Yozgat Bozok Üniversitesi

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyonumuz;

            İnsana, topluma, ülkesine ve doğaya saygılı, kendisinin ve mesleğinin toplum içerisindeki yerini ve rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli araştırma ve gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek, Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak, Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak, Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmektir.

Vizyonumuz;

            Uzaktan öğretim alanında dünya çağında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek, uygulamalı araştırma çalışmalarıyla bilgi üretimine katkıda bulunmak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik toplulukların, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan, nitelikli ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarıyla rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık, tercih edilen bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.