You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

Birim, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde 2009-2010 öğretim Güz döneminde Engelsiz Bozok adıyla kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 2015 yılında YÖK kararı ile Engelli Öğrenci Birimi adını almıştır. Engelli Öğrenci Birimi Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük Binasında (Giriş Kat/UZEM Koridoru)  hizmet vermektedir.

AMAÇLARIMIZ

Genel olarak birimimizin amacının, yükseköğrenim gören Özel gereksinimli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Engelli Öğrenciler Birimi’ne verilen görev ve dolayısıyla birimimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Özel gereksinimli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem Özel gereksinimli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de Özel gereksinimlilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Özel gereksinimlilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve Engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yükseköğretim kurumları Engelsiz Üniversite biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

g) Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

ğ) Maddi güçlüğü bulunan Özel gereksinimli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

h) Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

ı) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini Özel gereksinimli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; Özel gereksinimli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

i) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların Özel gereksinimli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

j) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde Engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

HEDEFLERİMİZ

Yukarıdaki amaçlar ışığında hedeflerimiz şunlardır:

 • Bozok Üniversitesi’nde okuyan tüm Özel gereksinimli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve Engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.

 • Kurmuş olduğumuz Engelsiz Bozok Üniversitresi biriminin özel gereksinimli öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.

İLGİLİ YASALAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenlemeler

Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat
(Her birine ulaşmak için: 
www.ozida.gov.tr/mevzuat
Link olanlar sitede mevcuttur)
 
KANUNLAR
 
• 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
• 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname


Kanunlar İndirmek İçin 
Buraya Tıklayınız


 
YÖNETMELİKLER
 
• Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
• Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik
• Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
• Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
• Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
• Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
• Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
• İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 
 
GENELGELER
 
• Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:11.06.2009
Resmi Gazete Sayısı:27255
BEŞİNCİ KISIM

Özellik Arzeden Faaliyetler

Tarifeli Taşımalar, Terminal İşletmeciliği ve Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Ücret Tarifeleri
Madde 57
 (11) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 60 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

ENGELLİ HAKLARI

ENGELLİ HAKLARI ÖZET LİSTESİ
 

1. Devlet tiyatroları, gösterilerini özürlülere ücretsiz sunmaktadır.
2. Türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda özürlüler %40 indirimden yararlanabilir.
3. Devlet Demir Yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde özürlüler %20 indirimden yararlanabilir.
4. Telsim (Cep Özel Engelliler) - Turkcell (Destekcell) Cep Telefonlarında Görüşme Ücretinden İndirimli Olarak Yararlanılabilir. 
5. Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte özürlüler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır.
6. Özürlülerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 sayılı kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir.
7. Özürlülerin profesyonel olarak spor yapmaları için devlet bakanlığına bağlı özürlüler spor federasyonları vardır.
8. Oy kullanırken seçim kurullarının özürlüler için düzenleme yapmaları gerekmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 26-27)
9. Belediyeler 572 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince özürlülere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4)
10. Belediyeler toplu taşıma araçlarından özürlüleri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4)
11. 1580 Sayılı Belediyeler ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası, belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmiştir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4)
12. 18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir yerden geliri olmayanlar emekli sandığına veya bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamlarına başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilir.
13. Özürlülerin kullandığı araç ve gereçler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanabilmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 17)
14. İmar Mevzuatına ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenmiştir. buna göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar özürlülerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak durumundadır.
15. Özürlüler H sınıfı sürücü belgesi alarak özel tertibatlı araç kullanabilirler.
16. H sınıfı sürücü belgesine sahip olan özürlüler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, katma değer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır.
17. H sınıfı sürücü belgesi olan özürlülerden uygun şartları taşıyanların yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti vardır.
18. El ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş bulunan özürlülerin yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı minibüsler gümrük vergisinden muaftır.
19. Sosyal Güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması gerekmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 20-22-23)
20. özürlü çocuğun resmi veya özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından bütçe uygulama talimatları çerçevesinde karşılanmaktadır. emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumu’na bağlı kişilerin çocuklarının özel eğitimleri için 2002 yılı itibarı ile en fazla 245 milyon tl eğitim yardımı yapılmaktadır.
21. Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında bulunduğu ilin valiliği bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı’na başvurması durumunda, başbakanlık bursundan yararlandırılır.. ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda özürlü öğrenciye destek verilmektedir.
22. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından özürlü öğrenciler istemde bulunmaları halinde yararlanabilmektedirler.
23. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde özürlü olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.
24. 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, özürlülere yönelik bir çok düzenlemenin uygulanmasını içermektedir.
25. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre, II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malul ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ö.t.v.’den muaftırlar
26. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafından kullanılan ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.
27. Serbest meslek erbabı ve ücretli çalışan özürlü vatandaşlarımız ile kendisi özürlü olmasa bile ailesinde özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile ücretliler vergi indiriminden yararlanırlar
28. Kamu kurumlarının sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir
29. Kurumlarca özürlü vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadroları için her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos veya Ekim-Kasım dönemlerinde sınav açılmaktadır
30. Sınav duyuruları Devlet Personel Başkanlığı tarafından resmi gazetede, tirajı yüksek ulusal gazetelerde ve TRT Televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılmaktadır.kurumlar sınav duyurularında işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayrım yapamayacağı gibi özür oranında da üst sınır getiremeyeceklerdir.
31. Sınavlarda özürün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir. Ayrıca özür grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu oluşturulur
32. İşverenlerin belirli bir mesleği olan özürlüleri öncelikle meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir
33. Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini özürlü vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve özürlü vatandaşlarımızın çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır
34. Ülkemizde özürlü vatandaşlarımız için Türkiye iş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Dershaneler, Belediyeler ve özürlülerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından meslek edindirme kursları açılmaktadır
35. Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında özürlü vatandaşlarımız işten çıkartılamaz
36. Özelleştirme sonucunda özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde işine son verirse bulunulan ildeki Türkiye İş Kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir.
37. Meslek edindirme kurslarından yararlanan özürlü vatandaşlarımıza işe yerleştirmede öncelik tanınır
38. Gerek kamu gerekse özel sektörde özürlü işçi olarak iş bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumudur.
39. Özürlü işçiler, diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar.
40. Toplu iş görüşmelerinde özürlü işçiler aleyhine hükümler konulamaz.
41. Özürlü vatandaşlarımız kendi işini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir
42. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran kamu %4, özel sektör işletmeleri % 3 özürlü çalıştırmak zorundadır.
43. Ceza paraları özürlü vatandaşlarımızın istihdamı, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu için kullanılmaktadır.
44. yasal kotasının üstünde özürlü çalıştıran işverenleri sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır.
45. Türkiye’de 268 özel eğitim okulu ve 351 özel eğitim ve rehabilitasyon kurumu vardır.
46. Tüm İllerde Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. özürlü çocuğu olan aileler buralara başvurarak çocukları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirler.
47. Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir.
48. Görme engellilere okul öncesi dönemde gündüzlü, ilköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak eğitim verilmektedir.
49. İlköğretim okulunu bitiren görme özürlü öğrenciler öğrenimlerine normal okullarda kaynaştırma yoluyla devam etmektedirler.
50. Braille yazılmış ortaöğretim ders kitapları görme engelliler akşam sanat ve basım evi matbaasında basılıp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaştırılmaktadır
51. İşitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilmektedir
52. İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler
53. Ortopedik özürlülere yatılı ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde eğitim olanağı sunulmaktadır.
54. Zihinsel engelliler eğitilebilir ve öğretilebilir olarak iki ayrı grup okulda eğitim almaktadırlar. bunlar özür derecelerine göre yapılandırılmış okullarda yada kaynaştırma okulları veya sınıflarında eğitim alabilmektedirler.
55. Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde “hastane ilköğretim okulları” bulunmaktadır.
56. Üniversite sınavı sırasında ortopedik ve görme özürü bulunanlar için uygun düzenlenmiş sınav mekanları hazırlanır, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınır.
57. Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurarak sınav sorularını büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.
58. Ülkemizde rehabilitasyon hizmeti, tıbbi rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.
59. Ülkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel özürlü olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır.
60. Ülkemizde Ankara ve İstanbul’da olmak üzere özürlülere yönelik hizmet götüren iki diş kliniği bulunmaktadır.
61. Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olmaz üzere (SSK,Emekli Sandığı) iyileştirme hükümleri sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma imkanı sağlanmıştır.
62. Trafik akışını engellememek koşuluyla park etmeye elverişle alanlara araç park edebilirler. ( Özürlü Kimlik Belgesini aracın ön yüzünü görünecek şekilde asmanız önemle rica olunur.)

ÖĞRETİM ÜYELERİ

ÖĞRETİM  ELEMANLARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SORUMLULUKLARI

Özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin akademik hizmetlerden diğer öğrencilerle eşit düzeyde yararlanmaya hakları vardır ve bu süreçte Engelli Danışma ve Destek Hizmetleri (EDDH) , fakülte ve yüksek okullar ile her dersten sorumlu öğretim elemanlarının da birtakım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretim elemanı öncelikle özel gereksinimli öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılarken, bu uygulamaların tüm öğrenciler için olumlu sonuçlar doğuracağını unutmamalı ve söz konusu uyarlamaların kendisine ek yük getireceği fikrine kapılmamalıdır.

Öğretim elemanı ilk olarak verdiği ders için bir öğrenciden ortalama olarak neleri beklediğini belirlemelidir. Bunun içinde, öğrencinin neleri öğrenmesini beklediği ve öğrencinin öğrendiklerini hangi ölçütlere göre sergilemesi gerektiği (değerlendirileceği) yer almalıdır. Bu bilgilerin öğrencilerle paylaşılması, hem öğretim elemanının hem de bütün öğrencilerin kendilerinden bekleneni bilmelerini sağlayacaktır.

Öğretim elemanı ikinci olarak, sınıfında birbirinden farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerin olduğunu ve bu nedenle öğretimin olabildiğince tüm duyuları harekete geçirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini kabul etmelidir. Dersin işlenişinde öğretilen materyalin hem işitsel hem de görsel olarak sunulması ve dersin öğrencilerin hızlarını göz önüne alarak ve gerektiğinde daha yavaş bir tempoda sürdürülmesi, olası bazı öğrenme sorunlarını ortaya çıkmadan önleyebilir. Böylece daha sonra ortaya çıkabilecek bazı öğrenme sorunları önlenmiş olacaktır. Özel gereksinimli olduğu belgelenmiş öğrenciler için gerçekleştirilebilecek stratejiler ve uyarlamalar ise aşağıda sunulmuştur.

Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Yararlanılacak Stratejiler:

1. Dersi içeriği ve işleyiş planında yer alması gereken bilgiler: Verdiğiniz dersler için hazırlayarak döenm başında öğrencilerinize dağıttığınız ders içeriği ve işleyiş planına, varsa özel gereksinimi olan öğrencilerin sizinle gelip konuşması gerektiğini yazınız. Öğrencileri sınavlar, öğretim materyali ve öğretim stratejileriyle ilgili olarak sizinle dönem başında konuşmaları için cesaretlendiriniz. Ayrıca bu öğrencilerin Engelli Danışma ve Destek Hizmetlerine kayıt olmaları gerektiğini de belirtiniz. Çünkü öğrenci için bazı değişiklikler ve uyarlamaları yapabilmeniz için öğrencinin size özel gereksinimi olduğunu resmi olarak kanıtlaması gerekecektir.

2. Derse etme: Derse devam etme ölçütleri sizin dönem başında belirleyeceğiniz şekilde işler. Bir öğrencinin özel gereksinimli olması, onun derse devam konusunda ayrıcalıklı olduğu anlamına gelmemektedir. Diğer öğrenciler gibi, özel gereksinimli öğrenciler de derse gelmedikleri zaman bunu geçerli nedenlere dayandırmalıdırlar.

3. Öğrencinin dersin gerekliliklerini yerine getirmesi: Derse devam etmede olduğu gibi, dersin gerekliliklerini yerine getirmede (geçerli bir neden yoksa) özel gereksinimli öğrencinin diğerlerine göre ayrıcalığı olmamalıdır.

4. Ödevlerle ilgili uyarlamalar: Öğrencilere verdiğiniz ödevlerde bazı uyarlama ve değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bu değişiklikler aşağıda sıralanmıştır: Ödevleri sözlü ve yazılı olarak verin. Kapsamlı ödevleri küçük parçalara bölerek verin. Ödevlerle ilgili öğrencilere sık geribildirim verin. Uzun okuma ödevlerini, ödev tesliminden uzun süre önce sınıfa duyurun. Bu sayede alternatif formatta okuyabilenler materyale ulaşıp ödevi tamamlayabilirler. Engelli öğrencinizin ödevleri diğerlerinden daha önce öğrenmesini sağlayın böylece ödevini tamamlayabilmesi için yeterli süresi olacaktır.

5. Sınıfın fiziksel koşullarında düzenlemeler: İşitme ve görme engelli öğrencilerin derste anlattıklarınızı kaçırma olasılıklarını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sınıfın gürültü düzeyini en az düzeyde tutmanız gerekmektedir. Ortopedik engelli öğrencilerin sınıfa ulaşmada sorun yaşamaları söz konusu olabilir. Bu nedenle fakültenizde EDDH sorumlusu ile işbirliği yaparak, dersinizin kolay ulaşılabilen bir sınıfta yapılabilmesi için gerekli önlemleri alın.

 6. Yazılı ders materyallerinin sağlanması: Dönem başında ders için gerekli olan tüm okuma materyallerinin bir listesini verin çünkü öğrencilerin bu materyallerin kendileri için uygun formatlarına ulaşabilmeleri için zamana gereksinimleri olacaktır. Görme engelli öğrenciler için büyük punto ya da Braille formatında hazırlanmış ders notları temin edin ya da bu notları nasıl temin edebileceği konusunda bilgi almak üzere gerekli kişilere yönelendirin.

7. İşitme ve görme engelli öğrencilerin gereksinimleri: İşitme engelli öğrenciler ders esnasında işaret dili bilen çevirmen ya da not tutucuya gereksinim duyabilirler. Bu kişilerin sağlanması ancak fakültenizin onayı ile mümkün olabilir ve doğrudan sizin sorumluluğunuz değildir. Ancak öğrenci bu kişilere ulaşamıyorsa, sınıfta ya da okulda not tutucu olma işini gönüllü olarak yapabilecek birilerini bulabilirsiniz. Öğrencinin dersi takip edebilmesi için sizn özel bir mikrofon takmanız gerekiyorsa bu mikrofonu takarak sizi duymasını sağlayabilirsiniz. Görme engelli öğrenciler de not tutuculara gereksinim duyabilirler. Bazı görme engelli öğrenciler dersinizi banda kaydetmek için izin isteyebilirler. Bu durumda buna izin vermeniz gerekmektedir. İşitme ve / veya görme engelli öğrencilerin en az bir duyuyu etkili kullanamadıklarını dikkate alarak bu öğrencilerin etkili kullanabildikleri diğer duyuları harekete geçirmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, öğretim sırasında işitme engelli öğrenciler için görsel, görme engelliler için ise işitsel materyalden yararlanınız. Bu, özellikle dersinizin ana hatlarını vurgulamanız sırasında mutlaka yapmanız gereken bir uygulamadır.

8. Küçük grup çalışmaları: Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak çalışmalarını teşvik edin.

9. Bireysel görüşmeler: Özel gereksinimli öğrencilerin herhangi bir sorun karşısında sizinle kolaylıkla iletişim kurabilmelerini sağlayın. Bunun için belirli ofis saatleri belirleyip bunu özellikle engelli öğrencinize duyurun ve sizinle gerekli durumlarda görüşmesini teşvik edin.

10. Sınavlarda yararlanılacak stratejiler: Sınav süreci fakülte ve dersten sorumlu öğretim elemanının sorumluluğundadır. Bu nedenle alternatif sınav formatlarından yararlanması gereken özel gereksinimli öğrencinin bunu sınavdan en az 15 gün önce size haber vermesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde, öğrencinin başarısını en doğru şekilde değerlendirebilmeniz için hem siz hem de fakülteniz gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüsünüzdür. Sınav öncesi ve sınav esnasında yapılması gerekenler şunlardır.

 Özel gereksinimli öğrencilerin sınavlara etkili hazırlanmaları için sınav konularıyla ilgili sorular hazırlayarak öğrencilerin bu soruları çözmelerini isteyip onlara yanıtlarına ilişkin geri bildirim verebilirsiniz.

Sınavda ne beklediğinizi öğrencilere açık olarak anlatın. Örnek sorular çözerek iyi bir yanıtın ne olduğunu öğrencilerin fark etmelerini sağlayın.

Diğer öğrencilerle aynı zamanda ve ortamda sınav alamayacak öğrenciler için alternatif sınav yeri ayarlayın.

Uygun sınav formatına karar verme:

 Gerektiğinde Braille ya da büyük punto ile yazılmış sınav materyali hazırlayınız. Öğrencinin yanıtlarının Braille formatında olduğu durumlarda, bu format öğrencinin yazım hataları dikkate alınmadan normal yazıya çevrilir.

Öğrencinin sınavı bağımsız yanıtlamasının bilgisayarla mümkün olabildiği durumunda, öğrenciye bu olanak sağlanmalıdır. Yazım kurallarının dikkate alınıp alınmayacağı ise fakültenin ya da öğretim elemanının kararına bırakılır.

Üçüncü alternatif sınav formatı, yanıtların öğrenci tarafından, bilgisayara ya da sınav kağıdına yazan bir kişiye dikte ettirilmesidir.Yazım kurallarının dikkate alınmadığı sınavlarda tercih edilmelidir. Yanıtları dikte eden kişinin daha önce öğrenciyle birlikte çalışan bir okuyucu, not tutucu ya da bireysel çalışmış bir kişi olmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki formatlardan hiçbirinin uygun olmadığı durumlarda sözlü sınav ya da dönem ödevi gibi alternatif sınav formatları düzenleyin.

 Hangi alternatif sınav formatını kullanırsanız kullanın, bu format fakülteniz tarafından onaylanmış olmalıdır.

Öğrencilere performanslarıyla ilgili daha sık geribildirim verebilmek için daha sık sınav / değerlendirme yapın.

Bazı sınavlarda ek referans kaynaklar, ders notları ya da hesap makineleri gibi yardımcı materyal gerekebilmektedir. Bunların kullanılıp kullanılamayacağı sizin kararrınıza bağlıdır.

 Çeşitli nedenlerden dolayı engelli öğrenciler için sınavlarda ek süre gerekmektedir. Bu süre genellikle normal sınav süresinin 1.5 ya da 2 katıdır ancak ek süre her öğrenci için bireysel olarak tayin edilmelidir. Öğrencinin sınava geç kalması durumunda önceden belirlenen ek süre, sınavın olağan başlama saatinden itibaren hesaplanır.

Özel gereksinimli öğrenci alternatif sınav sisteminden yararlanıyorsa, sınıfın geri kalanıyla aynı gün sınava alınması esastır. Öğrenciyi farklı bir günde sınava alacaksanız, bunu yazılı bir dilekçeyle fakülte yönetimine önceden bildirmeniz gerekmektedir.

 Önemli not: Bazı engelli öğrenciler çeşitli nedenlerle yetersizliklerini ve destek gereksinimlerini size ve / veya fakülteye bildirmeyebilirler. Dersleriniz sırasında öğrencilerinizi iyi tanımaya çalışmanız bu öğrencileri fark etmenizi ve onları fakülte EDDH sorumlusuna başvurmaları için cesaretlendirebilirsiniz.

KAYNAKLAR
http://aeo.fas.harvard.edu/essential.html
http://aeo.fas.harvard.edu/instructional.html http://ada.osu.edu/resources/fastfacts/Syllabus_Statement.htm
http://ada.osu.edu/resources/fastfacts/Invisible_Disabilities.htm
http://www.montgomerycollege.edu/Departments/dispsvc/tch-accm.htm http://ds.uoregon.edu/DS_Pages/DS_InstrInfo.html
http://disabilityservices.unc.edu/help/faculty.html
http://www.asu.edu/studentaffairs/ed/drc/services_testing.htm
http://home.nau.edu/dr

BAĞLANTILAR

www.6nokta.org.tr/

SPOR KURULUŞLARI

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Ulus İşhanı A Blok Kat: 1 Ulus / Ankara

Telefon: 0312 311 01 64 Faks: 0312 310 13 65

İnternet sitesi: www.gesfed.com

 

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı

Hattat Halim Sokak Numara: 13 Kat: 3, Balmumcu / İstanbul

Telefon: 0212 274 10 32 - 0212 274 11 71 Faks: 0212 274 04 47

İnternet sitesi: www.tesyev.org

 

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı

Ulus İşhanı A Blok Kat: 1, Ulus / Ankara

Telefon: 0312 309 73 97 - 310 39 60 (206 - 221 - 222) Faks: 0312 311 68 52

E-posta: info@besf.org.tr

E-posta: bedenseleng@gsgm.gov.tr

E-posta: tbesfed@gmail.com

İnternet sitesi: www.besf.org.tr

 

Sakatlar Spor Kulübü

Telefon: 0212 534 11 94

 

GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANELERİ (Sesli Kitap)

 

Anadolu Üniversitesi Görsel ve İşitsel Bölüm

Anadolu Üniversitesi-Yunusemre Kampüsü-Kütüphane Binası-217 nolu oda.

Tel:02223350580-1742

İnternet sitesi:www.oob.anadolu.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi - Kuzey Kampüs - Kuzey Park Binası, 34342 Bebek / İstanbul

Telefon: 0212 359 7538

İnternet sitesi: www.getem.boun.edu.tr

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü

Atatürk Kitaplığı Görme Engelliler Bölümü

Mete Caddesi Numara:45, Taksim / İstanbul

Telefon: 0212 249 09 45 Dahili: 7537 Faks: 0212 251 79 72

E-posta: korlerbolumu@ibb.gov.tr

 

Beyazit Devlet Kütüphanesi Görmeyenler için Sesli Kitap Merkezi

Turan Emeksiz Sokak, Numara: 2/4, 34450 Beyazıt / İstanbul

(Beyazıt Meydanında ve Sahaflar Çarşısı yanındadır)

Telefon: 0212 522 31 67 - 519 38 83

 

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı

Mithatpaşa Caddesi Numara: 404/1, Asansor - Konak / İzmir

Telefon: 0232 483 30 23 Faks: 0232 446 46 31

E-posta: bilgi@turgok.org

İnternet sitesi: www.turgok.org

 

Patates Baskı

Perpa İş Merkezi, A-Blok, Kat: 11, Ana Hol, Numara: 1472

34385 Okmeydanı / İstanbul

Telefon: 0212 210 99 66 - 0212 210 99 67

İnternet sitesi: www.patatesprint.com.tr/seslikitap/

 

Bakırköy Belediyesi Körler Kütüphanesi

Telefon: 0212 660 52 97

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 

European Blind Union

İnternet sitesi: www.euroblind.org

 

World Blind Union

İnternet sitesi: www.euroblind.org

 

African Union of the Blind

İnternet sitesi: www.afub-uafa.org

 

Asian Blind Union

İnternet sitesi: www.abu-wbu.org

 

Latin-American Blind Union (ULAC)

İnternet sitesi: fbraille.com.uy/ulac

 

International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)

İnternet sitesi: www.icevi.org

 

ICEVI-Europe

İnternet sitesi: www.icevi-europe.org

 

International Blind Sport Federation

İnternet sitesi: www.ibsa.es

 

Vision 2020, The Right to Sight

İnternet sitesi: www.v2020.org

 

National Federation of the Blind (USA)

İnternet sitesi: www.nfb.org

 

K12 Academics, The Complete Education Job Resource Center

İnternet sitesi: www.k12academics.com/blind.htm

 

The Silva Project, Greece

İnternet sitesi: www.thesilvaproject.org

 

ENGELLİ BİLGİ SİTELERİ

 

Omurilik Felcine Kök Hücre Tedavisi

ABD de omurilik zedelenmelerinin tedavisi amacıyla ilk kez kök hücre çalışmalarına onay verildi.

Haber Detay:www.engellilersitesi.com

 

ENGELSİZ YAŞAM FUARI

 

Ülkemiz nüfusunun % 12.29’unu engelliler oluşturmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde engellilerin herkesten farksız yaşaması ve hayata uyumu için birçok çözüm, teknoloji ya da ürün tasarlanmış ve tasarlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde var olan yapının aksine ülkemizde engellilerin gerekli ürün ya da hizmetlere zahmetsizce ulaşmasını sağlayacak yeterince aktif referans noktaları bulunmamaktadır. Engelsiz Yaşam Fuarı, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan bu ürün, teknoloji ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak hedefiyle gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanacağı Engelsiz Yaşam Fuarı, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Belirlenen hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalarla;

 

    * Engellilerin ve engelli yakınlarının yenilik ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

    * Yerel yönetimlere engelliler için yaptıkları mimari ve kentsel düzenleme ve faaliyetlerle ilgili destek sağlamak, yeni girişimleri teşvik etmek,

   * Sivil toplum kuruluşları arasında etkileşimi güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlamak, Engelsiz Yaşam Fuarı’nın ana hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Engelsiz Yaşam Fuarı, 03 – 06 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Dünya Engelliler Günü’nde kapılarını ziyaretçilerine açacaktır. Engelsiz Yaşam Fuarı organizasyonunda, kendileri de özel olan ziyaretçiler fuar alanına son derece detaylı tasarlanmış özel bir organizasyonla getirilecektir.

Ayrıntılı Bilgi için:

http://www.engelsizyasamfuari.com/

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖZ ÖRNEKLER

 

*Anadolu  Üniversitesi   Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi’nde Örgün Bölüm’de okuyan görme engelli öğrenciler için 400 ün üzerindeki ders kitabı ve   yardımcı kitabın sayısal ortama geçirilmesi planlanmıştır.

Bilgisayardaki yazıları görme engellilerin alfabesine çeviren Braille ekran, klavye,Braille yazı ile döküm alabilen yazıcı,tarayıcı,yazıyı sese dönüştüren cihaz bulunmaktadır.Öğrenci gereksinim duyduğu kitabı taratmak sureti ile Türkçe okutup dinleyebilmekte,isterse Braille yazı sistemi ile döküm alıp okuyabilmektedir.

Öğrencilerin notlarını okutabilecekleri Arkadaş isimli kitap okuma makinesi tarayıcı gibi çalışarak 15-20 saniye gibi kısa bir sürede sesli olarak aktarabilmektedir.Cihaz bilgisayara bağlanabildiği gibi barkot okuyucu ve USB disk gibi cihazlarla uyumlu çalışmaktadır.Bu cihaz yardımı ile sayısal sesli kitaplık koleksiyonu genişletme çalışması yapılmaktadır.

Kütüphanemizin görsel ve işitsel bölümünde olan bu donanım görme engelli personelimiz tarafından yönetilmekte ve görme engelli öğrencilerimiz yine bu personel yardımıyla cihazların kullanımı yönünde eğitilmektedir.

http://www.kdm.anadolu.edu.tr

 

*Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı 2008 ocak ayında Açıköğretim Fakültesi’ne ait 20 katagoride 149 ders ile yayına girmiştir.Ders materyallerine erişebilmek için kayıt olmak gerekmektedir.Tamamen ücretsizdir ve hiçbir ön koşul gerektirmez.İlgi duyulan katagoride yer alan ders seçilerek o dersin Alıştırma, e-Ders, e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav ve e-Sesli Kitap bileşenlerinden oluşan e-Öğrenme içeriğine ulaşılabilir.Sesli kitap hizmeti görme engelli ve kitaplarını dinleyerek çalışmayı tercih eden öğrenenlere yönelik olarak sunulmaktadır.Sesli kitaplar MP3 formatıyla internet üzerinden bilgisayara indirilerek dinlenebilmekte,e-Sınav ile derse ait başarı düzeyini ölçülebilmektedir.

http://yunusemre.anadolu.edu.tr

 

*Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu 130 önkayıt başvuru puanı ile öğrenci almaktadır.Bir yıllık Türkçe hazırlık sınıfından sonra ön lisans da Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü, lisans da ise Grafik ve Seramik programında eğitim vermektedir.Tamamı işitme engelli 62 öğrencisi vardır.Yüksekokulda TÜBİTAK ve BAP Projeleri yürütülmektedir.

http://engyo.anadolu.edu.tr

 

Özürlüler'09  Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri

 

GENEL BİLGİLER                

Kongre Merkezi ve Tarih:

Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri; 11-12 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

Kongre Dili: Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacı olan oturumlarda simultane çeviri hizmeti verilecektir.

Bilimsel Program: Bilimsel program panellerden oluşmaktadır. Toplantılar 9:30- 18:00 arası gerçekleşecektir.

Önemli tarihler: Bildiri özetleri son gönderim tarihi 13 Kasım 2009 olarak belirlenmiştir.

Bildiri Kitabı: Kongrede sunulan bildiriler ve konuşma metinleri kongre sonrasında kitap haline getirilecektir.

Katılım Sertifikası: Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Davet Mektubu: Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Sunum Kabul Hizmetleri: Tüm konuşmacıların sunumlarını konuşma saatlerinden en az 1 gün önce kongre merkezinde sunum kontrol odasına teslim etmeleri rica olunur. Sunumlarda aksama olmaması için kontrollerin yetkili elemanlar ile birlikte yapılmasını rica ederiz.

Salon Teknik Ekipmanı: Tüm salonlarda LCD data projektör, bilgisayar, DVD player ile diğer standart ses ekipmanları bulunacaktır. Bilimsel programda görevli oturum başkanları ve konuşmacıların bu malzemeler dışındaki ihtiyaçlarını önceden bildirmeleri rica olunur.

Yaka Kartı : Tüm bilimsel ve sosyal toplantılara girişte görevliler tarafından yaka kartı kontrolü yapılacaktır.

Konaklama : Konaklama bilgi ve detayları için (0212) 340 5656 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için;

www.ozurlulerkongresi.org

İLETİŞİM

Birim Adresi: Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Giriş Kat 

Öğr. Gör. Dr. Ferhat KARAKAYA

Telefon: 0(354)217 89 91-1030

 E-posta: ferhat.karakaya@yobu.edu.tr

 

 

 

BAŞVURU VE İŞLEYİŞ

 • Akademik birimlerin bölümlerinde görevli Sınıf Danışman hocaları bölüme yeni gelen  öğrencilerden engel ya da hastalığından dolayı eğitim öğretim hayatında güçlük yaşayabilecek özel gereksinimli öğrenci varsa tespit eder.

 •  Sınıf danışman hocası Özel Gereksinimli bireyin engel yada hastalık durumu hakkında bilgi alır. 

 • Sınıf danışman hocası eğer hastalık ya da engelinden dolayı öğrencinin eğitim öğretim hayatında zorluklar yaşayabileceği eğitim öğretim hayatını sürdürebilmesi için   üniversitenin kendisi için düzenlemeler yapması gerektiği  ve ihtiyaç ve sıkıntıları konusunda öğrencinin  yardıma gereksinimi olduğunu tespit ederse öğrencinin  engel yada hastalığını belgelendirerek Engelsiz Bozok Üniversitesi Birimine başvurabileceğiyle ilgili bilgi verir.

 • Öğrenciye sınıf danışman hocası tarafından  Engelsiz Bozok Üniversitesi Birimiyle ilgi broşür verilir.

 • Öğrenci yetersizliği ve derecesi ile EBÜB’ ne başvurur.

 • Özel gereksinimli birey durumunu belgelendirerek birime başvurur ve kayıt formunu doldurarak kaydını yaptırır.

 • Öğrenci ve birim görevlisi   birlikte öğrencinin gereksinimleri üzerinde tartışarak karar verirler. Bu oturumlara öğrencinin danışmanı da katılır.

 • Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları ve sorunları tespit edildikten sonra ihtiyaç ve düzenlemelerin öğrencinin davam ettiği fakülte yada bölümle  ilgili olan kısmını sınıf danışman hocası kendi bölüm yetkililerine bildirerek gerekli düzenleme ve önlemlerin alınmasını sağlar.

 • İhtiyaç ve düzenlemelerin öğrencinin devam ettiği fakülte ya da bölümle ilgisi olmayan ve üniversite yöneticilerinin insiyatifi ile ilgili olan kısımları tespit edilir ve  yapılacak olan ilk Engelsiz Öğrenci Birimi toplantısında   öğrencilerin ihtiyaç ve gereksinimleri konuşulur ve bu ihtiyaç ve sorunların nasıl giderileceğiyle ilgili karara varılır.

 • Üniversitenin engelli danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen her bireyin öncelikle EBÜB’ne kaydını yaptırması gerekmektedir.