You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve AKTS kredisi uygulanır.

(2) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(3) Derslerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredisi, kredisi, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Öğretim programlarında yer alacak teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve AKTS kredilerinde gerek duyulması halinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce akademik birimler tarafından öğrencilere ilan edilir.

(6) Bir eğitim-öğretim programında teorik ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir yarıyılda 30, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde akademik birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans programları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli lisans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Teorik ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(9) Akademik birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(10) Uzaktan öğretim programlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(11) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı ve Senato kararıyla, öğretim programlarında mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS kredisinin %40’ına kadar olan kısmı uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(12) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı ve Senato kararıyla, öğretim programlarında örgün eğitimle yüz yüze yürütülen dersin bir kısmı, ders saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak kaydıyla uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(13) 11 inci ve 12 nci fıkralarda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(14) Yüz yüze verilen derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesi halinde, uzaktan öğretimle yürütülen bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.


Kredi hesabı

MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) 1 AKTS kredisi 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

b) Öğrencinin yapacağı stajlara AKTS kredisi verilir.

İletişim
  • 0(354)217 89 91
  • Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
  • genel.sekreterlik@bozok.edu.tr
  • bozokuniversitesi@hs01.kep.tr