You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PERSONEL

        Dr. Öğr. Üyesi Ahmad ALSALEH

        ahmad.alsaleh@bozok.edu.tr

        Dahili: 6223

        Kişisel Sayfa İçin Tıklayınız

                         

 

              

                            

       Öğr. Gör. Aytül UZUN AKGEYİK

       aytul.uzun@bozok.edu.tr

        Dahili: 6222

       Kişisel Sayfa İçin Tıklayınız

     

 

 

 

       Öğr. Gör. Caner İLDEŞ

       caner.ildes@bozok.edu.tr

        Dahili: 6225

       Kişisel Sayfa İçin Tıklayınız

         

 

 

 

        Öğr. Gör. Dr. Emrah AKGEYİK

        emrah.akgeyik@bozok.edu.tr

        Dahili: 6221

        Kişisel Sayfa İçin Tıklayınız

           

 

 

 

          Öğr. Gör. Nurullah KARTALOĞLU

          nurullah.kartaloglu@bozok.edu.tr

          Dahili: 6226

          Kişisel Bilgiler Tıklayınız

 

                   

                                             

 

       Mühendis Zübeyde Deniz EKİNCİ

       z.deniz.ekinci@bozok.edu.tr

       Dahili: 6227

       Kişisel Bilgiler Tıklayınız

 

 

                   

       

                                     

      Şef Yetgin DEMİR

      yetgin.demir@bozok.edu.tr

      Dahili:6226

 

 

 

 

 

 

         Bilg. İşlt.  Kazım AYDOĞMUŞ

         kazim.aydogmus@bozok.edu.tr

         Dahili: 6213

         Kişisel Bilgiler Tıklayınız

 

 

                 

 

                    

         Sürekli İşçi (Temizlik Personeli) Mehmet VAROL

         mehmet.varol@bozok.edu.tr

         Dahili: 6211

         Kişisel Bilgiler Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

AKREDİTASYON

Test

BİLTEM Otomasyon

BİLTEM Otomasyon Sistemi Giriş: http://biltemlab.bozok.edu.tr

Yardım Videosu İçin Linke Tıklayınız.

İLETİŞİM

Adres       : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü 66200 /YOZGAT
Tel : +90 354 242 1119
Faks : +90 354 242 1124
E-Posta : biltem@bozok.edu.tr

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YOZGAT VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : 1860670810

MÜŞTERİ NO        : 25649132

HESAP NO            : 06000080

ŞUBE KODU          : 785

İBAN  NO              : TR870001200978500006000080

HALK BANKASI YOZGAT ŞUBESİ

Fatura, Proforma ve Numune Kabul İşlemleri İçin Dahili Numaramız: 6212, 6213

Laboratuvar Dahili
XRD 6231
XRF 6232
ICP-MS 6233
AAS 6234
Biyolojik Numune Hazırlama 6236
GC-MS/HPLC 6238
HEMS 6239
Genetik 6241
İleri Petrografi 6244
SEM 6245
Hücre Kültürü ve Mikrobiyoloji 6247

Yönetmelik

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırmak,

c) Ortak çalışma grupları oluşturmak ve verimli bir araştırma ortamı sağlamak,

ç) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek,

d) Bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek,

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olup bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuar altyapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak,

b) Öncelikle Üniversitedeki ve diğer bölge üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlamak,

c) Diğer kamu, sanayi ve özel sektör kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz isteklerini, Merkezin imkânları ölçüsünde değerlendirmek ve gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlamak,

ç) Bilimsel görüş sunmak, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak,

e) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuar ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanmak,

f) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuar ve birimler kurmak,

g) Disiplinler arası ve sanayi ile ortak projeler üretmek,

ğ) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak,

h) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(4) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı görevlendirilmemiş ise Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisi Rektör tarafından görevlendirilerek Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(5) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin her türlü bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezin ve Merkez personelinin etkin çalışmasını sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak,

f) Rektör tarafından Merkezin faaliyetleri ile ilişkili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından ve Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(5) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan davet edilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Merkez bünyesindeki laboratuarların çalışma prensipleri, laboratuarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak ve gerekli kararları almak,

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak,

d) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az yedi kişiden oluşur. Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısı Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.

(3) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna

bildirmek,

c) Merkez ile ilgili Üniversite içi ve dışı finans kaynaklarının daha verimli değerlendirilebilmesi amacıyla görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuar sorumluları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde bulunan laboratuarlara alanlarında uzman öğretim elemanları arasından Müdür tarafından üç yıl süreyle laboratuar sorumluları görevlendirilir.

(2) Laboratuar sorumluları, Merkez bünyesinde yer alan laboratuar ve cihazların etkin kullanımı ve işleyişinden, analizlerin hızla sonuçlandırılmasından ve deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre veya ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.

(3) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere, ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu tarafından yeni çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez faaliyetleri ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kalite Yönetim Politikamız

Organizasyon Şeması

Personel Görev Dağılımı

Personel Görev Tanımları İçin Tıklayınız.

Genel Bilgi

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM), Yükseköğretim Kurulu'nun 3 Eylül 2012 tarih ve 5728 sayılı kararıyla kurulmuş olup yönetmeliği 15 Ekim 2012 tarih ve 28442 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Merkez, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) Araştırma Altyapısı Projesi kapsamında Erdoğan Akdağ Kampüsünde toplam kullanılabilir alanı 3600 m² olan bir alanda inşa edilmiştir. 

BİLTEM, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesi, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

BİLTEM bünyesinde; Çok Amaçlı X-Işını Difraktometresi (MP-XRD), Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (WD-XRF), İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS), Hidrür Sistemli-Grafit Fırınlı-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (HG-GF-FAAS), Jel Geçirgenlik Kromatografisi/Boyut Ayırım Kromatografisi (GPC/SEC), İyon Kromatografisi (IC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), Hall Etkisi Ölçüm Sistemi (HEMS), Parçacık Görüntülemeli Stereo Hız Ölçme Sistemi (Stereo PIV), Dijital Görüntüleme Sistemli Polarize Araştırma Mikroskobu, katı ve sıvı numune hazırlamada kullanılan hassas teknolojik cihazlar yer almaktadır. Bu cihazların kurulumu ve eğitimleri tamamlanarak analizler yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca disiplinlerarası çalışmalarda en çok kullanılan Alan Emisyonlu-Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılım Spektrometresi (FE-ESEM-EDS) cihazının alımı da yapılmıştır. Bunun dışında ELISA ve Solar Simülatör cihazlarının satın alma işlemleri, kurulumları ve eğitimleri tamamlanmıştır. Ayrıca kurumumuz Kalkınma Bakanlığı 2018-2019 altyapı projeleri çerçevesinde 2 adet proje için daha desteğe uygun görülmüştür. Bu kapsamda her iki proje için (Akreditasyon ve Toksikoloji Laboratuvarının Geliştirilmesi altyapı projeleri)  en geç 2019 yılı sonunda tamamlanacak ve kurumumuz Akredite bir kurum haline gelecektir.  Bununla birlikte 2017 yılında kurulan Toksikoloji Laboratuvarının geliştirilmesi ile kurumumuz bu alanda önemli bir yere sahip olacaktır. 

 

Hizmet Envanteri

Hedefler

Dış Paydaş Anketi

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

•Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM), bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç ve cihaz ile birlikte Üniversitenin araştırma, geliştirme ve bilgi birikiminden faydalanarak ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ile aynı standartları yakalamak, ortak proje ve çalışmalarla uluslararası alanda ismini duyurma ilkesini amaç edinmiştir. Merkez sahip olduğu olanaklar ile üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunulmuştur.

  Vizyonumuz

•Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM), sahip olduğu teknik donanım ve altyapı ile bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırmaların yapılması, bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılması, ulusal ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesini hedeflemektedir.

  Değerlerimiz 

•Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık, Ulaşılabilirlik, Yenilikçilik, Verimlilik, Kalite, Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı

  Hedeflerimiz

•Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması,

•İhtisaslaşmanın sağlanması,

•İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın arttırılması sağlamak,

•Genel hizmet alanlarının verimliliğini arttırmak,

•Kullanılan cihaz ve materyallerin teknolojik gelişim sürecinde takibini sağlamak ve güncellemek ve yenilerinin temin edilmesini sağlamak.

Faaliyet Raporu

2017 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ!

2018 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ!

2019 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ!

2020 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ!

2021 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ!

İç Paydaş Anketi

Cihazlar

Cihaz Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayın

Tanıtım Filmleri

Staj Programı

Test

Yönetim

MERKEZ MÜDÜRÜ

 

Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ

Müdür V.

E-Posta:  tanzer.eryilmaz@yobu.edu.tr

Dahili No: 6201

Kişisel sayfa için tıklayınız...

 

 

 

 

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERBAKAN

Müdür Yardımcısı

E-Posta:  mustafa.erbakan@yobu.edu.tr

Dahili: 6202

Kişisel sayfa için tıklayınız...

 

 

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ

Başkan                  

Doç. Dr. Nesrin KORKMAZ

Üye

Doç. Dr. Ali AYDIN

Üye

Doç Dr. Yekta KARADUMAN

Üye

Doç. Dr. Mustafa KOCAKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yuşa ŞAHİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERBAKAN

Üye

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. GÜNGÖR YILMAZ ​ Rektör Yardımcısı/Başkan
Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT Üye
Prof. Dr. Orhan HAZER Üye
Prof. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU Üye
Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR Üye
Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN Üye
Doç. Dr. Hatice KANBUR ÇAVUŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERBAKAN Üye
Öğr. Gör. Dr. Yener Kortan TOSUN Üye
Ahmet ALATAŞ Üye
Faruk ANTEPLİOĞLU Üye

Analiz Talep Formu

SEM

XRD

XRF

GC - MS

ICP - MS

IC

HPLC

GPC - SEC

AAS

HEMS

Solar Similatör

TOC - TN

Genetik

DSC

Elısa (Mikro Biyoloji)

Radon

⇒ Elementler Analiz

Analiz Bedelleri

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 06.01.2022 tarihli ve 2022.001.004 nolu Kararı ile 2022 yılı Analiz Ücretleri gücellenmiştir. Ayrıca Yozgat Valiliği (Defterdarlık Gelir Müdürlüğü) ile yapılan yazışmalar neticesinde Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nün 03.12.2021 tarihli ve  E-46464534-045-18136 sayılı üstyazısında belirtilen görüş yazısına istinaden Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 06.01.2022 tarihli ve 01 sayılı toplantısında alınan 2022.001.004 sayılı kararına göre 2022 yılında TÜBİTAK ve BAP kapsamında yapılan analiz fiyatları KDV'den istisna tutulmuştur.

İncelemek İçin: Tıklayınız.

Genel

Test

Formlar

⇒ AAS TALİMATI

⇒ BİYOLOJİK MİKRODALGA YAKMA ÜNİTESİ CİHAZI TALİMATI​

⇒ ÇEVRESEL MİKRODALGA YAKMA ÜNİTESİ CİHAZI TALİMATI​

⇒ Depolama Talimatı​

⇒ DSC TALİMATI​

 GC MS  otoörnekleyici Kullanım  Talimatı​

⇒ GC MS Kullanım  Talimatı

⇒ GENETİK LABORATUVARI GENEL CİHAZLAR KULLANIM TALİMATI​

⇒ GPC - Talimat​

 HAFTALIK FAALİYET FORMU

⇒ HPLC Kullanım  Talimatı​

⇒ IC iyon kromatografisi TALİMATI​

​⇒ ICP-MS Talimat​

⇒ Kısmi Zamanlı Öğrenci Formu​

⇒ Malzeme Talep Formu​

⇒ Piyasa Fiyat Araştırma Görevlendirilmesi​

⇒ Satın Alma Talep Formu​

⇒ SEM - Talimat​

​⇒ Solar Simulator analizi için izlenmesi gereken adımlar​

 Sürekli İşçi Puantajı Örnek

⇒ Tedarikçi Bilgi Formu​

⇒ Temizlik İzleme Formu ARŞİV ODASI--1​

⇒ Temizlik İzleme Formu BAYAN--5​

 Temizlik İzleme Formu ÇAY OCAĞI--1​

​⇒ Temizlik İzleme Formu ELEKTİRİK ÜNİTESİ-1​

​⇒ Temizlik İzleme Formu ERKEK-5

​⇒ Temizlik İzleme Formu KORİDOR-5​

​⇒ Temizlik İzleme Formu LAB.-38

​⇒ Temizlik İzleme Formu MALZEME DEPOSU-1​

​⇒ Temizlik İzleme Formu OFİS-17​

​⇒ Temizlik İzleme Formu SANTRAL ODASI-1

​⇒ TemizlikTalimatı​

​⇒ Toplam Organik Karbon (TOC) ve Toplam Azot (TN) Sistemi   Talimatı​

​⇒ Toplantı Tutanak Formu​

​⇒ XRD TALİMATI​

⇒ XRF TALİMATI​

⇒ ANKET

KULLANILAN CİHAZLARDA GENEL PROSEDÜRLER

SAATLİK İZİN FORMU

Biltem Resim Deneme

 

Cihaz Listesi

  

Cihaz 2

Cihaz 2 özelliği

Doğrudan Temin -Satın ALMA

Staj Programı

Cihazlarımız

FE-ESEM-EDS

ÇOK AMAÇLI X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ (MP-XRD)

WD-XRF

HG-GF-FAAS

JEL GEÇ./ BOYUT AYRIM KROMATOGRAFİSİ (GPC/SEC)

İYON KROMATOGRAFİSİ (IC)

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)

HALL ETKİSİ ÖLÇÜM SİSTEMİ (HEMS)

PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ STEREO HIZ ÖLÇ. SİS.

DİJİTAL GÖR. SİS. POLARİZE ARAŞTIRMA MİKROSKOPU

ASİT SAFLAŞTIRMA SİSTEMİ

MOLEKÜLER ANALİZ VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

İNDÜKTİF EŞ. PLAZMA-KÜT. SPEKTROMETRESİ(ICP-MS)

GAZ KRAMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC) VE TOP. AZOT (TN) SİS.

KATI VE SIVI NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARLARI

 

 

 

 

YÜKSEK PERFOMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)

 

DOĞRUDAN TEMİN (SATIN ALMA)

BİTEM Otomasyon

BİLTEM Otomasyon Sistemi Giriş: https://biltemlab.bozok.edu.tr

İLETİŞİM

Adres       : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü 66200 /YOZGAT
Tel : +90 354 242 1119
Faks : +90 354 242 1124
E-Posta : biltem@bozok.edu.tr

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YOZGAT VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : 1860670810

MÜŞTERİ NO        : 25649132

HESAP NO            : 06000080

ŞUBE KODU          : 785

İBAN  NO              : TR870001200978500006000080

HALK BANKASI YOZGAT ŞUBESİ

Fatura, Proforma ve Numune Kabul İşlemleri İçin Dahili Numaramız: 6212, 6213

<table class="table table-striped" width:470px"="" style="max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">

Laboratuvar Dahili XRD 6231 XRF 6232 ICP-MS 6233 AAS 6234 Biyolojik Numune Hazırlama 6236 GC-MS/HPLC 6238 HEMS 6239 Genetik 6241 İleri Petrografi 6244 SEM 6245 Hücre Kültürü ve Mikrobiyoloji 6247

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ Müdür V. Birim Amiri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERBAKAN Müdür Yardımcısı Birim Kalite Sorumlusu
Öğr. Gör. Caner İLDEŞ Öğr. Gör. Üye
Yük. Müh. Zübeyde Deniz EKİNCİ Jeo. Yük. Müh. Üye
Yetgin DEMİR Şef Üye
Kazım AYDOĞMUŞ Bilg. İşlt. Üye