Yozgat Bozok Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

Doç. Dr. Yekta KARADUMAN

PKM MÜDÜRÜ / BAP KOORDİNATÖRÜ

AVESİS Akademik Profil Sayfası

yekta.karaduman@yobu.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11 

                                        

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

-BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Yozgat Bozok Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.

- BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yönerge ve BAP

Komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

- BAP Komisyonu Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanının

bilgisi dahilinde Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek,

- Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,

- Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,

- Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,

- BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

- Rektör ve BAP Komisyonu Başkanına birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar

sunmak,

- Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak,

- İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak projeler hakkında YÖKSİS’ e veri aktarılmasını sağlamak ve kamuoyuna duyurulmak üzere Rektörlüğe rapor vermek.


 

 

Demet LAFÇI

ŞUBE MÜDÜRÜ V.

 

demet.lafci@bozok.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11  

 

 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Merkezin idari faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

- Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

- Personel arasında görev dağılımını yapmak, özlük işlemlerini takip etmek,

- Projeler ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

- BAP Komisyonu tarafından desteklenen tüm projelerin ödenek ve genel bütçe takibini yapmak,

- Satın alma işlemi gerçekleşmesine müteakip ilgili proje bütçesinden düşmek,

- Tüm projeler için proje ofisi ve harcama ofisi birimleriyle işbirliği içinde projeden alımların, yolluk ve avans işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak,

- Kurum bütçesinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için ayrılan ödeneklerin, proje özel hesabına aktarılmasına ilişkin belgeleri hazırlamak,

-Nazım hesapların takibi ve her ay sonunda hesap hareketlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına raporlamak,

- Satın alma süreci (doğrudan temin) tamamlanan TÜBİTAK alımlarının EKAP kayıtlarını oluşturmak,

-Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, proje harcamaları ile ilgili talep edilen her türlü harcama raporlarını hazırlayarak sunmak,

- Bursiyer (SGK) giriş/çıkış ve beyanlarını bildirmek,

- Hakem ödemelerinin yapmak,

- Merkezin web site güncellemelerini yapmak,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Biriminde üretilen tüm evrak, cd vd. materyallerin uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak ve arşivi düzenli tutmak,

- Gerekli olduğu taktirde kalite formlarının revize edilmesi, yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, kullanılmayan formların kaldırılmasını sağlamak,

- PKM ve dış kaynaklı projelerin taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek. KBS sisteminde Taşınır İşlem Fişi oluşturmak üretilen taşınır evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesini sağlamak,

- Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,


 

 

Semih KARABACAK

ŞEF (HARCAMA OFİSİ)

 

semih.karabacak@bozok.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 30.12.2003 tarih ve 25332 Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projelerine ait satın alma ve harcama (yolluk, avans, mahsup, bursiyer vs) iş ve işlemlerini yapmak,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

- Bap projelerinin satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

- Satın alma ve ödeme işlemleri tamamlanan doğrudan teminlerin EKAP kaydı yapmak,

- Birimin kurumsal e posta adresine ve BAPSİS otomasyonuna harcamalarla ilgili gelen evrakların takibini yapmak,

- Satın alma işlemi tamamlanan doğrudan teminlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim etmek,

- BAP birimi taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek. KBS sisteminde taşınır işlem fişi oluşturmak ve üretilen taşınır evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

- Taşınır giriş kaydı yapıldıktan sonra proje yürütücüsü ve ilgili malzemeleri, evrak vs ilgili fakülteye teslim etmek,

- Personel özlük sisteminin takibini yapmak,

- Sürekli İşçi statüsündeki personellerin puantajlarını hazırlamak,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Yapmış olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili üretilen evrak, cd vs her türlü verinin arşivlenmesini sağlamak,

-Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


 

 

Rabia CURA

BÜRO İŞÇİSİ (PROJE OFİSİ)

 

rabia.cura@yobu.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Projeler ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

-Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurulmasını sağlamak,

-BAPSİS üzerinden birime iletilen projelerin ön başvurularını kontrol etmek ve Koordinatöre iletmek; hata ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde proje yürütücüsüne sistem üzerinden açıklamalar yazarak iade etmek,

-  Komisyon tarafından onaylanan projelerin evrak ve formlarını teslim almak ve teslim alınan proje başvurularına yönerge gereği ilgili işlemlerin yapılması,

- Projelerin gelişme raporu, sonuç raporu iş ve işlemlerini takip etmek,

- Proje yürütücüleri tarafından talep edilen ek süre, ek bütçe, harcama kalemlerinde değişiklik vs taleplerini takip etmek,

- Proje yürütücülerinden gelen gelişme raporu, sonuç raporu, yayın, ek süre, ek bütçe, harcama kaleminde değişiklik vs taleplerin takibini yapmak,

- Komisyon tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

- Projeler kapsamında sistem üzerinden gelen yayın, makale vb. çıktıların takibinin yapılarak kabul edilmesi halinde yayının birime teslim edilmesini sağlamak,

-Dış kaynaklı projelerin satın alma ile ilgili iş ve işlemlerini ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

- Satın alma işlemi tamamlanan doğrudan teminlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim etmek,

- Satın alma ve ödeme işlemleri tamamlanan doğrudan teminlerin EKAP kaydının yapılması üzere müdürlüğe teslimini yapmak,

- TÜBİTAK bursiyer ödemelerini yapmak,

- TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde gerekli mali kayıtların işlemek,

- Üniversitemizden ilişik kesecek personel ve öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmak,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Yapmış olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili üretilen evrak, cd vs her türlü verinin arşivlenmesini sağlamak,

- Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


 

 

Merve SERBEST

BÜRO İŞÇİSİ (HARCAMA OFİSİ)

 

merve.duruduygu@yobu.edu.tr

Dahili: 0 354 242 11 11

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 30.12.2003 tarih ve 25332 Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projelerine ait satın alma ve harcama (yolluk, avans, mahsup, bursiyer vs) iş ve işlemlerini yapmak,

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

- Bap projelerinin satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak,

- Satın alma ve ödeme işlemleri tamamlanan doğrudan teminlerin EKAP kaydı yapmak,

- Birimin kurumsal e posta adresine ve BAPSİS otomasyonuna harcamalarla ilgili gelen evrakların takibini yapmak,

- Satın alma işlemi tamamlanan doğrudan teminlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim etmek,

- BAP birimi taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek. KBS sisteminde üretilen taşınır evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

- Taşınır işlemleri tamamlanan malzemeleri, demirbaşları ilgili proje yürütücüsüne veya fakülteye teslim etmek,

- EBYS’den kendine havale edilen evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- Yapmış olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili üretilen evrak, cd vs her türlü verinin arşivlenmesini sağlamak,

-Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.