You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GENEL BİLGİ

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kendisine ait bir kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kültühanede Türkçe, Arapça, İngilizce gibi farklı dillerde 5.000 civarında kitap bulunmaktadır. Çok kısa sürede alım süreci tamamlanacak olan 45.000 kitap daha fakülte kütüphanesinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Ayrıca üniversite kütüphanesinde de farklı alanlarda 100.000'e yakın eser bulunmaktadır.
İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 4.300 kaynaktan (referans, kitap, tez, dergi v.b) oluşmaktadır. Koleksiyonumuz ağırlıklı olarak mesleki kaynakları içermektedir. Diğer sosyal bilimlerden de önemli kaynaklar bulunmaktadır. Ayrıca İNTERNET üzerinden kütüphane WEB sayfasından KATALOG taraması yapılabilir.

KÜTÜPHANENİN AMACI

Kütüphaneler, Üniversitenin eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırma, öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır. Bu amaçla; gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet vermektir.

KÜTÜPHANE YARARLANMA KOŞULLARI:

Kütüphaneden, Bozok Üniversitesi mensubu olan akademik, idari personel ile bütün öğrenciler ve dışarıdan gelen araştırmacılara açıktır. Dışarıdan gelen araştırmacılara ödünç kitap verilmemekte, fotokopi çekmesine izin verilmektedir. 

ÜYELİK ŞARTLARI:

Bozok Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile bütün öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir. Üye olan okuyucuların üye kartları okuyucu türüne bakılmaksızın öğrenim veya çalışma süreleri boyunca geçerlidir. " Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri ve diğer öğrenciler her yıl kütüphane kartlarını onaylatmak zorundadırlar. " Kütüphane üyeleri, kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

KİTAPLARA NASIL ERİŞEBİLİRSİNİZ?

Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde okuyucu salonundan materyale doğrudan erişilebilir. Kütüphane içinde bulunan tarama terminalinden materyal aranabilir: Önce aranan materyal bilgisayardan bulunur, sonra materyalin ödünçte olup olmadığı belirlenir ve yer numarası alınarak materyale erişilebilir.

ÖDÜNÇ ALMA:

Bozok Üniversitesi mensubu olup da üye olanlar, kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Ödünç kitap alırken, öğretim elemanları üniversite kimliğini, öğrenciler kütüphane üye kimliklerini göstermelidir. Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, Süreli Yayınlar, Tezler, Standartlar ve CD'ler dışındaki kaynakları ödünç alabilirler. Öğretim elemanları 5 kitap 1 ay süreyle Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri 3 kitap 15 gün süreyle, diğer personel ve öğrenciler ise 2 kitap 10 gün süreyle ödünç alabilirler. Ancak, ödünç alınan kitabı isteyen olmadığı takdirde 2 kez uzatma yapılabilmektedir. Kullanım süresi dolduğu halde üzerinde bulunan kitapları iade etmeyen okuyucular, kütüphaneden tekrar ödünç kitap alamazlar. Başka bir okuyucunun üniversite kimliği kullanılarak ödünç kitap alınamaz. Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda, her yıl Kütüphane Daire Başkanlığınca belirlenen ve Rektörlük tarafından onaylanan ceza ücreti alınır. Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan kitapları geri isteyebilir. Üniversite akademik ve idari personelinin ödenmeyen kitap ve materyal ceza ücretleri maaşlarından tahsil edilir. Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden okuyucular, kaybettiği kaynağın aynısını sağlamak zorundadırlar. Kaybolan kitabın aynısı temin edilmemiş ise kurulan bir Takdir Komisyonunca kitabın o günkü değeri saptanarak, gecikme cezasıyla okuyucuya ödetilir. Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan üyelerin, kütüphaneden ilişiklerini kesmesi gerekmektedir. Üzerinde kütüphaneden aldığı kaynağı iade etmeden ayrılan veya öğrenimini yarıda bırakarak ayrılan üyeler için yasal işlemler yapılır. Kütüphane materyalini izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır. Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

GÜNÜNDE İADE EDİLMEYEN KİTAP VE MATERYAL: 

Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası alınır. Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Üniversite mensuplarına uygulanan kitap kaybetme cezası aylıklarından kesilir. Yıl içinde uygulanacak yıllık ceza miktarı her yıl Daire Başkanının önerisiyle Rektör tarafından belirlenir. 

ALINAN MATERYALİN YIPRATILMASI veya KAYBEDİLMESİ:

Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.

FOTOKOPİ HİZMETİ: 

Kütüphane kaynaklarından kimlik bırakılmak şartıyla fotokopi için her türlü kaynak alınabilir.

KİTAP KOLEKSİYONLARINI KÜTÜPHANEYE BAĞIŞLAYANLAR: