You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BAĞLI BİRİMLER

HALK BANKASI HESAP NUMARALARI
       
BİRİM ADI VERGİ NUMARASI İBAN  NO PARA BİRİMİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1860651181 TR720001200978500006000059 TL
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) D. S. İşl. 1860654006 TR890001200978500006000044 TL
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi D. S. İşl. 9820865364 TR120001200978500006000072 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D. S. İşl. 9820865356 TR820001200978500006000073 TL
Sürekli Eğitim Uyguma ve Araştırma Merkezi D. S. İşl. 1860662835 TR550001200978500006000074 TL
Eğitim Fakültesi D. S. İşl. 1860668952 TR600001200978500006000081 TL
Fen - Edebiyat Fakültesi D. S. İşl. 1860670593 TR330001200978500006000082 TL
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi D. S. İşl. 1860670810 TR870001200978500006000080 TL
Tıp Fakültesi D. S. İşl. 1860677322 TR280001200978500006000075 TL
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi D. S. İşl. 1860677987 TR060001200978500006000083 TL
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü D. S. İşl. 8240316187 TR920001200978500006000087 TL
Turizm Fakültesi Uygluma Oteli D. S. İşl. 8710883937

TR110001200978500010260912

TL

 

Görev Tanımı

GÖREVİ: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12, 13 ve 14’üncü maddesinde belirtilen görevler doğrultusunda çalışmaktadır.
İŞLETME MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ: - Döner Sermaye İşletmesinin İşletme Müdürü, rektör tarafından üniversite personeli arasından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır;
a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,
d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
e) Canlı ve cansız demirbaşlar ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak. - Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, tahakkuk memuru (Gerçekleştirme Görevlisi) tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memurluğu (Gerçekleştirme Görevlisi) İşletme Müdürü tarafından yürütülür.
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ VE SORUMLULUĞU
(1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.
(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de gerçekleştirme görevlisi olup, harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar.
(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.
(4) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar. (01 Mayıs 2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.)
KONTROL VE DENETİMİN AMACI
İşletmelerde kontrol ve denetimin amacı;
a) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) İlgili mevzuata uygun olarak faaliyet gösterilmesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
ç) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, sağlamaktır. (01 Mayıs 2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.)
ÖN MALÎ KONTROL
(1) Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri tarafından yerine getirilir.
(2) Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
(3) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri tarafından işletmenin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uygunluğu yönlerinden kontrol edilir.
(4) Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür.” şerhi düşülerek imzalanır.
(5) Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tabi tutulmuş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(6) Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi hâlinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tabi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir. (01 Mayıs 2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.)

Faaliyet Alanımız

Döner Sermaye İşletmesinin Faaliyet Alanları:

07 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen; 

" (1)  İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

             a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlar  ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

             b) Laboratuar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet – edavat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

             c) Birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak,

             ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların her türlü standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,

             d) Klinik, poliklinik ve laboratuarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, üretim ve bakımla ilgili faaliyetlerde bulunmak,

             e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

             f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak,

             g) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,

             ğ) Her türlü yayın ve basım işlerini yapmak."

İdari Personel

Nilüfer YORULMAZ

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Dahili No: 1212

E-Mail: nilufer.yorulmaz@bozok.edu.tr

Sözleşmeli Personel

Savaş KARAKUŞ

Şef

Dahili No: 1208

E-Mail: savas.karakuş@bozok.edu.tr

                                        


 Gökhan ÇELİKEL

Bilgisayar İşletmeni

Dahili No: 1208

E-Mail: gokhan.celikel@bozok.edu.tr

                                        


 Akif EROĞLU

Sürekli İşçi

Dahili No: 1208

E-Mail: akif.eroglu@bozok.edu.tr

Organizasyon Şeması

Stratejik Hedefler

Stratejik Hedefler

  • Eğitim ve öğretim hedefleri doğrultusunda gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.
  • Faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
  • Kamu zararı oluşturmadan kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanılarak kurum gelirini artırmak.

Hedefler

  • Üniversite döner sermayesine gelir getirecek faaliyetlerin bir programa göre düzenlenmesi,
  • Faaliyetlerle ilgili gerekli yasal mevzuatların incelenmesi ve gerekli dökümanların hazırlanması,
  • Yapılacak işlerle ilgili komisyonların belirlenmesi ve oluşturulması,
  • Yapılacak olan proje, deney ve eğitim gibi konuların değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yozgat Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin idari, malî ve teknik işlerini, yasal mevzuat ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürüterek, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırarak, teknolojik imkânlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak,  işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi bireyler oluşturarak, tüm çalışmalarında örnek bir işletme olmaktır.

Kalite Komisyonu

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU


Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Birim Kalite Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

 

Adı Soyadı Unvanı Komisyondaki Görevi
Nilüfer YORULMAZ İşletme Müdürü Başkan
Savaş KARAKUŞ Şef Üye
Gökhan ÇELİKEL Bilgisayar İşletmeni Üye

 

Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)