Yozgat Bozok Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) Üniversitenin yer aldığı yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri projelerin başvurularının yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak,

2) Sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,

3) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ilgili form ve belgeleri oluşturmak,

4) Bilimsel Araştırma Projelerinin sekretaryasını ve mali işlerini yürütmek,

5) Üniversite ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerin teknik ve mali kontrolü ile ödeme işlemlerini yürütmek,

6) Desteklenen projelerin yönetim süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları vb. belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak,

7) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek,

8) Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara sözleşme dahilinde proje hazırlama ve yönetimi konusunda danışmanlık yapmak,

9) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını duyurmak,

2) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

3) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

4) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek,

5) Üniversite ile kamu ve sivil toplum örgütleri bünyesinde yer alan ilgili diğer birimlerle işbirliği kurmak,

6) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dahil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve dağıtımını sağlamak.

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Proje yönetim süreçleri ile ilgili her türlü uygulama prensibi, yöntem ve süreç tasarımı ve bunların uygulanması ile ilgili yönergeleri ve iş akışlarını düzenlemek,

2) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak,

3) Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veritabanı oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak,

4) Ekonomik çıktıları olan öncelikli Ar-Ge alanlarını belirlemek,

5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.