You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ANASAYFA

Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

HAKKIMIZDA

Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne hoş geldiniz.

Sitemizden proje başvurusu yapabilir,
Projelere fon desteği sağlayan kuruluşlar hakkında bilgi alabilir,
Üniversitemiz bünyesinde bilimsel araştırma temelli projelerin konu başlıklarını inceleyebilir,
Danışmanlık hizmeti alabileceğiniz birimleri ve akademisyenleri öğrenebilir,
Üniversitemizi ya da diğer kuruluşları işbirliğine davet edebilirsiniz.

PERSONEL VE GÖREV TANIMLARI

 

Doç. Dr. Yekta KARADUMAN

PKM MÜDÜRÜ / BAP KOORDİNATÖRÜ

AVESİS Akademik Profil Sayfası

yekta.karaduman@yobu.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11 

                                        

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

-BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Yozgat Bozok Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.

- BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yönerge ve BAP

Komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

- BAP Komisyonu Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanının

bilgisi dahilinde Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek,

- Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,

- Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,

- Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,

- BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

- Rektör ve BAP Komisyonu Başkanına birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar

sunmak,

- Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak,

- İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak projeler hakkında YÖKSİS’ e veri aktarılmasını sağlamak ve kamuoyuna duyurulmak üzere Rektörlüğe rapor vermek.


 

 

Demet LAFÇI

ŞUBE MÜDÜRÜ V.

 

demet.lafci@bozok.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11  

 

 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Merkezin idari faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

- Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

- Personel arasında görev dağılımını yapmak, özlük işlemlerini takip etmek,

- Projeler ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

- BAP Komisyonu tarafından desteklenen tüm projelerin ödenek ve genel bütçe takibini yapmak,

- Satın alma işlemi gerçekleşmesine müteakip ilgili proje bütçesinden düşmek,

- Tüm projeler için proje ofisi ve harcama ofisi birimleriyle işbirliği içinde projeden alımların, yolluk ve avans işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak,

- Kurum bütçesinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için ayrılan ödeneklerin, proje özel hesabına aktarılmasına ilişkin belgeleri hazırlamak,

-Nazım hesapların takibi ve her ay sonunda hesap hareketlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına raporlamak,

- Satın alma süreci (doğrudan temin) tamamlanan TÜBİTAK alımlarının EKAP kayıtlarını oluşturmak,

-Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, proje harcamaları ile ilgili talep edilen her türlü harcama raporlarını hazırlayarak sunmak,

- Bursiyer (SGK) giriş/çıkış ve beyanlarını bildirmek,

- Hakem ödemelerinin yapmak,

- Merkezin web site güncellemelerini yapmak,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Biriminde üretilen tüm evrak, cd vd. materyallerin uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak ve arşivi düzenli tutmak,

- Gerekli olduğu taktirde kalite formlarının revize edilmesi, yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, kullanılmayan formların kaldırılmasını sağlamak,

- PKM ve dış kaynaklı projelerin taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek. KBS sisteminde Taşınır İşlem Fişi oluşturmak üretilen taşınır evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesini sağlamak,

- Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,


 

 

Semih KARABACAK

ŞEF (HARCAMA OFİSİ)

 

semih.karabacak@bozok.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 30.12.2003 tarih ve 25332 Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projelerine ait satın alma ve harcama (yolluk, avans, mahsup, bursiyer vs) iş ve işlemlerini yapmak,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

- Bap projelerinin satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

- Satın alma ve ödeme işlemleri tamamlanan doğrudan teminlerin EKAP kaydı yapmak,

- Birimin kurumsal e posta adresine ve BAPSİS otomasyonuna harcamalarla ilgili gelen evrakların takibini yapmak,

- Satın alma işlemi tamamlanan doğrudan teminlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim etmek,

- BAP birimi taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek. KBS sisteminde taşınır işlem fişi oluşturmak ve üretilen taşınır evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

- Taşınır giriş kaydı yapıldıktan sonra proje yürütücüsü ve ilgili malzemeleri, evrak vs ilgili fakülteye teslim etmek,

- Personel özlük sisteminin takibini yapmak,

- Sürekli İşçi statüsündeki personellerin puantajlarını hazırlamak,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Yapmış olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili üretilen evrak, cd vs her türlü verinin arşivlenmesini sağlamak,

-Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


 

 

Rabia CURA

BÜRO İŞÇİSİ (PROJE OFİSİ)

 

rabia.cura@yobu.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Projeler ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

-Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurulmasını sağlamak,

-BAPSİS üzerinden birime iletilen projelerin ön başvurularını kontrol etmek ve Koordinatöre iletmek; hata ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde proje yürütücüsüne sistem üzerinden açıklamalar yazarak iade etmek,

-  Komisyon tarafından onaylanan projelerin evrak ve formlarını teslim almak ve teslim alınan proje başvurularına yönerge gereği ilgili işlemlerin yapılması,

- Projelerin gelişme raporu, sonuç raporu iş ve işlemlerini takip etmek,

- Proje yürütücüleri tarafından talep edilen ek süre, ek bütçe, harcama kalemlerinde değişiklik vs taleplerini takip etmek,

- Proje yürütücülerinden gelen gelişme raporu, sonuç raporu, yayın, ek süre, ek bütçe, harcama kaleminde değişiklik vs taleplerin takibini yapmak,

- Komisyon tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

- Projeler kapsamında sistem üzerinden gelen yayın, makale vb. çıktıların takibinin yapılarak kabul edilmesi halinde yayının birime teslim edilmesini sağlamak,

-Dış kaynaklı projelerin satın alma ile ilgili iş ve işlemlerini ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

- Satın alma işlemi tamamlanan doğrudan teminlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim etmek,

- Satın alma ve ödeme işlemleri tamamlanan doğrudan teminlerin EKAP kaydının yapılması üzere müdürlüğe teslimini yapmak,

- TÜBİTAK bursiyer ödemelerini yapmak,

- TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde gerekli mali kayıtların işlemek,

- Üniversitemizden ilişik kesecek personel ve öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmak,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Yapmış olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili üretilen evrak, cd vs her türlü verinin arşivlenmesini sağlamak,

- Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


 

 

Merve SERBEST

BÜRO İŞÇİSİ (HARCAMA OFİSİ)

 

merve.duruduygu@yobu.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 30.12.2003 tarih ve 25332 Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projelerine ait satın alma ve harcama (yolluk, avans, mahsup, bursiyer vs) iş ve işlemlerini yapmak,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

- Bap projelerinin satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

- Satın alma ve ödeme işlemleri tamamlanan doğrudan teminlerin EKAP kaydı yapmak,

- Birimin kurumsal e posta adresine ve BAPSİS otomasyonuna harcamalarla ilgili gelen evrakların takibini yapmak,

- Satın alma işlemi tamamlanan doğrudan teminlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim etmek,

- BAP birimi taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek. KBS sisteminde üretilen taşınır evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

- Taşınır işlemleri tamamlanan malzemeleri, demirbaşları ilgili proje yürütücüsüne veya fakülteye teslim etmek,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Yapmış olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili üretilen evrak, cd vs her türlü verinin arşivlenmesini sağlamak,

-Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

KALİTE

Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı

Prosesler

01-YBÜ- SAT-PRS-SATIN ALMA PROSESİ

04-YBÜ-BAP-PRS- BİLİMSEL ARŞ. PROJELERİ PROSESİ

Prosedürler

Talimatlar

Planlar

Formlar ve Listeler

 

İLETİŞİM

Adres : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Binası  Giriş Kat 66100 YOZGAT
Telefon : +90 354 242 11 11 # 6290 # 6291 # 6292 # 6293
Faks : +90 354 242 11 17
E-Posta : bap@bozok.edu.tr - proje@bozok.edu.tr
Memnuniyet Anketi :

IBAN Kaydı

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Üniversitemizce takibi yapılan TÜBİTAK Projeleri için aşağıdaki dilekçe doldurulup istenilen eklerle birlikte ilgili Fakülte/YO/MYO'ları tarafından EBYS yoluyla Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

İndirmek için tıklayınız

Bursiyerlere İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün Bursiyerlere İlişkin Duyurusu için tıklayınız.

Bursiyerlere İlişkin burs bilgi formu (SGK Primleri) için tıklayınız.

MisyonVizyon

Misyonumuz

Merkezimiz, öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler. 

Vizyonumuz

Merkezimizin amacı Üniversitemiz kaynaklı Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) ilan, kabul ve yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarının tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurulması, üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel projelerin teknik ve mali işlemlerinin takibinin sağlanması, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti, proje yönetimi süreçlerinin izlenmesi ve raporlanmasıdır.

Yönetim Kurulu

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Güngör YILMAZ (Başkan - Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Yekta KARADUMAN (Üye - PKM Müdürü)

Prof. Dr. Ümit BUDAK (Üye)

Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM (Üye)

Doç. Dr. Tünay KARAN (Üye)

Doç. Dr. Halil Erhan EROĞLU (Üye)

Doç. Dr. Serpil SAVCI (Üye)

2014-2017 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Çalışma Programı

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİMİN YAPILACAĞI TARİH VE YERİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL SORUMLU BİRİM AÇIKLAMA
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Genel Bilgilendirme ve Otomasyon Eğitimi 4 saat Ocak-Ağustos 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Şubat-Ekim 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Konya Ovası Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Mart-Temmuz 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  (KOSGEP) Projeleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Ağustos-Aralık 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Proje Destekleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Haziran-Kasım 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Destekleri Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Nisan-Ekim 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Destek Projeleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Mayıs-Ağustos 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Girişimcilik Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Haziran-Kasım 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)  Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Temmuz-Aralık 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
Teknopark Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Ağustos-Aralık 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.
AB Başkanlığı Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Eylül-Aralık 2019 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinlik takvimi daha sonra duyurulacaktır.

2020 Yılı Çalışma Programı

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2020 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİMİN YAPILACAĞI TARİH VE YERİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL SORUMLU BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Genel Bilgilendirme ve Otomasyon Eğitimi

 

4 saat Ocak-Ağustos 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Şubat-Ekim 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Mart-Temmuz 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konya Ovası Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Mart-Temmuz 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  (KOSGEP) Projeleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Ağustos-Aralık 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kalkınma Bakanlığı Proje Destekleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Haziran-Kasım 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Destekleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Nisan-Ekim 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Destek Projeleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Mayıs-Ağustos 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Girişimcilik Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Haziran-Kasım 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)  Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Temmuz-Aralık 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknopark Genel Bilgilendirme Eğitimi

 

4 saat Ağustos-Aralık 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
AB Başkanlığı Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi 4 saat Eylül-Aralık 2020 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Üniversitemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve Sorumluluklarımız

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) Üniversitenin yer aldığı yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri projelerin başvurularının yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak,

2) Sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,

3) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ilgili form ve belgeleri oluşturmak,

4) Bilimsel Araştırma Projelerinin sekretaryasını ve mali işlerini yürütmek,

5) Üniversite ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerin teknik ve mali kontrolü ile ödeme işlemlerini yürütmek,

6) Desteklenen projelerin yönetim süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları vb. belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak,

7) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek,

8) Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara sözleşme dahilinde proje hazırlama ve yönetimi konusunda danışmanlık yapmak,

9) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını duyurmak,

2) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

3) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

4) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek,

5) Üniversite ile kamu ve sivil toplum örgütleri bünyesinde yer alan ilgili diğer birimlerle işbirliği kurmak,

6) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dahil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve dağıtımını sağlamak.

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Proje yönetim süreçleri ile ilgili her türlü uygulama prensibi, yöntem ve süreç tasarımı ve bunların uygulanması ile ilgili yönergeleri ve iş akışlarını düzenlemek,

2) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak,

3) Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veritabanı oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak,

4) Ekonomik çıktıları olan öncelikli Ar-Ge alanlarını belirlemek,

5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.

2021 Yılı Çalışma Programı

                                                 2021 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİM SÜRESİ

EĞİTİMİN YAPILACAĞI TARİH VE YERİ

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Genel Bilgilendirme ve Otomasyon Eğitimi

4 saat

Ocak-Ağustos 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Şubat-Ekim 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Mart-Temmuz 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Konya Ovası Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Mart-Temmuz 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  (KOSGEP) Projeleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Ağustos-Aralık 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Kalkınma Bakanlığı Proje Destekleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Haziran-Kasım 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Destekleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Nisan-Ekim 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Destek Projeleri  Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Mayıs-Ağustos 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Girişimcilik Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Haziran-Kasım 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)  Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Temmuz-Aralık 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Teknopark Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Ağustos-Aralık 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

AB Başkanlığı Projeleri Genel Bilgilendirme Eğitimi

4 saat

Eylül-Aralık 2021 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Organizasyon Şeması

İŞ AKIŞLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BAŞVURU İŞ AKIŞ ŞEMASI  ..için tıklayınız

ETİK KOMİSYON BAŞVURU İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

AVANS AÇMA İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

AVANS KAPATMA İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

DOĞRUDAN TEMİN MUAYENE VE KABUL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

KAYITTAN DÜŞME İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

MAL HİZMET ALIMI İHALELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

MAL HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

TAŞINIR MAL ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

TAŞINIR MAL GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

YURTİÇİ-YURTDIŞI YOLLUK ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI ..için tıklayınız

BAPSİS'e Giriş

Proje başvurusu yapmak isteyen araştırmacılar BAPSİS sistemine mevcut Yozgat Bozok Üniversitesi merkezi kimlik kullanıcı adı ve şifreleri ile girebilirler.

BAP Proje Başvurusu

BAP Proje başvuru adımları ile ilgili yönlendirici bilgiler BAPSİS sistemi (bapsis.bozok.edu.tr) araştırmacı menüsü altındaki "Yardımcı Bilgiler" menüsü altında sunulmuştur.

BAPSİS üzerinden proje başvuru adımları için tıklayınız.

Başvuru ve değerlendirme süreçleri için tıklayınız. (Genel Süreçler)

BAP proje süreçlerinde 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yapılan yenilikler için tıklayınız.

BAP Komisyonu

Yozgat Bozok Üniversitesi BAP Komisyonu

Prof. Dr. Güngör YILMAZ Rektör Yardımcısı /BAP Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ümit BUDAK Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR Öğretim Üyesi                                   
Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL   Öğretim Üyesi        
Prof. Dr. Murat UZAM Öğretim Üyesi                                      
Doç. Dr.  Akın KIRBAŞ Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çiğdem KADER                             Öğretim Üyesi                  
Doç. Dr. Gürsel GÜLER Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yekta KARADUMAN Öğretim Üyesi (BAP Koordinatörü)
Doç. Dr. Atilla ŞENAYLI Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa ERBAKAN Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Levent YAZICI Öğretim Üyesi

Sıkça Sorulan Sorular

1. BAP  Koordinatörlüğüne  nasıl başvurup yardım alabiliriz?

Cevap: BAP  Koordinatörlüğüne   e-posta (bap@yobu.edu.tr) veya telefonla (0354-2421111-6290-6291-6292-6293) başvurup yardım alabilirsiniz.

2. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerde kimler proje yürütücüsü olabilir? Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi bu projelerde proje yürütücüsü olabilir mi?

Cevap: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje yürütücüsü olabilir.

3. BAP Projesi sunulması aşamasında alet/donatı/teçhizat/yazılım/sarf malzemesi gibi alımlar için proforma faturaların ve teknik şartnamelerin proje başvurusuna eklenmesi gerekmekte midir? Yoksa, proje başladıktan sonra alımlar yapılırken şartnamelerle birlikte proforma faturaların verilmesi yeterli midir?

Cevap: Proje başvurusunda proforma fatura ve teknik şartnamelerin eklenmesi gerekir. Proje kabulünden sonra malzeme alımı için talep gönderilirken istenirse proforma fatura tekrar teknik şartname ile birlikte sunulabilir.

4. BAP projelerinde ihale yapılmaksızın doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlar için üst limit ne kadardır? Alet/donatı/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı gibi bütün kalemler için doğrudan temin yoluna gidilebilir mi?

Cevap: Doğrudan temin limiti her sene Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen doğrudan temin üst limitinin üç katıdır (KDV hariç). Limitler dâhilinde her türlü alım doğrudan temin yoluyla yapılabilir.

5. BAP projelerinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için şartname hazırlamak gerekmekte midir?

Cevap: Şartname hazırlanması gerekmektedir. Şartnamenin hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar BAPSİS araştırmacı menüsünde belirtilmiştir.

6. BAP projeleri kapsamında istenilen bir malzeme için firmalar teklif vermezlerse, bu malzemenin temin edilmesi için yöntem nedir?

Cevap: Satın alma yönetmeliği çerçevesinde yeniden teklif istenir.

7. BAP projelerinin kabul edilmesi ve sonrasında, proje önerilirken alınması planlanan malzeme, kullanımdan kalkar ise benzer malzemelerin fiyatları yüksek olsa dahi alım yapılabilir mi?

Cevap: Proje ödeneğinin yeterli olması ve rekabet koşullarının sağlanması halinde alım yapılabilir.

8. BAP  Araştırma Projeleri için destek üst sınırı nedir?

Cevap: Destek üst sınırları her yıl güncellenmekte ve ilgili yılın uygulama esasları web sitemizde yayımlanmaktadır.

9. Proje bütçeleri oluşturulurken KDV oranları bütçeye ilave edilecek midir?

Cevap:Proje bütçeleri oluşturulurken KDV oranları bütçeye ilave edilmelidir.

10. BAP ve TÜBİTAK projeleri için KDV muafiyet sertifikası alınabiliyor mu?

Cevap: BAP ve TÜBİTAK projeleri için KDV muafiyeti yoktur.

11. Amortisman ve Tükenme Payı süre ve oranları bakımından BAP ve TÜBİTAK projelerinin hazırlanması sırasında göz önünde bulundurulacak hususlar var mıdır?

Cevap: Proje hazırlanıp önerilirken bu hususun göz önünde bulundurulmansa gerek yoktur. Konuyla ilgili yapılacaklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

12. BAP ve TÜBİTAK projeleri hazırlanırken insanlar üzerine yapılan çalışmalar için Etik Kurul kararı gerekiyor mu?

Cevap: Etik kurul raporu hakkında açıklamalar her yıl yayımlanan BAP Uygulama Esasları belgesinde sunulmaktadır.

BAP - Proje İle İlgili Formlar

BAP Projeleri ile ilgili formlara erişmek için BAPSİS sistemine (bapsis.bozok.edu.tr) mevcut Yozgat Bozok Üniversitesi merkezi kimlik kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriniz. BAPSİS'de Araştırmacı sayfası altındaki "Gerekli Belgeler" menüsü altında proje başvurusu için gerekli formlar sunulmuştur.

 

Personel

Doç. Dr. Yekta KARADUMAN

PKM MÜDÜRÜ / BAP KOORDİNATÖRÜ

AVESİS Akademik Profil Sayfası

yekta.karaduman@yobu.edu.tr

Dahili: 6292

 


Demet LAFÇI

ŞUBE MÜDÜRÜ V.

 

demet.lafci@bozok.edu.tr

Dahili: 6291

 


Semih KARABACAK

ŞEF (HARCAMA OFİSİ)

 

semih.karabacak@bozok.edu.tr

Dahili: 6293

 


Merve SERBEST

HARCAMA OFİSİ

 

merve.duruduygu@yobu.edu.tr

Dahili: 6293

 


Rabia CURA

PROJE OFİSİ

 

rabia.cura@yobu.edu.tr

Dahili: 6290

 


 

Yönetim

Doç. Dr. Yekta KARADUMAN

PKM MÜDÜRÜ / BAP KOORDİNATÖRÜ

AVESİS Akademik Profil Sayfası

yekta.karaduman@yobu.edu.tr

Dahili: 

 


Demet LAFÇI

ŞUBE MÜDÜRÜ V.

 

demet.lafci@bozok.edu.tr

Dahili: 

 


 

BAP Proje Takvimi

BAP 2021 yılı 2. Dönem Proje Başvuru Takvimi için tıklayınız.