin çağdaş yöntem ve problemlerini, ayrıca günümüz İslam dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur'ân araştırmalarını incelemeyi hedefler.

Hadis Anabilim Dalı

Hadis, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci temel kaynağı olan sünnetin yazılı bilgi ve belgelerini teşkil eden hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. Birey ve toplum olarak Müslümanların pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih sünnet verilerine dayandırmak üzere, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarından oluşan hadis metinlerini, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanarak, tam özgünlüğü ile ortaya koymayı hedefler. 

Fıkıh Anabilim Dalı

İslâm Hukuku, dinin pratik hayata ilişkin hükümlerini belirli delillere ve kaynaklara dayanarak ortaya koyan ve böylece ferdin dinî hak ve yükümlülüklerini bilmesini sağlayan bir bilimdir. İslâm Hukuku temelde ilahî vahye dayanmakla birlikte oluşumunda insanî unsurlara da (içtihatlar, kamu yararı, adetler vb.) yer vermiştir. İslâm Hukuku aynı zamanda İslâm’ın itikadî, vicdanî, metafizik yönlerinin dışında kalan nesnel kurallarını saptamayı hedefleyen bir bilimdir. Bu nesnel kuralların hemen hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak insanların canlarının, akıllarının, dinî inançlarının, mallarının ve namuslarının korunmasını amaçladığı gibi insan hakları, hürriyet, eşitlik, adalet gibi hukukun değişmeyen genel ilkelerini, kuram ve uygulama bazında ön plana çıkarmaya çalışır.

İslâm Hukuku belirli bir milletin kültürünün bir parçası olmadığı için zamanla birçok millet tarafından benimsendiği gibi Türkler tarafından da benimsenmiştir. Türkler, asırlar boyu İslâm Hukuku’nu uygulamışlar ve ondan her yönüyle etkilenmişlerdir. İslâm Hukuku’nun Türkler tarafından uzun süre uygulanması, Türk kültür ve medeniyet tarihinin daha doğru ve gerçekçi şekilde anlaşılması için İslâm Hukuku alanında akademik düzeyde araştırmalar yapılması ihtiyacını doğurmaktadır.

Kelâm ve İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Kelam; en üstün Varlık'ı yani Allah'ı, varlık bakımından özüne ait niteliklerini ve kendi dışındaki varlıklarla ilişkisini konu edinen bir ilimdir. Bu yapısıyla Kelâm, İslam vahyi ile ortaya çıkan teolojik gerçeklikte Kur’an’da tevhid kavramı ile ifade edilen inanç anlayışını ve İslam’ın “Ulûhiyet”, “Nübüvvet” ve “Meâd” olarak sistematize edilen diğer inanç konularını rasyonel olarak temellendirme çabalarını ifade eder.

Müslümanların itikâdî ve amelî konularda takip ettikleri yol şeklinde açıklayabileceğimiz mezhep, belirli bir sistem dâhilinde Müslümanların inanç ve uygulamalarının düzenli ve etkili bir şekelde hayata geçirilmesinde önemli vazifeler yerine getirmiştir. Asr-ı saadetten sonra meydana gelen gelişmeler, sosyal ve kültürel bir takım sebeplerin de etkisiyle Müslümanların inanç ve amellerinin doğru ve düzenli bir şekilde öğrenilip, yaşanması ihtiyacı, mezheplerin teşekkülünde etkili olmuştur.

İslam Mezhepleri Tarihi bu süreçte mezheplerin esaslarının oluşmasına etki eden düşünce ve hareketleri inceleyerek toplum nazarında kabul gömüş veya itibar edilmemiş fikirlerin araştırılıp öğretilmesini konu edinerek müslümanları farklı inançları konusunda bilgilendirmeyi hedef edinmiştir. İslam Mezhepler Tarihi, müslümanların sahip oldukları farklı itikatlar konusunda geçmişte yaşanan sıkıntıların sebeplerine ışık tutarak, yersiz ihtilaf ve düşmanlıkların tehlikesine dikkat çeker. Bu itibarla İslam Mezhepler Tarihi sadece geçmişteki inanç farklılıklarını değil, günümüzdeki inanç ve düşünce hareketlerini de inceler.

Tasavvuf Anabilim Dalı

Tasavvuf, klasik literatürü büyük ölçüde hicrî III. ve IV. yüzyıllarda tamamlanmış ve alanı İslâm ahlâkı ve dindarlığı olarak temeyyüz etmiş temel İslâm ilimlerinden biridir. Bu anabilim dalı çatısı altında tasavvufun gelişim aşamaları; İslam düşüncesi içerisindeki yeri ve diğer bilimlerle ilişkisi; belli başlı klasik ve modern literatür; sufilerin İslâm düşüncesine yaptığı katkılar; sosyal hayatın unsurları olarak tekke ve zaviyeler; erken dönemden itibaren yayılmaya başlamış tarikatlar ve günümüzdeki durumları gibi konular ele alınmaktadır.

Tasavvuf Tarihi, Türk kültürünün bir parçası olan tasavvufî akımları tarihî açıdan ele alarak inceler. Özellikle bu alan, kültürümüzün temel taşları sayılan Mevlanâ, Yȗnus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi tüm insanlığa yön veren mutasavvıfların evrensel düşüncelerini günümüz insanına takdim etmektedir. Çağdaş insanın hemen her zaman ihtiyaç duyduğu adı geçen mutasavvıfların da ele aldığı barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi temalar işlenmekte ve ülkemiz insanının dinî hayatına yansıtılmasına çalışılmaktadır. Diğer taraftan dinî hayatın derȗnî yönünü oluşturan tasavvuf hakkında ilmî-akademik düzeyde araştırmalar yapılmakta ve insanımızın dinin temel değerleriyle çelişen durumlara düşmemesi için yayınlar çıkarılmaktadır. Ayrıca bu anabilim dalında Türk kültürünün bütün alanlarında etkili olmuş, düşünce hayatımızı hemen her alanda etkilemiş tasavvuf olgusunun, tarihî süreç içinde geçirdiği evreler irdelenmekte ve günümüz açısından değerlendirilmektedir. Bu anabilim dalında yapılan çalışmalar genç ilâhiyatçılara anlatılarak onların dini ve din kültürünü doğru öğrenip sağlıklı sentezlere ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır.

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nın amacı, Arap Dilini ve belagat özelliklerini inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nda başlıca Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi,  Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri konularında dersler verilmektedir. Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Klasik metinlerin yanı sıra çeşitli konularda modem Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir. 

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı 

Bu anabilim dalında öğrencinin Kur'ân-ı Kerim’i kurallarına uygun bir biçimde okuması için; Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatları tanıması, Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgileri ve Kur’an’ı en güzel şekilde okumanın kuralları olan “Tecvid” bilgisini edinmesi ve bununla birlikte günlük hayatta ve mesleki deneyiminde gerekli olan bazı sureleri ezberlemesi, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgileri kavraması amaçlanır.

Kırâat ilmi, Kur’ân etrafında gelişen ilimlerin başında gelmektedir. Kur’an-ı Kerim kelimelerinin okunuş biçimlerini konu edinen ve tilavet farklılıklarının sınırlarını belirleyen bu ilim, keyfi ve yanlış okunuşları engeller. Hz. Peygambere kadar varan Sahih senedi olan, Hz. Osman tarafından çoğaltılan Mushaf yazısına uyan ve Arap dilbilim kâidelerine ters düşmeyen kırâat vecihleri geçerli kırâat kabul edilir. Mütevâtir olan bütün kırâat vecihleri Kur’ân’ın kendisidir. Bu şartlardan birinde halel varsa o kırâat vechi için Kur’an’ın kendisidir denilemez. Kur’ân kırâatının muhtelif şekillerini konu edinen kırâat ilminin amacı ise, kırâat ihtilaflarının sınırlarını belli bir disiplinin sistematiğiyle belirlemek, muhtelif vecihleri, belli ilkeler çerçevesinde zabt u rabt altına almak ve Allah’ın kelamını tahrif-tağyîrden korumak ve Kur’an etrafında gelişen birçok bilim dalına kaynaklık etmektir.

Doktora Programları

TEFSİR 

HADİS

FIKIH

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Tezli Tüksek Lisans Programları

TEFSİR 

HADİS

FIKIH

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. TALİP ÖZDEŞ (Anabilim Dalı Başkanı   

talip.ozdes@bozok.edu.tr

 

Anabilim Dalı Kurulu

ANABİLİM DALI KURULU

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Tefsir Blim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Fıkıh Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Suat ERDEM

Hadis Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT

Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Gülhan TÜRK 

 

Formlar ve Belgeler

FORMLAR VE BELGELER

TEZLİ / TEZSİZ / DOKTORA  / UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA KULLANILAN MATBU FORMLAR

TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET AŞAMALARI

TEZ YAZIM KILAVUZU

TEZ YAZIM ŞABLONU

100-2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ARA RAPOR TUTANAK FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ATAMA FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI TARİHİ BİLDİRİM FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİNE (TİK) SUNULACAK RAPOR FORMU

DOKTORA TEZ ÖNERİ SINAVI TALEP FORMU

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU

DOKTORA YETERLİK BAŞVURU FORMU

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ATAMA FORMU

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU

DOKTORA YETERLİK SINAVI TUTANAK FORMU

LİSANSÜSTÜ ALT PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ ARA SINAV MAZERET FORMU

LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK UYGULANACAK ÖĞRENCİLER VE ALACAĞI DERSLER FORMU

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS SAYDIRMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS SİLDİRME-SAYDIRMAMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS TELAFİ FORMU

LİSANSÜSTÜ DİĞER ANABİLİM DALINDAN DERS ALMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ-PROJE KONTROL LİSTESİ

LİSANSÜSTÜ EK SÜRE TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ İKİNCİ TEZ DANIŞMANI TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ İLİŞİK KESME FORMU

LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ NOT İTİRAZ FORMU

LİSANSÜSTÜ PROJE TESLİM FORMU

LİSANSÜSTÜ SEMİNER SINAV TUTANAĞI VE KATILIMCI LİSTESİ FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİ KİŞİSEL RAPOR FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ DÜZELTME FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ONAY FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖN İNCELEME FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİ FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI KATILIMCI LİSTESİ FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI SORU TUTANAĞI

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAK FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA TUTANAK FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM FORMU

LİSANSÜSTÜ ÜST PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ ÖNERİ FORMU

İDARİ PERSONEL İÇİN FORMLAR

21-YBÜ-FRM-021 ARŞİV BELGE ÖDÜNÇ / İADE FORMU

22-YBÜ-FRM-022 ARŞİV EVRAKI İMHA FORMU

23-YBÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

24-YBÜ-FRM-024 ARIZA TALEP FORMU

41-YBÜ-FRM-041 TEKNİK SERVİS ÜRÜN GİRİŞ/ÇIKIŞ FORMU

51-YBÜ-FRM-051 ÇALIŞAN MENUNİYETİ FORMU

64-YBÜ-FRM-064 PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU

71-YBÜ-FRM-071 GÜNLÜK TEMİZLİK İZLEME FORMU

72-YBÜ-FRM-072 YEMEKHANE AYLIK DENETLEME FORMU

73-YBÜ-FRM-073 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ AYLIK PUANTAJ FORMU

74-YBÜ-FRM-074 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

75-YBÜ-FRM-075 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM FORMU

77-YBÜ-FRM-077 E-POSTA İSTEK FORMU

79-YBÜ-FRM-079 ARŞİV DEVİR FORMU

80-YBÜ-FRM-080 MERKEZ ARŞİVİ DEVİR FORMU

81-YBÜ-FRM-081 BİRİM ARŞİVİ DEVİR FORMU

82-YBÜ-FRM-082 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU 

87-YBÜ-FRM-087 MALZEME İSTEK FORMU

120-YBÜ-FRM-120 RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU

121-YBÜ-FRM-121 RİSK BELİRLEME KRİTELERİ FORMU

145-YBÜ FRM- 145 SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ PUANTAJI

146-YBÜ-FRM -146 SÜREKLİ İŞÇİ FAZLA MESAİ PUANTAJI

162-YBÜ-FRM-162 ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇESİ

163-YBÜ-FRM-163 ASKERLİK SONRASI GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

164-YBÜ-FRM-164 GÜVENLİKLERLE İLGİLİ TUTANAK

183-YBÜ-FRM-183 YEŞİL PASAPORT TALEP DİLEKÇESİ

185-YBÜ-FRM-185 AYLIKSIZ İZİN İSTEK FORMU

186-YBÜ-FRM-186 İSTİFA DİLEKÇESİ

196-YBÜ--FRM-196 PERSONEL NAKİL BİLDİRİM FORMU

198-YBÜ-FRM-198 İDARİ PERSONEL KURUM DIŞI NAKLEN TAYİN TALEP DİLEKÇESİ

SATIN ALMA FORMLARI

13-YBÜ-FRM-013  ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI

14-YBÜ-FRM-014 PİYASA FİYAT ARAŞTRMA TUTANĞI

15-YBÜ-FRM-015 TEDARİKÇİ BİLGİ FORMU

16-YBÜ-FRM-016 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FORMU

84-YBÜ-FRM-084 MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

137-YBÜ-FRM-137 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLENDİRMESİ

Fotoğraf Galerisi

Ana Sayfa