You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ana Sayfa

Diploma Eki nedir

Diploma Eki, uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip basarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural dayatmayan bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından (Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO) ortaklasa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde diploma eki mezun olan tüm öğrencilere diplomayla birlikte ücretsiz olarak verilir.

Diploma Ekinin Öğrencilere Sağladığı Kazanımlar Nelerdir

 • * Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
 • * Öğrencinin akademik gelişimi ile yurtdışında edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin tam bir tarifi
 • * Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
 • * Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

Diploma Ekinin Kurumlara Sağladığı Kazanımlar Nelerdir

Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar. Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar. Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur. Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar. Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır. Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki Hangi Bölümlerden Oluşur

 1. * Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
 2. * Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
 3. * Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
 4. * Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
 5. * Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
 6. * Ek bilgiler
 7. * Diploma Ekinin resmî tasdiki
 8. * Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.Orijinal Diplomada adi verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir: http://www.enic-naric.net

Diploma Eki Ne Değildir

 • * Bir özgeçmiş (curriculum vitae, CV) değildir.
 • * Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.  
 • * Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, bilgi, beceri ve yetkinliklerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Bilgi, beceri yetkinliklerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki Hangi Zorluklara Cevaben Üretilmiştir

 • * Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • * Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
 • * Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • * Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Genel Kayıt ve Kabul Koşulları

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya yabancı uyruklu öğrenciler için Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

e) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.


Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret ve gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zorundadır. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl/yıl içinde derslere devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci belgesi verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile belirlenen süreler içinde ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 11 inci maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 


Değişim Programlarında Öğrencilik, Özel Öğrencilik ve Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik 

Örgün öğretim öğrencileri için değişim programlarında öğrencilik ve özel öğrencilik

Madde 17– (1) Ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumuna gidecek veya başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye gelecek örgün öğretim öğrencileri hakkında, Üniversite Senatosu karar verir.

(2) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların AKTS kredileri; kayıtlı olduğu akademik birimin yönetim kurulu kararıyla diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(3) Öğrencinin değişim programında veya özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.

(4) Değişim programı öğrencisi veya özel öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programda öğrenim gören öğrencinin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan diploma programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencinin; yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgelendirmesi ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgelendirmesi gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen sınav sonuç belgelerinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.

(8) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi nedeniyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığının ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(9) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(10) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin AKTS kredileri toplamı, Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince belirlenen bir yarıyılda alınabilecek azami kredi sınırını (45 AKTS) aşamaz.

(11) Öğrenci, özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumundan ders almak istediğinde; bu dersin zorunlu veya seçmeli olmasına bakılmaksızın, eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip olması, ders içeriklerinin en az %80 aynı olması koşuluyla dersleri Ders Transfer Formuna (EK-1) yazar, bu form ilgili Bölüm/Program muafiyet ve intibak komisyonu tarafından incelenir ve ilgili akademik birim yönetim kurulunda karara bağlanır.

(12) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversiteden diploma alamaz.


Diğer yükseköğretim kurumları örgün öğretim öğrencilerinin, Yozgat Bozok Üniversitesi örgün öğretim programlarından özel öğrenci olarak ders alması

Madde 18– (1) Öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders alabilmesi için başvurusunu, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yapması gerekir. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetim kurulu veya senatosunun, öğrencinin özel öğrenci olarak Yozgat Bozok Üniversitesine gönderilmesine ilişkin kararı Üniversiteye ulaştıktan sonra, öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, ilgili akademik birim yönetim kurulunun önerisiyle Senato tarafından verilir. Karar, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir.

(2) Başvuru belgelerinin, ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden en geç 3 hafta öncesine kadar Yozgat Bozok Üniversitesine ulaşması gerekir.

(3) Her yarıyıl için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya programın başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez. Kontenjanı aşan başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin GANO başarı durumu YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır. Sağlık sorunu olan veya Senato tarafından olağanüstü durumu olduğuna karar verilen öğrencilerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

(4) Özel öğrenci; Yozgat Bozok Üniversitesinin derse devam, sınav, disiplin ve benzeri kurallarına ilişkin yönetmelikler ve akademik takvim esaslarına uymak; öğreniminin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Öğrenci, özel öğrencilik süresi içinde tamamlanamayacak uygulama ve projelerde yer alamaz.

(6) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi, her yarıyılın sonunda Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(7) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uyarma cezası hariç suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya birim yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar alması hâlinde özel öğrenci statüsü sona erer.


Yozgat Bozok Üniversitesi örgün öğretim öğrencisinin, başka bir yükseköğretim kurumunun örgün programından özel öğrenci olarak ders alması

Madde 19– (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders almak isteyen Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi ilgili akademik birime başvurusunu yapar. Öğrencinin başvurusu, kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili akademik birim yönetim kurulunda karara bağlanarak, Senatoda onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Senatonun onayı sonrasında öğrenci, özel öğrenci olarak ders almak istediği ilgili yükseköğretim kurumuna başvurur ve o kurumun Senatosunun olumlu kararıyla özel öğrenciliği gerçekleşir.

(2) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyeti; Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu Yönergenin muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin hükümlerine göre, ilgili programın bağlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından, her dönemin sonunda karara bağlanır. Öğrencinin kabul edilen harf notları ilgili akademik birim tarafından ders transfer formuna işlenir ve transfer edilen dersler öğrencilerin not durum belgelerine aktarılır.

(3) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder.

(4) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi nedeniyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanelerinden son altı ayda alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller; terör, doğal afet vb. olağanüstü durumlar sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulu kararının olması.

c) Öğrencinin birinci derece yakınlarına bakmakla yükümlü olduğunun, birinci derece yakınlarına ilişkin son 6 ayda alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.


Yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme

Madde 20– (1) Öğrenci; yükseköğretim kurumlarının örgün öğretim yapan aynı düzeydeki programlarına, birden fazla kayıt yaptıramaz.

(2) Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açık öğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları ön lisans programından farklı olmak kaydıyla açık öğretim ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(3) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açık öğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açık öğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açık öğretim ön lisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından birini tercih ederler.

(5) Örgün öğretim ile birlikte açık öğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açık öğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz. 

Yurtdışı Öğreniminin Tanınması

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 


Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından örgün öğretime yatay geçiş

Madde 13– (1) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının teklifi ile Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan açılması hâlinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından bu uygulama esaslarında belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından kontenjan dâhilinde yapılacak kurumlar arası yatay geçişte, kurumlar arası yatay geçiş başarı koşulları aranır. Ancak, öğrenci yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programın ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip ise yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı ve kontenjan koşulu aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(3) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(4) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için ilan edilen en az veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

(5) Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili Türkçe olan programlara geçişinde; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı lisans ve ön lisans programları için en az “B2” düzeyinde Türkçe puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili İngilizce (%100 İngilizce) olan programlara geçişinde, Türkçe puan düzeyi (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bursuyla yerleşen öğrenciler hariç) aranmaz. Kısmen İngilizce (%30 İngilizce) olan programlara geçişte ise öğrencinin ”B2” Türkçe düzeyini belgelendirmesi zorunludur.

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının %15’ini geçemez. %15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e, virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin olarak; Yükseköğretim Kurulu, ek şartlar belirleyebilir.

(8) Yurt dışından yapılan başvurularda, okumuş olduğu bölüme ait ders içeriklerini gösteren doküman eklemesi, Türkçe tercümelerinin olması (yeminli tercüman), belgelerin aslı/noter tasdikli veya o ülkedeki Türk dış temsilciliklerimizden tasdikli sureti olması gerekir.

 

 

 

AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve AKTS kredisi uygulanır.

(2) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(3) Derslerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredisi, kredisi, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Öğretim programlarında yer alacak teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve AKTS kredilerinde gerek duyulması halinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce akademik birimler tarafından öğrencilere ilan edilir.

(6) Bir eğitim-öğretim programında teorik ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir yarıyılda 30, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde akademik birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans programları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli lisans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Teorik ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(9) Akademik birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(10) Uzaktan öğretim programlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(11) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı ve Senato kararıyla, öğretim programlarında mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS kredisinin %40’ına kadar olan kısmı uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(12) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı ve Senato kararıyla, öğretim programlarında örgün eğitimle yüz yüze yürütülen dersin bir kısmı, ders saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak kaydıyla uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(13) 11 inci ve 12 nci fıkralarda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(14) Yüz yüze verilen derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesi halinde, uzaktan öğretimle yürütülen bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.


Kredi hesabı

MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) 1 AKTS kredisi 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

b) Öğrencinin yapacağı stajlara AKTS kredisi verilir.

Akademik Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri


Üniversitemizde her sınıfa ya da belli sayıdaki öğrenci grubuna bir akademik personel danışman olarak görevlendirilmektedir. Danışmanlar, öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak, kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak, öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek, eğitim-öğretimle ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye yardımcı olmak, üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmekle görevlidir.

Yozgat Hakkında

YOZGAT HAKKINDA


Yüzölçümü: 14.074 km² 
Nüfus: 419 095 (2020)

İç  Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde, bir ilimizdir ve merkezi de aynı adla anılır. Yozgat şehri, Bozok yaylasının yüksek tepelerinden birinin eteğine kurulmuştur.

İl alanı, doğudan Akdağlar, güneyden ve batıdan Delice ırmağı vadisi, kuzeyden ise Deveci dağlarıyla çevrilidir. Bölge arazi itibarıyla genellikle dağlar ve vadilerle kaplıdır. Merkez ilçede yıllık sıcaklık ortalaması 9 derece civarındadır. Kuzeyindeki Çekerek vadisinde havalar biraz ılıman geçse de, İç Anadolu’nun tipik karasal iklimi hakimdir. 

Tabiat güzellikleri bakımından eşsiz bir yöredir burası. Akdağmadeni çevresindeki orman ve yaylalar, bitki örtüsü, su kaynaklarıyla cenneti andırır. Akdağ ormanları, av meraklılarının da uğrak yeridir. Aynı şekilde Yerköy-Şefaatli arasındaki Karanlıkdere, bağları –bahçeleri, yabani hayvanları ile görenlerin hayranlığını kazanır. Çekerek ve Delice çayları civarındaki mesire yerleri. Çayıralan Ormanları, Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy Kaplıcaları; ziyaret edilmeye değer dinlence yerleri ve şifa merkezidir.

İl merkezinin 4-5 km. kuzeybatısında Cehrilik denen bir gezinti yerinde, Gelin Kayaları vardır. İlk bakışta boynu bükük, eğilmiş bir kadına benzetirsiniz öndeki kayayı. Arkasındakiler ise bir düğün alayını andırırcasına sıralanır gider. Anlatılan bir hikâyeye göre Yozgat’ın yakın köylerinden bir kız, Yozgat’a gelin olmuş geliyormuş. Fakat bir derebeyi gönlünü kaptırmış kıza, yolda pusu kurmuş. Gelin alayı tam önlerinden geçerken, zorbalar üşüşmüşler gelin alayına. Kanlı bir dövüş olmuş. Gelin dayanamamış, ellerini semaya kaldırıp dua etmiş;

-Ulu Allah’ım. Beni bu haydudun eline düşürme. Benim yüzümden de kan dökülmesin. Ya uçup kuş olayım! Ya düşüp taş olayım!

O zaman orada bulunan herkes oldukları yerde taş kesilmişler. İşte bu yere Gelin Kayaları demişler.

Yerköy’deki Çapanoğlu Camisi,1749 tarihli en eski Çapanoğlu eseridir. Yine il merkezindeki bir adı da Ulu Cami olan Çapanoğlu Camisi, Mustafa Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Cevahir Ali Efendi Camisi, Başçavuşoğlu Camisi şehrin diğer ünlü gönül evleridir. Her üçü de 18.yy sonlarına yapılmış.  Cumhuriyet Meydanı’ndaki Saat Kulesi ise 19.yy sonlarına ait. Eski Belediye başkanlarından Tevfikzade Ahmed’in, Şakir Usta’ya inşa ettirdiği kule; yedi katlı tamamen kesme taşlarla örülmüş bir anıttır. Yine il merkezindeki Etnografya Müzesi olarak da kullanılan Nizamoğlu Evi iki katlı bir bina olup ahşap oymalarıyla ünlüdür. Milat öncesi ve sonrasına ait 4 bin eserin sergilendiği bu yapı.1871’de inşa edilmiştir.

Ancak Yozgat denince belki de ilk akla gelen yer Yozgat Çamlığı’dır Kısaca Çamlık adıyla bilinen bu yer: bitki örtüsü, böbrek rahatsızlıklarına iyi gelen su kaynakları, ağaçları ile cennet misali bir mesireliktir. Orta Anadolu’nun en eski, aranan, bir köşesidir. Şehrin birkaç km.uzağında,1360 m. yükseklikte, eskiden beri Yozgatlıların hatta çevreden gelenlerin yazı geçirdiği bir yayla durumundadır. Yakın zamanlara kadar halk, burada kiraladığı çadır ve barakalarda oturur, geceleri sazlı-sözlü toplantılar yaparmış. Her yıl Hıdırellezin ilk günü de burada eğlencelerle kutlanırmış. Karaçam, meşe ve ardıç ormanlarıyla cana can katan Çamlık.1956 yılında Milli Park haline getirilmiş. Ormanın kuruluşu, bugün bir efsaneyle dile getirilir.

Aşık kerem.”Aslı”sını ararken bir gün yolu Yozgat yakınlarındaki bu yamaca düşmüş. Aramış, sormuş derken, sevdiğine yine kavuşamamış. Bir çam dikmiş yamaca şöyle seslenmiş; Bu çamdan nice çamlar filizlensin, bir koruluk olsun, sazlar-sözler bizi anlatsın! İşte o gün bu gündür. Çamlık, bir sevda türküsüdür…”  

 

NÜFUS

Yozgat İlinin 13 ilçesi (Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy) vardır.

Yıllar Yozgat Türkiye

Yozgat Yıllık Nüfus Artışı

2008  484 206 71 517 100 -1,61%
2009  487 365 72 561 312 0,65%
2010  476 096 73 722 988 -2,31%
2011  465 696 74 724 269 -2,18%
2012  453 211 75 627 384 -2,68%
2013  444 211 76 667 864 -1,99%
2014  432 560 77 695 904 -2,62%
2015  419 440 78 741 053 -3,03%
2016  421 041 79 814 871 0,38%
2017  418 650 80 810 525 -0,57%
2018  424 981 82 003 882 1,51%
2019  421 200 83 154 997 -0,89%
2020  419 095 83 614 362 -0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barınma ve Beslenme

Barınma
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı birçok öğrenci yurdu Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir. Bilal Şahin Batı Kampüsü’nde 2.200 kişilik Yozgat ve Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu ile 2.000 kişilik Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu, 500 kişilik erkek öğrenci yurdu ile birlikte kampüs yakınında bulunan toplamda 1.600 kişilik Ahmet Efendi ve Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu, Esentepe mevkindede 750 kişilik erkek öğrenci yurdunda öğrencilerimize barınma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca tüm yurtlar kaloriferli ve banyolu olup binalarda sosyal ihtiyaçları giderecek imkanlar da bulunmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimiz özel yurtlarda da kalabilmekte ve ayrıca şehir merkezinde ev kiralama imkanı bulabilmektedir.


Beslenme
2009 yılının Kasım ayında  hizmete giren yemekhanemiz hem öğrenci hem de personelimize hizmet vermektedir. Yemekhanemiz personel ve öğrenci olmak üzere toplam 1.200 kişi kapasitelidir. Zemin + 2 kat’tan oluşan yemekhanenin fiziki alanı 6.100 m², oturum alanı ise 2.500 m²’dir. Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü’nde yer alan hijyenik mutfağımızda, diyetisyen ve gıda mühendisi kontrolünde yemeklerimiz hazırlanmaktadır. Menümüz Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne uygun olarak diyetisyen ve gıda mühendisimiz tarafından planlanmakta, üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartları ile yemek hizmetinden faydalanabilmektedir. Kart dolum merkezleri yemekhanelerimizin olduğu binalarda mevcuttur. Günlük yemek bedeli üniversitemiz senatosu tarafından belirlenmektedir.
Öğrencilerimiz yemek hizmeti ile ilgili görüşlerini, Merkezi Yemekhane’de bulunan dilek ve şikâyet kutusundaki formları doldurarak belirtebilirler.

Rektörün Hoş Geldiniz Mesajı

Misyon - Vizyon

Misyon

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

 

Vizyon

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.

 


Temel Değerler

• Adalet: Yozgat Bozok Üniversitesi bütün süreçlerinde, adaleti tesis etmeyi önemser.
• Özgürlük: Yozgat Bozok Üniversitesi, fikir ve vicdan özgürlüğünün bilimsel gelişmenin ve etkili öğrenmenin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanır.
• Hoşgörü: Yozgat Bozok Üniversitesi tüm süreçlerinde, paydaşlarını saygı, sevgi ve anlayışla kucaklar.
• Üretkenlik: Yozgat Bozok Üniversitesi bütün mensuplarının üretken olmasını ve bu sayede insanlığa değer katmalarını önemser.
• Girişimcilik: Yozgat Bozok Üniversitesi, paydaşlarının her türlü pozitif girişimcilik çabalarını tüm imkanlarıyla teşvik etmeyi önemser.
• Katılımcılık: Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimin karar alma, planlama ve uygulama süreçlerinde paydaşlarının katılımına büyük değer atfeder.
• Kalite Odaklılık: Yozgat Bozok Üniversitesi tüm süreçlerini kalite odaklı olarak yürütür.
• Çevreye Duyarlılık: Yozgat Bozok Üniversitesi bütün mensuplarıyla birlikte çevre ve doğaya saygılı, küresel çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir bir çevre anlayışını önemser.
• Hesap Verebilirlik: Yozgat Bozok Üniversitesi tüm süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaya büyük önem atfeder.

Sayılarla Bozok