Yozgat Bozok Üniversitesi

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SPSS İLE NİCEL VERİ ANALİZİ (BOSUYAM)

SPSS İLE NİCEL VERİ ANALİZİ

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (BOSUYAM) tarafından SPSS Veri Analizi Kursu düzenlenecektir. Kursla ilgili bilgiler aşağıdadır. başvuru için  tıklayınız.

Ön Kayıt

Dönemi

18 Şubat  - 6 Mart 2020 tarihleri arasında

Üste yer alan başvuru ekranını doldurarak ö talepte bulununuz.

Kesin Kayıtlar

24 Şubat  2020 tarihinden itibaren ücret yatırılmaya başlanılacaktır.

Kurs Başlama

05.03. 2020

Kurs Bitiş

21.05.2020

 

Kurs Günleri

Eğitim haftada 1 gün 2 şer saat olup,persembe günleri 19:00-21:00 saatleri arasındadır.

Kurs Süresi

12 hafta

Kurs Yeri

Uygulama Sahasında Eğitim bilgisayar laboratuvarlarında yapılacaktır.

Kurs Ücreti

Üniversitemiz Öğrencileri: 500 TL Akademik ve İdare Personelleri için 550  Dışardan Katılım: 600  (Kurs materyalleri ücrete dahildir)

 

Eğitmen

Araş. Gör. Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN

Kimler Katılabilir?

Eğitimciler, Öğrenciler ve SPSS kursuna ihtiyacı olanlar.

 

Açıklamalar

 

          Kursumuz kesin kayıt sayısı 10 olunca açılacaktır.                    

T.C.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi

SPSS ile Nicel Veri Analizi Eğitimi İzlencesi

  1. Hafta

İstatistiğe Giriş
İstatistikle İlgili Temel Kavram ve Yaklaşımlar
SPSS Paket Programının Kurulumu ve Arayüz Tanıtımı
Nicel Veri Analizine İlişkin Temel Kavramlar
Değişken Kavramı

Değişken ve Değişken Türleri
Ölçek ve Ölçek Türleri

Ölçek Belirleme ve Seçme Süreci

2.Hafta

Verilerin Analiz İçin Hazırlanması
Verilerin Tanımlanması
Verilerin Girilmesi
Kayıp Veri
Yeniden Kodlama İşlemi
Değişken Değeri Hesaplama İşlemi
Veri Setinin Filtrelenmesi İşlemi3.

3.Hafta

Normalliğin Önemi ve Normallik İncelenmesi

Normallik Testleri

Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
Standart Sapma, Z Puanı
Çarpılık ve Basıklık

Çarpıklık ve Basıklık Katsayılarına Göre Normalliğin Kontrolü

Merkezi Eğilim Ölçüleri İle Normalliğin Kontrolü
Normalliğin Sağlanmadığı Durumlar İçin Dönüşüm Seçenekleri

4.Hafta

Betimsel Veri Analizi
Yüzde ve Frekans
Çapraz Tablo
Grafikler5

5.Hafta

İki Ölçüme İlişkin Ölçüm Sonuçları Arasındaki İlişkiyi İnceleme

Basit Korelasyon
Kısmi Korelasyon

6.Hafta

Bir Gruba Ait Tekrarlı Ölçümlerin Karşılaştırılması

Varsayımların Kontrolü
Bağımlı örneklemler için t testi
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

 

7.Hafta

İki Farklı Grubun Ortalamalarının Karşılaştırılması

Varsayımların Kontrolü
Bağımsız Örneklemler İçin T Testi
Mann-Whitney U testi

8.Hafta

İkiden Fazla Grubun Ortalamalarının Karşılaştırılması

Varsayımların Kontrolü
İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Kruskal-Wallis Testi

9.Hafta

İki Grubun Karşılaştırılması

Ki-Kare Testi

10.Hafta

Bağımlı Değişkenle İlişkili Olduğu Düşünülen Bir Ya Da Daha Çok Değişkenin Kontrol Edilerek Ortalama Puanlarının İncelenmesi

Tek Faktörlü Kovaryans Analizi

11.Hafta

Bir Değişken ile İlişkisi Olan Bir/Bir Dizi Değişkendeki Değişimlerin İncelenmesi

Varsayımların Kontrolü
Basit Doğrusal Regresyon

12.Hafta

Bir Değişken ile İlişkisi Olan Bir/Bir Dizi Değişkendeki Değişimlerin İncelenmesi

Varsayımların Kontrolü

Çoklu Doğrusal Regresyon
 

28.2.2020 17:06