Yozgat Bozok Üniversitesi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Üniversite Senatosunun 10.08.2018 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tamınlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesinin ön lisans ve lisans diploma programlarına yurtdışından öğrenci adayların başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci adayların, Yozgat Bozok Üniversitesinin önlisans ve lisans diploma programlarına başvuru koşullarını, başvuru işlemlerini, adayları seçme ve yerleştirme işlemleri ile ilgili konuları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönergede geçen:

(a)  Aday: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı programlara bu Yönerge esaslarına göre kabul edilen, ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan Türk veya yabancı uyruklu adayı,

(b)BOZOK TÖMER: Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

(c)  Fakülte: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülteyi,

(d)   Komisyon: Yozgat Bozok Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenciler değerlendirme komisyonunu,

(e)  Meslek Yüksekokulu: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,

(f)  ÖİDB: Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

(g)Yüksekokul: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı yüksekokulu,

(h)Program: Tanımlı bir müfredata göre yürütülen, önlisans ve lisans düzeyinde diploma derecelerine yönelik uygulanan eğitim-öğretim faaliyetlerini,

(i)  Rektörlük: Yozgat Bozok Rektörlüğünü,

(j)  Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

(k)Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

(l)  YBÜ YÖS: Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını

(m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjan

Madde 5- (1) Önlisans ve lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir ve Rektörlük ÖİDB tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.

(2) Önlisans ve lisans programları için belirlenen kontenjan ve başvuru koşulları YÖK’ün ve ÖİDB’nin internet sayfasından ilan edilir.

(3) Herhangi bir programa ayrılan kontenjanın boş kalması halinde bu kontenjan; Tıp ve Hukuk programlarına YÖK’ün onayı ile diğer programlara Senatonun kararı ile aktarılabilir. İlan edilen kontenjanın tamamının doldurulması şart değildir.

(4) Önlisans ve lisans programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı, bir önceki yıl merkezi sınavla öğrenci alan programların kontenjanlarının %35 sini aşamaz.

 

Başvuru koşulları

Madde 6- (1)  Başvuruları kabul edilecek adaylar;

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

(a) Yabancı uyruklu olanlar,

(b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde ''(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.'' hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

(c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

(d) (I) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine''

       (II) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

(e) T.C.  uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

(f) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

(2)   Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar;

(a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya  KKTC' de tamamlayanların,

(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin  (lise)  tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(c)  Bu maddenin 1. fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (bu maddenin 1. fıkranın d bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

(d)  Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

(e) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya bu maddenin 1. fıkrasının      (b)  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

(f)  Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda sahtekârlık yaptıkları saptananların,

(g)  Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

(3) Ön lisans ve lisans programları için YÖK tarafından tanımlanan adaylardan lise seviyesinde denkliği olan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olan ya da mezun durumda olan aday, Ek 1 'de yer alan sınavların/ diplomaların/madalyaların birinden belirlenen asgari puana sahip olduğu takdirde başvuru yapabilir.

(4) Başvuruların alındığı süre içerisinde bir aday, Ek l'de yer alan uluslararası sınavların/diplomanın yalnızca birini kullanarak tek bir başvuru yapabilir.

(5) Bu maddede sıralanan başvuru koşullarında YÖK tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, YÖK’ün almış olduğu kararlar geçerlidir.

 

Başvuru için kabul edilen sınavlar ve diplomalar           

Madde 7 - (1) Yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak lise bitirme ve üniversite giriş sınavları ile en az puanlar ve geçerlilik süreleri Ek-1’de belirtilmiştir.

(2) Ek-1’de belirtilen sınavlar dışındaki diğer sınavların başarı değerlendirmesi Komisyon tarafından yapılabilir.

(3) GCE AL/ASL sınavları ile başvuruda bulunacak olan adayın, tahmini puan ile yapacağı başvuru kabul edilmez.

(4) Ek 1 ‘de yer alan sınavların ve diploma notunun asgari puanlar ve bilim olimpiyat madalyaları Senato kararı ile belirlenir ve değiştirilebilir.

 

Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Türkçe Yeterlik Düzeyleri

Madde 8 - (1) Üniversitenin Öğretim dili Türkçe’dir. Öğretim dili Türkçe ve tamamen/kısmen yabancı dilde olan bölüm/programlara başvuran öğrencilerden Türkçe yeterliklerini belgelemeyen öğrencilerin Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOZOK TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe Seviye Tespit/Muafiyet ya da Türkçe Dil Yeterlik  (Diploma) sınav sonucuna göre belirlenir. Başarılı olabilmek için C1 düzeyinde en az 70 puan almak gerekir.

(2) Üniversitemizdeki öğretim dilinin Türkçe veya tamamen/kısmen yabancı dilde olduğu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitimleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri BOZOK TÖMER tarafından değerlendirilir.

(3) Türkçe Yeterlik Düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına–Common European Framework (CEF) uyumlu olmak üzere altı farklı seviyedeki içerikten oluşan sistem uygulanır.

A Dil Düzeyleri:

A1: Başlangıç (Breakthrough)

A2: Orta Altı (Waystage)

B Dil Düzeyleri:

B1: Orta (Threshold),

B2: Orta Üstü (Vantage)

C Dil Düzeyleri: 

C1: İleri (Effective Operational Proficiency)

C2: Yeterli (Mastery)

(4) C1 Dil düzeyinde belgeye sahip olanların Türkçesi yeterli sayılır ve BOZOK TÖMER’in denklik değerlendirmesi ve onayı ile öğrenime başlayabilir.

(5) Öğretim dilinin Türkçe veya tamamen/kısmen yabancı dilde olduğu programlarda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitimleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri BOZOK TÖMER tarafından değerlendirilir. Dil dersleriyle ilgili  “Öğretim Ölçme-Değerlendirme İşleyişi” BOZOK TÖMER tarafından belirlenen ölçütlerde yapılır.

(6) Öğretim dili Türkçe ve tamamen/kısmen yabancı dilde olan bölüm/ programlara başvuran öğrencilerden Türkçe yeterliklerini belgelemeyen öğrencilerin Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOZOK TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe Seviye Tespit/ Muafiyet ya da Türkçe Dil Yeterlik(Diploma) sınav sonucuna göre belirlenir. Başarılı olabilmek için C1 düzeyinde en az 70 puan almak gerekir.

(7) C1 düzeyinde en az 70 puan alan öğrencilerin Türkçesi yeterlidir ve kayıt oldukları bölüm/programlarda öğrenime başlayabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Türk öğrencilerle birlikte ortak zorunlu Türk Dili derslerini almakla yükümlüdürler.

(8) Türkçe Seviye Tespit/ Muafiyet ya da Türkçe Dil Yeterlik Sınavından (Diploma) BOZOK TÖMER Yönetim Kurulunun belirlediği düzeye ait notu alamayan öğrenciler ise BOZOK TÖMER tarafından düzeylerine göre Türkçe hazırlık programlarına alınır veya kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarca Türkçe dil yeterliklerini tamamlamak üzere bir yıl süreyle izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır.

(9) İzinli sayılan öğrenciler bu süre içinde BOZOK TÖMER Türkçe Dil Yeterlik Sınavından(Diploma) veya BOZOK TÖMER tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden, BOZOK TÖMER tarafından kabul edilen düzeyde puan alarak başarılı oldukları takdirde Türkçe hazırlık yükümlülükleri ortadan kalkan öğrenciler veya BOZOK TÖMER Türkçe Hazırlık eğitimini tamamlayıp Türkçe hazırlık sınıfından mezun olan öğrenciler kayıt oldukları bölüm/programlardaki eğitimlerine başlarlar.

(10) Bir yılın sonunda yerleştiği programda eğitime başlaması BOZOK TÖMER tarafından uygun görülen ve Türkçe Dil Yeterlik Belgeleri BOZOK TÖMER tarafından onaylanan öğrenciler, belgelerini eğitim-öğretim yılı ders kayıt tarihi başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerden bir yılın sonunda Türkçe Yeterlilik Belgesini sunamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Türkçe Hazırlık Sınıfı Öğretim esasları BOZOK TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) Dil öğretim süresi, öğrencinin kaydolacağı bölümün öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenci bu süre içinde de BOZOK TÖMER Yönetim Kurulunun belirleyeceği kurs ücretini ödemekle yükümlüdür.

(13) Öğrencilerin diğer kurumlardan aldıkları Türkçe Dil Yeterlik Belgelerinin denklik değerlendirmesi ve onayı BOZOK TÖMER tarafından yapılır. Bu öğrenciler kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(14) Türkiye Bursu, uluslararası burslar vb. burs programlarıyla Üniversitemize kabul edilen öğrencilerle ilgili kararlarda söz konusu burs programlarının dille ilgili kuralları dikkate alınır.

 

Başvuru süreci ve gerekli belgeler

Madde 9- (1) Başvurular, üniversitenin web (www.bozok.edu.tr) sayfasında her yıl Temmuz ayında duyurulan tarihlerde Rektörlük ÖİDB’ye kişisel, posta yolu ile veya online (çevrim içi)  olarak duyurulan usullere göre yapılır.

(2) Başvuruların kabul süresinde, evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır.

(3) Gerekli belgeleri başvuru süresi içinde teslim etmeyen ya da posta yolu ile evrakları ulaşmayan ve başvuru koşullarını sağladığını belgeleyemeyen adayların başvuruları işleme konulmaz.

(4) Kontenjanlara, Ek-1’de belirlenen taban ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler.

(5) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar başvuru kılavuzunda üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

(6) Adaylar, ilan edilen kontenjanlardan, başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği en fazla 10 (on) adet tercih yapabilir.

(7) Tercihler online olarak yapılır. Başvuruda ön kayıtta istenen evraklar sisteme taratılıp kaydedilir. Bu evraklar orijinali kesin kayıtta teslim edilir.

(8) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(9) Başvurularda;

(a) Ek-1 'de yer alan sınavlardan/diplomadan asgari puana sahip olduğunu gösterir belgeyi,

(b) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfasının/sayfalarının örneğini,

(c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneğini,

(d) Tüm dersleri ve notları gösterir resmi not döküm belgesini (transkript) (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir),

(e) Yurtdışından alınan lise diploması için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan lise denklik belgesini,

(f) 4,5x6 cm boyutlarında, renkli, son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafı,  

(g) Ülkemizde öğrenimini sürdürmek için Üniversiteden maddi talebinin olmayacağını, giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduğunu ve Senato tarafından belirlenen maddi güvence bedeli ile öğrenim ücretini karşılayabileceğini ispatlayıcı belgeyi, usullere uygun olarak teslim eden adayın başvurusu dikkate alınır.

(h) Süresi dışında onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(ı) Adayın, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir tutarsızlık olduğunun tespit edilmesi hâlinde, adayın başvurusu, programa kaydını yaptırmış olsa da geçersiz sayılır.

 

Değerlendirme ve kabul

Madde 10- (1) İlan edilen kontenjanlara başvuran adayların değerlendirilmeleri ve programlara yerleştirme işlemleri Rektörlük tarafından oluşturulan Komisyon tarafından yapılır. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Gerek görüldüğünde Ek kontenjanlar da ilan edilebilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla BOZOK YÖS, Ülkemizin Diğer Devlet Üniversitelerinin YÖS,  uluslararası sınavlardan alınan puanlar, madalya türü,  diploma notu, tercih sırası ve mezuniyet tarihi dikkate alınır. Aynı anda hem YÖS, hem uluslararası hem de diploma notu ile başvuru yapılamaz.

(3) İlan edilmiş kontenjanlara başvuran adaylar; Ek-1'de adı geçen sınavlar ve tercihleri dikkate alınıp yerleştirilir. Puanların eşitliği halinde yaşı küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir. Bir program için ilan edilen kontenjanlara kabul edilen öğrencilerin eşit puanlara sahip olması durumunda farklı ülkelerden olması dikkate alınır.

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayın, ilgili program için yapılacak olan özel yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

(5) Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sıraları esastır. Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölüme asıl ya da yedek listesinde yer alamaz.

(6) Başvurdukları programın kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl aday kazanmış olduğu programa belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder.

(7) Üniversitemiz kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen üniversitemizin yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(8) Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik, yanlış beyanda bulunan, ya da imzalamayan adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır.

(9) Belirlenen asıl aday listesi kadar da yedek aday belirlenebilir.

(10) Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

(11) Adayın istemesi halinde önlisans ya da lisans programlarına başvurusu kabul edilenlere Rektörlük ÖİDB tarafından elektronik posta ile kabul yazısı gönderilir.

 

Sonuçların açıklanması ve kayıt

Madde 11- (1) Önlisans ve lisans programlarına yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçlarına ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler Üniversitenin internet (www.bozok.edu.tr)  sayfasından duyurulur.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir.

(3) Sonuçlar açıklandıktan sonra “doğrulama mektubu (confirmation letter)” göndererek kayıta geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal edilir.

(4) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Rektörlük ÖİDB tarafından yapılır.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan aday, duyuruda belirtilen tarihlerde Rektörlük ÖİDB'ye şahsen başvurarak kayıt olur. Posta yoluyla ya da adayın dışında başka biri aracılığı ile kayıt yapılmaz. Adayın Üniversite Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer alan mazeretlerden birini belgeleyen adayın yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri veya Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından verilen vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler kayıt yaptırabilir.

(6) Başvuran veya gelen öğrenciler değişik konularda bilgi alış-verişinde bulunmak üzere üniversite bünyesinde oluşturulan Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi’ne başvururlar.

(7) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

(8) Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra bir ay içerisinde önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerin Rektörlük ÖİDB’den alacağı Yabancı öğrenciler İçin İkamet Bilgi Formu ile İl Göç İdaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

Madde 12- (1) Uluslararası Öğrenci başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından veya Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi web sitesinden ulaşılabilir).

(2) Ortaöğretim (lise)  diplomasının aslı (noterden onaylı tercümesi) ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,

(3) Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir. (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

(4) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden veya konsolosluk onaylı fotokopisi.

(5) Sınav sonuç belgesinin (YÖS,  SAT1, ACT vb.) aslı (İlgili makamlarca onaylı mühürlü),

(6) Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna Kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

(7) Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

(8) Yabancı Dil Eğitimi programlarını kazanan adaylar veya zorunlu hazırlık olan programları kazanan adaylar Uluslararası geçerliği olan Yabancı Dil-Türkçe Yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

(9) C1 düzeyinde Türkçe dil yeterlik belgesi veya diploması (Bu belgeler BOZOK TÖMER Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır.)

(10) Türk uyruklu olup bu Yönergenin 6. Maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)

(11) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.

(12) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge,

(13) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği,
(14) Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet tezkeresinin fotokopisi  (ortaöğrenimini (lise)  Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında öğrenim vizesi aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler),
(15) Yeni çekilmiş 3,5×4,5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
(16) Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı (Adayın adına açılacak olan hesapta katkı payının 4 katı kadar para bulundurulduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi)

(17) Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası,

(18) Genel Sağlık Sigortası: Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

(19) Üniversite web sayfasında Rektörlük ÖİDB tarafından yapılacak duyuruda bu maddede belirtilen belgelerden başka belgeler kayıtta veya başvuruda talep edilebilir.

 

Öğretim

Madde 13 - (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe’dir. Öğretim dili Türkçe olan ya da tamamen/kısmen yabancı dilde olan programlara kayıt olan öğrenciler, BOZOK TÖMER Müdürlüğü tarafından yapılan Türkçe Dil Yeterlik (Diploma) ya da düzey belirleme sınavlarından (sene başı STS/Muafiyet Sınavı) aldıkları sonuca göre lisans öğrenimine başlar. Kayıt olan her adayın bu sınava girmesi zorunludur. C1 Türkçe Yeterlik belgesi bulunan adayların denklik ve onay işlemleri BOZOK TÖMER Müdürlüğü tarafından yapıldığı taktirde sınava girme zorunluluğu ortadan kalkar.

(2) Türkçe dil yeterliği bulunmayanlara bir yıllık Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (BOZOK TÖMER) tarafından yapılır. Bu eğitim sonucunda girdikleri sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Öğrencilik hakları

 

Madde 14- (1) Bu Yönerge esaslarına göre Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, diğer Türk vatandaşı öğrenciler ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Üniversite bünyesindeki derslikler, kütüphane gibi eğitim birimleri ve her türlü sosyal imkânlardan faydalanabilirler.

 

Mali hükümler

Madde 15- (1)  Kendi imkânlarıyla veya bursu kesilen bu Yönerge esaslarına göre Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden her yıl için alınacak katkı payı miktarı ve öğrenim ücreti Bakanlar Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde eğitim öğretim yılı başlamadan Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Öğrenciler kabul edildikleri programlara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda bulunabilirler. Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayan öğrenciler için öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmaz.

 

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 16- (1) Bu Yönergede Hüküm Bulunmayan Hâllerde Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İlgili Mevzuat Hükümleri İle Yükseköğretim Kurulu Ve Senato Kararları Uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 17- Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunca, 11.02.2010 Tarih ve 02 Sayılı Toplantısında Kabul Tarihinde Kabul Edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” Yürürlükten Kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunca Kabul Edildiği Tarihte Yürürlüğe Girer.

 

Yürütme

Madde 19-  Bu Yönerge Hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yürütür.

 

 

 

Ek 1- Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Uluslararası Sınavlar/Diplomalar.

Sınavın Adı

Açıklama

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi

BOZOK YÖS/DİĞER DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YÖ SINAVI

Üniversitemiz ve Türkiye’deki Üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Kabul Sınavları

Genel Yetenek Testinden En Az Puan

40

100

2 yıl geçerlidir

ABITUR

Almanya ve Avusturya’da uygulanan lise bitirme sınavı

En fazla 4/en yüksek not 1

4

1

Lise bitirme sınavı (süresiz)

ACT

American College Test

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) En az

21

36

Üniversite Giriş Sınavı
2 yıl geçerlidir

ATTESTAT

ATTESTAT (Certificate of Secondary Education)

En az

3

5

Lise bitirme sınavı (süresiz)

DİPLOME DEBİRESTAN

VE PİŞDANEŞGAHİ

İran’da lise diploma notu

Ortalaması en az ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az

12

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

GCE (A LEVEL) SINAVI

General Certificate Education

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki konuda A seviyesi

2

5

Lise bitirme sınavı (süresiz)

GAOKO

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programın puan türünde en az

480

750

Üniversite Giriş Sınavı
2 yıl geçerlidir

IB

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate)

Diploma notu en az

28

42

Lise bitirme sınavı (süresiz)

MATURA

Matura derecesi

4 (Geçilir)/en yüksek not 1

4 (Geçilir)

1

Lise bitirme sınavı (süresiz)

NVQ

National Vocational Qualification

Seviye

3

5

Ulusal Meslek Sınavı

(2 yıl geçerli)

ÖSYS Sınavları

Türkiye’de yapılan Yükseköğretime Giriş

Başvurduğu bölüm/program için oluşan taban puanına sahip olmak

 

 

Üniversite Giriş Sınavı
(1 yıl geçerli)

SAT 1

Scholastic Assessment Test

En az toplam puan

1000

1600

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

En Az Matematik Puanı

500

800

ULUSLARARASI BİLİM
OLİMPİYATLARI

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Altın, gümüş, bronz madalya

AFGANİSTAN KONKUR

KONKUR General State Examination

En az

250

350

Üniversite Giriş Sınavı
(2 yıl geçerli)

ABD

ABD Lise diploması

Diplomaya sahip olmak

ANGOLA

Angola Habilitaçao/Diploma de Ensino Medio

Diplomaya sahip olmak

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Matura Diploması

Diplomaya sahip olmak

ARJANTİN

Arjantin Baccalaureate

 

50

100

 

AZERBAYCAN TQDK S

TQDK (Talebe Qabulu üzre Dövlet Komissiyası) tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı

Başvurduğu bölümle ilgili alandan en az

200

700

Üniversite Giriş Sınavı
(2 yıl geçerli)

AVUSTURALYA

Avusturalya Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

AVUSTURYA

Avusturya Matura diploması

Diplomaya sahip olmak

BANGLADEŞ

Bangladeş Lise Bitirme Diploması

 

60

100

 

BELÇİKA

Belçika Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

BENİN

Benin Baccalaureate

En az

10

 

 

BEYAZ RUSYA

Beyaz Rusya Merkezi sınavı

 

350

600

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Tawjihiyya/General Secondary Education certificate

 

50

100

 

BOLİVYA

Bolivya Bachiller/Tecnico Certificado de estudios

 

50

100

 

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

BREZİLYA

Brezilya Lise diploması

Diplomaya sahip olmak

BULGARİSTAN

Bulgaristan Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

BURKİNA

Burkina Faso Baccalaureate

En az

10

 

 

CEZAYİR BAKALORYA

Cezair’de yapılan Bakalorya sınavı (Baccalaureat de I’Enseignement Secondaire)

En az

10

20

Lise Bitirme Sınavı (süresiz)

ÇAD

Çad Baccalaureate

En az

10

 

 

DANİMARKA

Danimarka Beviz/ Diploma

Diplomaya Sahip olmak

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dominic Cumhuriyeti Bachillerato

En az

50

100

 

ENDONEZYA UAN/UN

Endonezya Ujian Akhir National

En az

33

60

Üniversite Giriş Sınavı
(2 yıl geçerli)

ETİYOPYA

Etiyopya Yükseköğretim giriş sınavı

 

60

100

 

FAS BAKALORYA

Fas’ta yapılan Bakalorya sınavı

En az

11

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

FRANSA BAKALORYA

Fransız Bakaloryası (French Baccalaureate)

Diploma notu en az

10

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

FİLİSTİN

Filistin Tawjihi

 

70

 

 

FINLANDIYA

Finlandiya Matriculation Sınavı/
Ylioppilastutkintotodistus

En az

4

7

 

GANA

Gana WAEC

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi almak

GİNE

Gine Baccalaureate

 

50

100

 

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika Senior certificate, matrix

7 dersten en az altısından başarılı olmak

GÜNEY KORE

CSAT

 

400

 

 

GÜRCİSTAN

Gürcistan Ulusal Sınavı

 

250

 

 

HAITI

Haiti Baccalaureat

 

50

100

 

HİNDİSTAN

Lise diploması

 

60

100

 

HOLLANDA

Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

HONG KONG

Hong Kong İleri Seviye Sınavı (HKCEE) Hong Kong Ortaöğretim Mezuniyet sınavı (HKALE)

Matematik ve Liberal Studies minimum D Seviyesi

IRAK

Irak-Al-Edadiyah

 

70

 

 

İNGİLTERE

İngiltere General certificate of Education Advanced Level

Diplomaya sahip olmak

İSRAİL

İsrail Teudat Bagrut

 

50

100

 

İSPANYA

İspanya (Spain) Baccalaureate

 

50

100

 

İSVİÇRE

İsviçre Matura diploma

 

50

100

 

İTALYA

İtalya Matura diploma

Diplomaya sahip olmak

JAPONYA

Matura diploma

Diplomaya sahip olmak

CAMBODIA

Cambodia- Baccalaureate

 

50

100

 

KAMERUN

Kamerun- Baccalaureate

 

11

 

 

KANADA

Kanada Lise diploması

 

60

100

 

MONTENEGRO

Diploma Record of study

Diplomaya sahip olmak

KATAR

Katar Al-Thanawila Aama Qatari

 

60

100

 

KAZAKİSTAN

Ulusal Üniversite Testi

 

50

120

Üniversite Giriş Sınavı
(2 yıl geçerli)

KAMERUN

Kamerun Baccalaureate

En az

10

 

 

KENYA

Kenya eğitim Sertifikası

 

C+

 

 

KIRGIZISTAN ORT SINAVI

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı

En az

120

250

Üniversite Giriş Sınavı
(2 yıl geçerli)

KOSOVA-MAKEDONYA

Kosova ve Makedonya’da yapılan olgunluk sınavı

En az (%)

40

100

Lise bitirme sınavı (süresiz)

KOLOMBIA

Kolombia Baccaulaureate

 

50

100

 

KONGO DEMOKRATİK

CUMHURİYETİ

Demokratic Congo Republic Examen D’etat

En az

50

 

 

KÜBA

Küba Diploma de Techinco de Segundo grau

 

50

100

 

KUVEYT

Kuveyt Merkezi Lise Bitirme sınavı

En az

160

240

 

LETONYA

Letonya Lise Diploması

 

6

 

 

LİBYA BAKALORYA

Libya’da yapılan AL-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific) en az

180

240

Lise bitirme sınavı (süresiz)

Sosyal Dalda en az

170

240

LÜBNAN BAKALORYA

Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavı

(Baccalaureate Libanais)

Başvurulan bölümle ilgili sınavdan alınan sınav not ortalaması en az (20’lik sistemde ise)

12

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

 

Başvurulan bölümle ilgili sınavdan alınan sınav not ortalaması en az (100’lük sistemde ise)

65

100

LİBERYA

Liberya Batı Afrika Ülkelerinde Yapılan sertifika sınavı (WAEC) (WASSCE)

Altı konunun her birinden en az C seviesi

MACARİSTAN

Macaristan Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

MADAGASCAR

Madagascar Bacclaureate

 

11

 

 

MAKEDONYA

Merkezi Lise bitirme (Matura) Sınavı

 

50

100

Lise bitirme sınavı (süresiz)

MALI

Mali Baccalaureate

 

11

 

 

MALAWI

Malawi School Certificate of Education Exam (MSCE)

 

C

 

 

MALEZYA

Malezya Sijil Pelajaran Malaysia/Malaysia eğitim sertifikası/Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia/ Malaysia Lise Sertifikası

 

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

 

MEXICO

Mexico Baccalaureate

 

50

100

 

MISIR

Mısır The Thanaweya A ‘ama General Public Examination

 

50

 

 

MOLDOVA

Moldova Baccalaureate exam

 

7

 

 

MORİTANYA

Moritanya Lise diploması

 

50

100

 

MOZAMBİK

Mozambik lise diploması

Diplomaya sahip olmak

MYANMAR

Myanmar Basic Education Standart Exam (Matriculation)

 

60

100

 

MOĞOLİSTAN

Moğolistan Üniversite giriş sınavı Konkurs

En az

600

 

 

MOROCCO

Morokko Baccalaureat

 

11

 

 

NEPAL

Nepal Lise Diploması

 

60

100

 

NİJER

Nijer Baccalaureate

 

11

 

 

NİJERYA

WAEC sınavı

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi almak

NİJERYA

JAMP sınavı

 

185

 

 

ORTA AFRİKA

Orta Afrika Baccalaureate

 

10

 

 

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan certificate of secondary education

 

3

 

 

PAKİSTAN

Pakistan Lise Diploması

 

60

100

 

PANAMA

Panama Baccalaureate

 

50

100

 

PAPUA YENİ GİNE

Papua Yeni Gine Lise diploması

 

50

100

 

PERU

Peru Bachillerato/Tecnico

 

50

100

 

POLONYA

Polonya Matura diploması

Diplomaya sahip olmak

PORTEKİZ

Portekiz Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

PHILIPINLER

Philipinler Kativayan (High School Diploma)

Diplomaya sahip olmak

ROMANYA

Romanya Diploma de Baccalaureate

 

6

 

 

RUSYA
EGE

Rusya Federasyonu Üniversite Giriş sınavı

En az

42

 

Üniversite giriş sınavı
(2 yıl geçerli)

RUANDA

Raunda Lise Diploması

 

60

100

 

SAUDİ ARABİSTAN
(QOADRAT TEST)

Saudi National Performans Test of the Overall Capacity (Quadrat Test)

En az

60

100

Üniversite Giriş sınavı
(2 yıl geçerli)

SENEGAL

Senagal Bakaloryası

 

10

 

 

SIRBİSTAN

Sırbistan Diploma/Record of Sudy

Diplomaya Sahip olmak

SIERRA LEONE

Batı Afrika Ülkelerinde yapılan sertifika sınavı (WAEC) (WASSCE)

Altı konunun her birinden en az C seviyesi

SLOVAKYA

Slovakya Lise Diploması

 

50

100

 

SOMALİ

Somali Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

SRI LANKA

Sri Lanka general certificate of education advanced level

Diplomaya Sahip olmak

SURİYE BAKALORYA

Suriye’de yapılan AL-Shahada-Al
Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen Dalında (Scientific stream) en az

160

240

Lise bitirme sınavı (süresiz)

SUDAN

Sudan school sertificate

En az

60

100

 

TACİKİSTAN

Tacikistan Lise Diploması

 

3

 

 

TAYWAN

Taywan Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TANZANYA

Tanzanya Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TAYLAND

Tayland Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TOGO

Togo Baccalaureat

 

10

 

 

TUNUS

Tunus Baccalaureat

 

10

 

 

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Lise Diploması

 

3

 

 

UMMAN

Umman Tawjihi

 

80

 

 

UKRAYNA ZNO

Bağımsız Üniversite (ZNO)

En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç dalda en az

150

200

Üniversite Giriş sınavı
(2 yıl geçerli)

ÜRDÜN

Ürdün Tawjihi

 

70

 

 

VENEZUELA

Venezuela Bachillerato

 

14

 

 

VİETNAM

Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaurato)

 

6

 

 

YEMEN

Yemen İhtibar Vizari Sanevi Sınavı

 

70

 

 

YUNANİSTAN

Apolytirion of Lykeo (secondry School Leaving Certificate) Lise bitirme sertifikası

En az

8

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

ZİMBABWE

Zimbabwe Lise Diploması

En az

50

100

 

ZAMBİYA

Zambiya Lise sertifikası

Sertifikaya sahip olmak

 Not: Bu sınavlar dışındaki diğer sınavlar başarı değerlendirmesi kabul komisyonu tarafından yapılabilir.