You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 


Değişim Programlarında Öğrencilik, Özel Öğrencilik ve Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik 

Örgün öğretim öğrencileri için değişim programlarında öğrencilik ve özel öğrencilik

Madde 17– (1) Ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumuna gidecek veya başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye gelecek örgün öğretim öğrencileri hakkında, Üniversite Senatosu karar verir.

(2) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların AKTS kredileri; kayıtlı olduğu akademik birimin yönetim kurulu kararıyla diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(3) Öğrencinin değişim programında veya özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.

(4) Değişim programı öğrencisi veya özel öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programda öğrenim gören öğrencinin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan diploma programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencinin; yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgelendirmesi ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgelendirmesi gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen sınav sonuç belgelerinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.

(8) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi nedeniyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığının ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(9) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(10) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin AKTS kredileri toplamı, Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince belirlenen bir yarıyılda alınabilecek azami kredi sınırını (45 AKTS) aşamaz.

(11) Öğrenci, özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumundan ders almak istediğinde; bu dersin zorunlu veya seçmeli olmasına bakılmaksızın, eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip olması, ders içeriklerinin en az %80 aynı olması koşuluyla dersleri Ders Transfer Formuna (EK-1) yazar, bu form ilgili Bölüm/Program muafiyet ve intibak komisyonu tarafından incelenir ve ilgili akademik birim yönetim kurulunda karara bağlanır.

(12) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversiteden diploma alamaz.


Diğer yükseköğretim kurumları örgün öğretim öğrencilerinin, Yozgat Bozok Üniversitesi örgün öğretim programlarından özel öğrenci olarak ders alması

Madde 18– (1) Öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders alabilmesi için başvurusunu, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yapması gerekir. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetim kurulu veya senatosunun, öğrencinin özel öğrenci olarak Yozgat Bozok Üniversitesine gönderilmesine ilişkin kararı Üniversiteye ulaştıktan sonra, öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, ilgili akademik birim yönetim kurulunun önerisiyle Senato tarafından verilir. Karar, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir.

(2) Başvuru belgelerinin, ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden en geç 3 hafta öncesine kadar Yozgat Bozok Üniversitesine ulaşması gerekir.

(3) Her yarıyıl için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya programın başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez. Kontenjanı aşan başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin GANO başarı durumu YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır. Sağlık sorunu olan veya Senato tarafından olağanüstü durumu olduğuna karar verilen öğrencilerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

(4) Özel öğrenci; Yozgat Bozok Üniversitesinin derse devam, sınav, disiplin ve benzeri kurallarına ilişkin yönetmelikler ve akademik takvim esaslarına uymak; öğreniminin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Öğrenci, özel öğrencilik süresi içinde tamamlanamayacak uygulama ve projelerde yer alamaz.

(6) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi, her yarıyılın sonunda Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(7) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uyarma cezası hariç suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya birim yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar alması hâlinde özel öğrenci statüsü sona erer.


Yozgat Bozok Üniversitesi örgün öğretim öğrencisinin, başka bir yükseköğretim kurumunun örgün programından özel öğrenci olarak ders alması

Madde 19– (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders almak isteyen Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi ilgili akademik birime başvurusunu yapar. Öğrencinin başvurusu, kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili akademik birim yönetim kurulunda karara bağlanarak, Senatoda onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Senatonun onayı sonrasında öğrenci, özel öğrenci olarak ders almak istediği ilgili yükseköğretim kurumuna başvurur ve o kurumun Senatosunun olumlu kararıyla özel öğrenciliği gerçekleşir.

(2) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyeti; Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu Yönergenin muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin hükümlerine göre, ilgili programın bağlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından, her dönemin sonunda karara bağlanır. Öğrencinin kabul edilen harf notları ilgili akademik birim tarafından ders transfer formuna işlenir ve transfer edilen dersler öğrencilerin not durum belgelerine aktarılır.

(3) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder.

(4) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi nedeniyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanelerinden son altı ayda alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller; terör, doğal afet vb. olağanüstü durumlar sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulu kararının olması.

c) Öğrencinin birinci derece yakınlarına bakmakla yükümlü olduğunun, birinci derece yakınlarına ilişkin son 6 ayda alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.


Yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme

Madde 20– (1) Öğrenci; yükseköğretim kurumlarının örgün öğretim yapan aynı düzeydeki programlarına, birden fazla kayıt yaptıramaz.

(2) Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açık öğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları ön lisans programından farklı olmak kaydıyla açık öğretim ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(3) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açık öğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açık öğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açık öğretim ön lisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından birini tercih ederler.

(5) Örgün öğretim ile birlikte açık öğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açık öğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz.