You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Akademik Takvim

Üniversitemize ve Enstitümüze ait Akademik Takvim Senato tarafından belirlenerek Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.

Lisansüstü programlarına ait başvuru tarihleri ve koşullarını nereden öğrenebilirim?

Lisansüstü programlarına öğrenci kontenjanları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının hangi programa alınacağı ile aranan şartlar, başvuru için adaylardan istenilen belgeler ve sınav tarihleri her yıl Enstitünün belirlediği tarihlerde Enstitümüz web sayfasından duyurulmaktadır.

Aynı anda iki üniversitede birden Lisansüstü eğitimi yapabilir miyim?

Aynı anda iki lisansüstü programda eğitim-öğretim yapılamaz

Lisansüstü programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?

Programlara başvuru koşulları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı birimler başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

Mülakat sınavları nerede yapılıyor? Sonuçlar nerede duyuruluyor?

Mülakatlar ilgili anabilim dallarında yapılmaktadır. Sonuçlar web sayfamızda ve Enstitümüzdeki panoda ilan edilmektedir.

Lisansüstü başvurusu için ALES puanı kaç olmalı?

Başvurulan programın hangi puan türünde öğrenci alacağı ve asgari puan Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmekte ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmektedir. Enstitü web sayfasında ilan edilmektedir.

ALES ve YDS sınavlarının başvuru tarihleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu konu ile ilgili bilgiler basın yolu ile ilan edilmekte olup başvuru formları Rektörlükten temin edilebilir. Ayrıca OSYM’nin sayfasında bulunan sınav takviminden de faydalanabilinir. ALES puanının geçerlilik süresi Sınava girildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Yabancı Dil puanının geçerliği için süre sınırlaması yoktur.

Lisansüstü başvurusu için Yabancı Dil puanı gerekli midir?

YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS’ ye eş değer sayılan ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören TOEFL, IELTS vb. yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak gereklidir. Yüksek lisans için puan şartı aranmamaktadır. Doktora için 55 puan aranmaktadır.

Lisansüstü Programa Başvuru için istenen belgeler nelerdir?

Lisansüstü Programlara Başvururken herhangi bir belge istenmemekte ancak Enstitümüz web sayfasında yayınlanan linkten aday tarafından elektronik ortamda form eksiksiz olarak doldurularak resim taratıp eklemesi ve onaylanması istenmektedir. Başvuruda adayın beyanı esas alındığı için verilen bilgilerin doğru olmadığı belirlendiği takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Lisansüstü İlan Başvuru yaptığım formda eksiklik var ne yapmalıyım?

Eğer başvurunuz enstitü tarafından onaylanmamışsa size verilen aday no ve şifre kullanarak bilgilerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Enstitü onaylama işlemini yapmış ise anabilim dalının yapacağı yazılı/sözlü sınav öncesinde dilekçe ve bilginin doğruluğunu gösteren belge ile müracaat edilmelidir.

Lisansüstü Giriş Puanlarının Değerlendirilmesinde kullanılan oranlar nelerdir?

Yerleştirmede kullanılan oranlar ile mülakata girme zorunlu olup olmadığı anabilim dallarının teklifleri ve EYK” nun kararları doğrultusunda belirlenmektedir. Başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir?

• Başvuru esnasında elektronik ortamda doldurulan Form (Öğrenci tarafından imzalanmış olacak)
• Diploma veya Çıkış (Doktora öğrencileri lisans ve y.lisans, yüksek lisans öğrencileri lisans) belgesinin aslı
• Transkript (Doktora öğrencileri lisans ve y.lisans transkriptleri, yüksek lisans öğrencileri lisans transkripti) aslı.
• ALES sonuç belgesinin aslı.
• (YDS, TOEFL, IELTS)) yabancı dil belgesinin aslı.
• Nüfus Cüzdanının aslı.
• İki adet fotoğraf (Kılık Kıyafet yönetmeliğine uygun olacak ve renkli fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Fotoğraflardan birisinin arkasına öğrencinin adı, soyadı, numarası ve o kazandığı Anabilim Dalı yazılacaktır.)
• Askerlik beyan belgesi (Erkek öğrenciler için)
• Özgeçmiş ve Referans mektubu (zorunlu değildir)

Kesin Kayıtta Mektup, kargo veya faksla müracaatta bulunabilir miyim?

Hayır. Müracaatlar bizzat kabul edilmektedir.

Kesin kaydımı ne zaman yaptırmalıyım?

Enstitümüz ile Rektörlük web sayfasında kesin kayıt tarihleri ilan edilecektir.

Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi?

Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.

Lisansüstü öğrencisi en az kaç ders almak ve bu dersleri kaç yıl içerisinde bitirmek zorundadır?

• Ders Döneminde; en az 24 kredi/saat (8 adet ders) ve anabilim dalı seminerini, Lisans derecesi ile Doktoraya kabul edilen için 48 kredi/saat (16 adet ders) ve iki (2) anabilim dalı seminerini; Tez Döneminde; Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Derslerini tamamlamak zorundadır.
• Tezli Yüksek Lisansta iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez ve iki yarıyıl da ek süre hakkı bulunmaktadır. Doktora dört yarıyıl ders, dört yarıyıl tez ve dört yarıyıl da ek süre hakkı bulunmaktadır. Bu süreler içinde bitiremeyen öğrencilerin intibakı senato tarafından yapılır.

Kayıt işlemlerim bittikten sonra dersleri nasıl seçebilirim?

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenci, otomasyon sistemi şifresini aldıktan sonra danışmanı ile birlikte ders seçimi yapılır.

Kimlik Kartı

Kesin Kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bastırılan öğrenci kimlik kartı Enstitü Öğrenci İşleri tarafından verilir. Enstitü ile işi biten öğrenci, mezun olmadan önce kimlik kartını teslim etmek zorundadır. Kimlik kartını kaybeden öğrenci gazeteye verdiği ilanla birlikte enstitüye müracaat eder.

Dersler nerede yapılıyor?

Bütün dersler ilgili Anabilim Dallarının bağlı oldukları Fakültelerde yapılmaktadır.

Zorunlu dersin yerine başka bir ders alabilir miyim?

Hayır. Zorunlu derslerin yerine aynı ya da başka bir bölümden ya da başka bir üniversiteden her hangi bir ders alınamaz.

Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Öğrenciler her dönem başında öğrencilik haklarından yararlanabilmek için kayıt yenilemek zorundadır.

Araştırma Görevlileri katkı payı öder mi?

Hayır. Araştırma Görevlileri hariç azami süreyi aşan diğer öğrencilerden katkı payı alınır.

Mazeretim nedeniyle kaydımı zamanında yaptıramadım ne yapmalıyım?

İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, takip eden bir hafta içerisinde mazeretlerine ilişkin danışmanının uygun görüşlerini de alarak bir “dilekçe” ile birlikte “Mazeretli Ders Kayıt Formu”nu doldurarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Mazeretinin kabulü halinde Ders Ekleme-Bırakma süresi bitimine kadar kaydını yaptırabilir. Bu süre içerisinde de kayıt yaptırmayan öğrencinin kayıt hakkı kaybolur.

Ders ekleme-çıkarma işlemleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

Akademik takvimde belirtilen her dönem başında sistem üzerinden ders ekleme çıkarma öğrencinin ve danışmanın onayı ile birlikte yapılır.

Bilimsel hazırlık dersleri hangi hallerde alınır?

Öğrenci Lisans/Yüksek Lisans öğrenimini başvurduğu yüksek lisans/doktora öğretiminden farklı Anabilim Dalında Lisansüstü eğitim yapıyorsa eksikleri giderebilmek için aralıksız en fazla iki yarıyıl olmak üzere ABD’nın önerisi ve EYK kararı Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

Bilimsel Hazırlıkta geçirdiğim süreler eğitim süresinden sayılır mı?

Sadece bilimsel hazırlık dersi alan öğrencilerin bilimsel hazırlıkta geçirdikleri süre eğitim süresinden sayılmaz.

Bilimsel Hazırlık programında lisansüstü ders alabilir miyim?

Öğrenci, ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en çok dokuz kredilik lisansüstü öğretimine yönelik ders alabilir. Lisansüstü ders aldığı dönem eğitim süresinden sayılır.

Bilimsel hazırlık programında aldığım derslerden başarısız oldum ne yapmalıyım?

İlgili dersin yaz okulunda açılması durumunda ders, yaz okulunda alınabilir. Açılmaması durumunda aynı dersi başka üniversitedeki yaz okulunda alabilmek için anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile başvurulmalıdır.

Danışmanı nasıl ve ne zaman seçmeliyim?

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencinin, danışmanı ABD başkanlığının öneri ve EYK’nun onayı ile kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç bir ay sonunda atanır.

Tez danışmanlığı dersi ne zaman açılır ve kaç kredidir?

Enstitü Yönetim Kurulunca bir öğrenciye danışman öğretim üyesi ataması yapıldığı tarihten itibaren uygulamada bir saat olan kredisiz tez danışmanlığı dersi açılır. Bu ders, her öğrenci için ayrı ayrı açılır. Ayrıca dersin açılabilmesi için öğrencinin tez aşamasında olması gerekli değildir. Bu dersin adının yanına dersi alan öğrencinin adının yazılması zorunludur.

İkinci tez danışmanı hangi hallerde atanabilir?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarla ilgili danışman öğretim üyesinin uygun görüşünü alarak bir “dilekçe “ ile Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kurum içi veya kurum dışından ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak öğrencinin aldığı Uzmanlık Alanı Dersi sadece birinci danışman üzerine kayıtlanır ve ikinci danışman tez savunma esnasında jüri üyesi olamaz.

Bir başka yüksek öğretim kurumundan danışman seçebilir miyim?

Tez çalışmasının niteliği itibariyle Öğrencinin talebi, Danışmanın yazılı teklifi ABD başkanlığının önerisi ve EYK'nun onayı ile diğer başka bir yüksek öğretim kurumundan danışman seçilebilir.

Danışmanımı değiştirmek istiyorum? Ne yapmam gerekli?

Danışman değiştirmek isteyen öğrenci kayıt yenileme süresi içinde eski ve çalışmak istediği yeni öğretim üyelerinin uygun görüşünü bir “dilekçe” ile aldıktan sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim etmelidir. Danışman değişikliği talebi, Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Enstitü dışından ve/veya farklı programlardan kaç ders alınabilir ve bunun için ne yapmak gereklidir?

Enstitü dışından ve/veya farklı programlardan ders almak isteyen öğrencinin alacağı kredi sayısı toplam 9 krediyi geçemez. Öğrenci, danışman öğretim üyesinin uygun görüşünü bir “dilekçe” ile aldıktan sonra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir. Enstitü Yönetim Kurulunda başvuru değerlendirildikten sonra ilgi üniversiteye öğrencinin o dersi alacağı ile ilgili yazı gönderilir. Dönem sonunda ilgi üniversiteden öğrencinin notu üst yazı ile gönderilir.

Enstitümüzden ders almak isteyen başka üniversite öğrencileri ne yapmalıdır?

Öğrenci, bağlı olduğu Üniversite/Enstitünün Enstitümüze gönderdiği uygun görüşleri doğrultusunda Enstitümüz Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci ders/dersleri alır. Dönem sonunda notu ilgi üniversiteye üst yazı ile bildirilir. Öğrenci Enstitümüzden ders almak istediği döneme ait kendi bağlı olduğu enstitüye ders kaydı yaptırmış olmalıdır.

Daha önce herhangi bir Lisansüstü almış olduğum dersleri nasıl kredi yükünden düşürtebilirim?

Öğrencinin daha önceki denk lisansüstü programlarından ders veya seminer saydırmak istediği zaman danışman öğretim üyesinin uygun görüşünü alarak bir “dilekçe” ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilen “Not Döküm Çizelgesi” ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslime eder. Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Bir dersten başarılı olabilmek için kaç puan almak gerekir?

Bir dersten başarılı olabilmek için sınav not ortalamasının 100 (yüz) tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan; Doktora için en az 75 puan almak gerekmektedir. Bilimsel Hazırlık öğrencilerinden lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders alanlar için ilgili fakültenin/enstitünün not geçme sistemi uygulanır.

Derslerin dönem sonu başarı notu nasıl hesaplanır?

Ara sınav notunun %40’ı ile dönem sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.

Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım? Ne zaman alabilirim?

Alabilir veya ders değişikliği yapabilir veya ortalamaya katılmaması talebinde bulunabilirsiniz. Her iki yarıyılda da alınabilir.

Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim? Ne zamana kadar ve nasıl başvuruda bulunmalıyım?

Öğrenci almış olduğu dersin notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini anabilim dalı başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kesinleşir.

Mazeretimden dolayı sınava giremedim. Ne yapabilirim?

Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına müracaat ederler. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen tarihlerde mazeret sınavı yapılır.

Seminer dersini ne zaman almam gerekir?

Lisansüstü öğrencisi seminer dersini tez dönemine geçebilmek için başarıyla tamamlamak zorundadır.

Seminer ödevimi ne zaman teslim etmeliyim?

Lisansüstü öğrencisi seminer ödevini akademik takvim çerçevesinde aldıkları ders dönemi sonunda teslim etmek zorundadır.

Seminer dersini farklı bir programdan seçebilir miyim?

Hayır. Tüm Öğrenciler kendi programlarında açılan seminer dersini almak zorundadırlar.

Uzmanlık Alan dersi ne zaman açılır ve kaç kredidir?

Enstitü Yönetim Kurulunca ABD başkanlığının önerisi ve EYK’un onayı ile danışman ataması yapıldıktan sonra uzmanlık alan dersi açılır. Uzmanlık alan dersi sekiz saattir.

Uzmanlık alan dersi, ders kredisinden sayılır mı?

Ders yükü kredisine dahil edilmez.

Ne zaman “Uzmanlık Alanı Dersi”ne kayıt yapılmalıdır?

Danışman ataması yapıldıktan sonra her dönem Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır.

Uzmanlık alan dersi almak zorunda mıyım? En fazla kaç dönem alabilirim?

Öğrencinin, uzmanlık alan dersini mezun oluncaya kadar alması zorunludur.

Tez aşamasına ne zaman geçebilirim?

Ders kredi yükünü başarı ile tamamlayan öğrenci tez aşamasına geçer.

Tez konusunu nasıl belirleyeceğim?

Lisansüstü ders yükünü tamamlayan öğrenci en geç 1 ay içerisinde; Doktora yeterlik sınavını geçen ve tez izleme komitesi oluşturulan öğrenci yeterlik sınavından sonra 3 ay içerisinde tez konusu öneri formunu bilgisayar ortamında doldurduktan ve 3 nüsha halinde belirtilen yerleri imzalattıktan sonra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu Kararları ile kesinlik kazanır

Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?

Öğrenci mezun olana kadar her dönem kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezimi projelendirmek için ne yapmam gerekir?

Proje desteği veren kuruluşlardan destek alınabilir. Örneğin üniversitemizin verdiği destekler hakkında proje koordinasyon biriminden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tez konusunda değişiklik yapabilir miyim?

Tez süresi içerisinde istenilen herhangi bir zamanda değişiklik talebinde bulunulabilir. “Tez Konusu Değişikliği Formu” nu gerekli birimlere imzalatarak, ABD Başkanlığı aracılığı ile enstitümüze ulaştırması gerekir. EYK’unca değerlendirilir.

Tezimi ne zaman savunmalıyım?

Öğrenci ders kredi yükünü tamamladıktan ve seminer ödevini teslim ettikten sonra tez aşamasına geçer. Hazırladığı tezi; dönem içerisinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra istediği zaman savunabilir.

Tezini bitiren öğrenci ne yapmalıdır?

Tezini tamamlayan öğrenci “Tez Teslim Tutanağı”nı 2 adet doldurup gerekli yerlere imzalattıktan sonra tezinin Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış bir nüshasını Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir. Enstitü Müdürlüğü’nden alacağı “Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı” ile tezlerini savunmadan önce asil ve yedek jüri üyelerine belirlenen zamandan önce dağıtmak zorundadır. Öğrenci; en az 3 kişiden oluşan (biri mutlaka farklı bilim dalından olmalı) jüri üyelerine tezini Yönetim Kurulu tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde sözlü ve dinleyiciye açık olarak savunmak zorundadır.

Tez jürisi kimlerden oluşur?

Yüksek lisans Tez danışmanı ve en az biri Yüksek Öğretim Kurumu içindeki başka bir ABD’dan veya başka Yüksek Öğretim Kurumundan olmak üzere tek danışmanlılarda 3, iki danışmanlılarda 5 öğretim üyesinden; Doktora üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri (bir asil bir yedek) başka bir yükseköğretim kurumunun doktoralı profesör veya doçent öğretim üyesi olmak üzere 5 (beş) kişiden (beş asil, iki yedek) oluşur.

Tez savunması ne şekilde olur?

Tez savunması tezin sunumu ve soru cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı en az 45, en çok 90 dakikadır.

Tez hakkında jürinin salt çoğunluğuyla verdiği “Kabul” ”Ret” ”Düzeltme” Kararları ne anlama geliyor?

Kabul: Tezin kabul edilmesi, Ret: Tezin Kabul edilmemesi, Düzeltme: Tez üzerinde gerekli değişikliğin yapılması için verilen süre

Tez düzeltme süresi ne kadardır? Düzeltme süresi aldım tekrar jüriye çıkmak için ne yapmam gerekiyor?

Öğrenci ilk jüriye çıkarken yaptığı işlemlerin aynısını tekrarlamak zorundadır En geç Yüksek Lisans için 3 ay; Doktora için 6 ay içerisinde tez savunma jürisi tarafından belirtilen düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu ikinci savunma neticesinde tezi kabul edilmeyen öğrencilerin ya tezi ya da danışmanı değiştirilir.

Tezim kabul edildikten sonra ne yapmam gerekir?

7 adet ciltlenmiş tez
Tezi ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak 4 adet CD (YÖK'ün hazırlamış olduğu kılavuz dikkatle incelenerek eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Darbeye dayanıklı bir CD kutusuna konarak teslim edilmelidir.)
Tez Savunması Sınav Tutanağı
4 adet Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr) - * YÖK’e üye olmak gerekmektedir.
3 adet İzin Belgesi – Tez Çoğaltma İzin Belgesi
a) Telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için http://www.yok.gov.tr/tez/telif hakki yazara ait.pdf veya b) Telif hakkı yükseköğretim kurumuna ait olan tezler için http://www.yok.gov.tr/tez/telif hakki yuksekogrenim.pdf
İlişik kesme belgesi ve Öğrenci Kimliği
Tez Teslim Formu (Enstitü web sitesinden temin edilir)

Doktora yeterlik sınavı ne zaman yapılır?

Doktora yeterlik sınavı enstitünün belirleyeceği tarihlerde yılda iki defa yapılır

Bir doktora öğrencisi ne zaman yeterlik sınavına girmek için başvuru yapmalıdır?

Güz yarıyılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler Kasım ayı sonuna kadar, Bahar yarıyılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler ise Mayıs ayı sonuna kadar yeterlik sınavına giriş başvurularını yapmak durumundadırlar. O tarihten sonraki başvurular geçerli sayılmaz.

Bir doktora öğrencisi ders aldığı yarıyıl içindeyken yeterlik başvurusu yapabilir mi?

Evet. Aynı dönem ders ve/veya seminer almış öğrencilerin başvuruları yürürlüğe konur. Ancak aldıkları ders ve/veya seminerlerden başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde yeterlik sınavına girebilirler.

Doktora yeterliği geçtim ne yapmalıyım?

Anabilim Dalı tarafından 1 ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

Doktora yeterlik komitesi kaç kişiden oluşur?

Anabilim Dalı Başkanlığının belirlediği ve EYK kararı ile uygun görülen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Doktora yeterlik sınavında başarılı veya başarısız olan öğrencileri ne bekler?

Doktora yeterlik sınavında başarılı öğrenci için 1 ay içerisinde Anabilim Dalı tarafından 3 kişiden oluşan (Biri dışarıdan) Tez İzleme Komitesi kurulur. Başarılı olup ders aldırılan öğrenci için de yine Tez İzleme Komitesi kurulur. Ayrıca ders alınmasına karar verilen öğrenci dönem sonunda ders(ler)ini başarı ile tamamlamak zorundadır. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavına girer. Bunda da başarılı olamazsa intibakı Enstitü kararlarına göre yapılır.

Doktorada 6 ay düzeltme aldım kayıt yaptırmam gerekir mi?

Düzeltme süreniz normal sürenizi aşıyor ve bir sonraki akademik takvimi (kayıt dönemini de) kapsıyorsa harç ücreti yatırmanız ve harç dekontunuzun bir kopyasını enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

Ocak ayında doktora tezini teslim edecek bir öğrencinin Aralık ayında ara gelişme raporu vermesi gerekir mi?

Tez yazımına başlanması halinde bu durum son gelişme raporunda belirtildiğinden Aralık ayında ara gelişme raporunun verilmesine gerek yoktur.

Tez önerisi kabul edilen öğrenciyi hangi aşama bekler?

Tez Önerisi kabul edilen öğrenciler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2(iki)defa tez ile ilgili yaptığı çalışmaları rapor halinde Tez İzleme Komitesine sunar. Enstitü Müdürlüğü’nden alınan 2 nüsha “Tez İzleme Formu”nu ilgili öğretim üyelerine imzalattırdıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı’na raporu ile birlikte teslim eder.

Tez İzleme Komitesi 1(bir) ay içinde kurulan öğrenci sonra ne yapmalıdır?

Tez İzleme Komitesi kurulan öğrenci girdiği dönemden sonraki ilk Ocak veya Temmuz ayı içinde Tez Önerisini jüri üyelerine sunmak zorundadır. Sunduğu raporun bir nüshasını Anabilim Dalı Başkanlığı’na 2 nüsha halinde düzenlenen “Tez Öneri Formu” ile birlikte vermelidir. Tez Önerisi Tez İzleme Komitesi tarafından ret edilen öğrenci, yeni bir danışman ve konu seçme hakkına sahip olmakla birlikte yeni bir Tez İzleme Komitesi belirlenebilir. Aynı Tez İzleme Komitesi üyeleri ile devam etmek isteyen öğrenci 3(üç) ay içerisinde konusunu jüri üyelerine sunmak zorundadır. Aynı Tez İzleme Komitesi ile devam etmek istemeyen öğrenci ise altı ay içerisinde yeni danışmanın da bulunduğu Tez İzleme Komitesine tez önerisini sunmak zorundadır.

Tez İzleme Komitesinin onayı ile tez konusunun belirlendiği dönem için ara gelişme raporu vermek gerekiyor mu?

Hayır. Öğrencinin tez önerisi örneğin Ocak-Haziran döneminde kabul edildiyse ilk ara gelişme raporu Temmuz-Aralık ayları arasında verilebilir.

Doktora yeterlikten sonra formasyon derslerini nasıl alabilirim?

Yeterlik sınavını geçen öğrenci tez dönemi içerisinde öğrenim gördüğü Enstitüden veya başka bir enstitüden formasyon dersi almak zorundadır. Daha önceden formasyon dersi alanlar bu dersi almak zorunda değildir.

Tez Önerisi Savunmasına ne zaman çıkabilirim?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 (onbeş) gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati komitece belirlenir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD başkanlığınca tez önerisini izleyen 3 (üç) gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez Önerisi Savunmasına girdim başarısız oldum ne yapmam gerekir?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 (üç) ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 (altı) ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin intibakı senato tarafından yapılır.

Tez Önerisi Savunmasına girdim başarılı oldum bundan sonraki aşamada ne yapmam gerekir?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda 2 (iki) kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “Başarılı” veya “Başarısız” olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste 2 (iki) kez veya aralıklı olarak 3 (üç) kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve komite kararı ABD başkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir. EYK öğrencinin durumunu değerlendirerek karara bağlar.

Yatay geçiş yapmak istiyorum istenen belgeler nelerdir? Ne zaman başvuru yapabilirim?

Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, öğrenci alım başvuruları sırasında kontenjan ilan edilmesi durumunda bir “dilekçe” ve “Not Döküm Çizelgesi” ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Ancak bu öğrenciler daha önce kayıtlı olduğu yerde derslerini tamamlasalar bile sadece ders aşamasına yatay geçiş yapabilirler. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70; Doktora için 75 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım?

Öğrencinin bizzat kayıt sildirme dilekçesi ile Enstitümüze başvurması gerekir. Kayıt EYK kararı ile silinir.

Özel öğrenci nedir?

Lisans mezunlarının belirli bir konuda bilgisini arttırmak amacı ile yüksek lisans Programı dersine, yüksek lisans mezunları veya eşdeğer diplomaya sahip olanların doktora programı dersine devam edebilmesidir. Bu statü, ilgili anabilim dalı kurulu teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur. Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak derse devam etme şartını yerine getirmesi halinde, ilgili derse devam ettiğine ilişkin bir belge verilir. Özel öğrenci statüsü ile bir dönemde en fazla iki derse devam edilebilir. Bu öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen ikinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenim ücretini öderler. Özel öğrencilerin, en fazla iki yarıyıl ara vermek kaydı ile ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlayarak kabul edilmeleri durumunda, özel öğrenci iken aldığı derslerin başarı koşullarını yerine getirmeleri durumunda, bu derse ilişkin muafiyet talepleri enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.