Yozgat Bozok Üniversitesi

APPLICATION AND RESEARCH CENTER OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION (TÖMER)

Assoc. Prof. Dr. Fahri SEKER

Director

fahri.seker@bozok.edu.tr

Phone: 0 354 242 10 42 / 6606 (Extension)

                                        


Lect. Ahmet Emin ŞAHİNER

Vice Director

a.eminsahiner@bozok.edu.tr

Phone: 0 354 217 89 91 Extension- 2066

 

Aysel KILIÇ
Secretary

Phone: 0 354 217 89 91 Extension- 2188