Yozgat Bozok Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

1. BAP  Koordinatörlüğüne  nasıl başvurup yardım alabiliriz?

Cevap: BAP  Koordinatörlüğüne   e-posta (bap@yobu.edu.tr) veya telefonla (0354-2421111-6290-6291-6292-6293) başvurup yardım alabilirsiniz.

2. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerde kimler proje yürütücüsü olabilir? Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi bu projelerde proje yürütücüsü olabilir mi?

Cevap: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje yürütücüsü olabilir.

3. BAP Projesi sunulması aşamasında alet/donatı/teçhizat/yazılım/sarf malzemesi gibi alımlar için proforma faturaların ve teknik şartnamelerin proje başvurusuna eklenmesi gerekmekte midir? Yoksa, proje başladıktan sonra alımlar yapılırken şartnamelerle birlikte proforma faturaların verilmesi yeterli midir?

Cevap: Proje başvurusunda proforma fatura ve teknik şartnamelerin eklenmesi gerekir. Proje kabulünden sonra malzeme alımı için talep gönderilirken istenirse proforma fatura tekrar teknik şartname ile birlikte sunulabilir.

4. BAP projelerinde ihale yapılmaksızın doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlar için üst limit ne kadardır? Alet/donatı/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı gibi bütün kalemler için doğrudan temin yoluna gidilebilir mi?

Cevap: Doğrudan temin limiti her sene Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen doğrudan temin üst limitinin üç katıdır (KDV hariç). Limitler dâhilinde her türlü alım doğrudan temin yoluyla yapılabilir.

5. BAP projelerinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için şartname hazırlamak gerekmekte midir?

Cevap: Şartname hazırlanması gerekmektedir. Şartnamenin hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar BAPSİS araştırmacı menüsünde belirtilmiştir.

6. BAP projeleri kapsamında istenilen bir malzeme için firmalar teklif vermezlerse, bu malzemenin temin edilmesi için yöntem nedir?

Cevap: Satın alma yönetmeliği çerçevesinde yeniden teklif istenir.

7. BAP projelerinin kabul edilmesi ve sonrasında, proje önerilirken alınması planlanan malzeme, kullanımdan kalkar ise benzer malzemelerin fiyatları yüksek olsa dahi alım yapılabilir mi?

Cevap: Proje ödeneğinin yeterli olması ve rekabet koşullarının sağlanması halinde alım yapılabilir.

8. BAP  Araştırma Projeleri için destek üst sınırı nedir?

Cevap: Destek üst sınırları her yıl güncellenmekte ve ilgili yılın uygulama esasları web sitemizde yayımlanmaktadır.

9. Proje bütçeleri oluşturulurken KDV oranları bütçeye ilave edilecek midir?

Cevap:Proje bütçeleri oluşturulurken KDV oranları bütçeye ilave edilmelidir.

10. BAP ve TÜBİTAK projeleri için KDV muafiyet sertifikası alınabiliyor mu?

Cevap: BAP ve TÜBİTAK projeleri için KDV muafiyeti yoktur.

11. Amortisman ve Tükenme Payı süre ve oranları bakımından BAP ve TÜBİTAK projelerinin hazırlanması sırasında göz önünde bulundurulacak hususlar var mıdır?

Cevap: Proje hazırlanıp önerilirken bu hususun göz önünde bulundurulmansa gerek yoktur. Konuyla ilgili yapılacaklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

12. BAP ve TÜBİTAK projeleri hazırlanırken insanlar üzerine yapılan çalışmalar için Etik Kurul kararı gerekiyor mu?

Cevap: Etik kurul raporu hakkında açıklamalar her yıl yayımlanan BAP Uygulama Esasları belgesinde sunulmaktadır.