You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

KENTSEL KORUMA VE YENİLEME ANABİLİM DALI

1. Program Tanımları

Kuruluş

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Kentsel Koruma ve Yenileme Anabilim Dalı Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümleri koordinasyonunda disiplinler arası bir program olarak 2020 yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece

Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Yüksek Lisans

Özel Şartlar (Kabul ve Kayıt Koşulları)

1-Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden Lisans Diploması

2- Lisans mezuniyet ortalaması 4,00 üzerinden en az 2, 50

3-Türkiye’de yapılan Lisansüstü Giriş Sınavının (ALES) ilgili alanından en az 60 puan

4-Fen Bilimleri Enstitüsü giriş sınavından en az 60 puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1-Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 120 AKTS’lik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2, 00 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi

2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinden başarılı olunması

3-Tez savunmasında başarılı bulunması

Program Profili

Kentsel koruma ve yenileme konusunda uygulama alanında etkin olarak görev yapacak ve diğer ilgili disiplinlerle birlikte çalışmalar yürütebilecek uzmanları yetiştirmeye yöneliktir. Tarihselalanlar üzerindeki hızlı kentleşme süreçlerinin getirdiği olumsuz etkilerin ve rant baskılarının giderilerek; mekânsal, toplumsal ve ekonomik anlamda iyileşme sağlayacak olan çözümlerin ve koruma uygulamalarının üretilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Program; tarihsel-mekânsal süreçlerin anlaşılması, mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel pratiklerin kavranması ve alanınsorun ve potansiyellerinin belirlenerek çözüm önerilerinin uluslararası koruma ilkeleri temelinde disiplinler arası bir çerçevede geliştirilmesine yönelik bir eğitimi kapsadığından Mimarlık, Restorasyon, Kentsel Tasarım, Kentsel Planlama, Şehircilik, Kent ve Çevre Sorunları, Sosyal Çevre Bilimleri, Çevre Bilimleri, Afet Yönetimi, Kamu Yönetimi bilim dallarını içermektedir. Programın bir diğer amacı ise güncel konulara ilişkin edinilen bilgiyi yorumlayarak koruma alanlarının problemlerinin çözümünde kullanabilen ve koruma konusunda farklı ülke deneyimlerini mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamıyla kavrayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanangüncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek elemanları veya akademisyenleri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu Kurumları, Devlet veya Özel Üniversite Birimleri, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programı bulunmamaktadır.Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Kamu Yönetimi bölümlerinde doktoralarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisanüstü derslerinden en az 120 AKTS’lik dersleri alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden; Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde; Tez Savunmasında başarılı olan ve tezini veren öğrencilere yüksek lisans diploması verilmektedir.

 

 

MÜFREDAT

Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, atölyeler ve maket odası bulunmaktadır.

2. Program Çıktıları

 1. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi kazanmak
 2. Çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde şematik, görsel ya da yazılı olarak aktarabilme becerisi kazanmak
 3. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak
 4. Mekânın tarihsel ve çevresel sorunlarına yönelik yasal ve yönetsel stratejiler geliştirilerek çözüm yolları ortaya koyabilme becerisi kazanmak
 5. Koruma ve yenilme yaklaşımlarında anıtsal ve sivil mimarinin yanı sıra, kentsel dokunun, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik alternatif stratejiler geliştirebilme becerisine sahip olmak
 6. Sürdürülebilir kalkınma ve mekânsal planlamaya yönelik olarak doğal çevre ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi konularında bilgi birikimine sahip olmak
 7. Tarihsel, kentsel ve ekolojik çevre koruma çalışmalarının gereksinim duyduğu analitik sürecin kavranması ve çalışmalarda gereken niteliksel ve niceliksel bilgileri kullanabilme becerisi kazanmak
 8. Farklı ülke deneyimlerini mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamıyla kavrayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanmak
 9. Kentsel korumayı ve kentsel yenilemeyi çağdaş koruma stratejileri ve hedefleri ile ilişkilendirebilme becerisi kazanmak
 10. Kentsel ölçekte her uygulamada (yeni yapılaşma, restorasyon, sağlıklaştırma, işlev değişikliği vb.) problemleri tanımlayabilme ve çözüm getirebilme becerisi kazanmak

Müfredat

T: Teori          U: Uygulama         AKTS: Avrupa Kredi Transfer

 1. YIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T+U

AKTS

GÜZ DÖNEMİ

KKY 8XX

UZMANLIK ALAN DERSİ

Zorunlu

8+0

6

KKY 101

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Zorunlu

3+0

6

 

SEÇMELİ -1

Seçmeli

3+0

6

 

SEÇMELİ- 2

Seçmeli

3+0

6

 

SEÇMELİ -3

Seçmeli

3+0

6

Güz Dönemi Toplam

30

BAHAR DÖNEMİ

KKY 8XX

UZMANLIK ALAN DERSİ

Zorunlu

8+0

6

KKY 100

SEMİNER

Zorunlu

0+2

6

 

SEÇMELİ- 1

Seçmeli

3+0

6

 

SEÇMELİ -2

Seçmeli

3+0

6

 

SEÇMELİ- 3

Seçmeli

3+0

6

Bahar Dönemi Toplam en az AKTS

30

YIL TOPLAMI en az AKTS

60

SEÇMELİ DERSLER

SKKY 111

İMAR BİLGİSİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli

3+0

6

SKKY 113

KENTLEŞME POLİTİKASI

Seçmeli

3+0

6

SKKY 115

TARİHİ YAPILARDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME

Seçmeli

3+0

6

SKKY 117

AFET YÖNETİMİ VE KENTSEL KORUMA POLİTİKALARI

Seçmeli

3+0

6

SKKY 119

MEKÂN VE TASARIM

Seçmeli

3+0

6

SKKY 121

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME POLİTİKASI

Seçmeli

3+0

6

SKKY 123

KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ- 1

Seçmeli

6+0

12

SKKY 112

KENTSEL KORUMA VE YENİLEME SÜRECİNİN HUKUKİ BOYUTU: KORUMA VE HUKUK

Seçmeli

3+0

6

SKKY 114

TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE TASARIM

Seçmeli

3+0

6

 

SKKY 116

KONUT POLİTİKASI

Seçmeli

3+0

6

 

SKKY 118

KÜRESELLEŞME VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜM

Seçmeli

3+0

6

SKKY 120

SOSYO- KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ VE MEKÂN

Seçmeli

3+0

6

SKKY 122

TARİHİ ÇEVRE

DEĞERLENDİRMESİ VE DÜNYA

ÖRNEKLERİ

Seçmeli

3+0

6

SKKY 124

KENTSEL KORUMA

VE YENİLEME: KURAM VE

İLKELER

Seçmeli

3+0

6

SKKY 126

KENTSEL KORUMA VE YENİLEME ATÖLYESİ- 2

Seçmeli

6+0

12

 

2. YIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T+U

AKTS

GÜZ DÖNEMİ

KKY 201

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Zorunlu

0+0

24

KKY 8XX

UZMANLIK ALAN DERSİ

Zorunlu

8+0

6

Güz Dönemi Toplam

30

BAHAR DÖNEMİ

KKY 201

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Zorunlu

0+0

24

KKY 8XX

UZMANLIK ALAN DERSİ

Zorunlu

8+0

6

Bahar Dönemi Toplam

30

YIL TOPLAMI

60

 

 

 

DUYURULAR

Ana Sayfa