You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya yabancı uyruklu öğrenciler için Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

e) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.


Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret ve gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zorundadır. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl/yıl içinde derslere devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci belgesi verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile belirlenen süreler içinde ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 11 inci maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

İletişim
  • 0(354)217 89 91
  • Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
  • genel.sekreterlik@bozok.edu.tr
  • bozokuniversitesi@hs01.kep.tr