Yozgat Bozok Üniversitesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu

6245 Sayılı Harcırah kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2019 yılı Bütçe kanunu H cetveli

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI